Хэвлэх DOC Татаж авах

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын

2020 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн

1 дүгээр тушаалын хавсралт

АЛБАН ЖУРМААР ХҮНС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүнсийг албан журмаар амин дэм, эрдэс бодисоор баяжуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

Хоёр.Хүнсийг албан журмаар баяжуулах үйл ажиллагаанд тавих төрийн хяналт

2.1.Хүнсийг албан журмаар баяжуулах үйл ажиллагаа, баяжуулсан хүнсний чанар, аюулгүй байдалд тавих хяналтыг Мэргэжлийн хяналтын байгууллага энэхүү журам, бусад хууль тогтоомжид заасан хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

2.2.Хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын “Баяжуулсан хүнс, баяжуулагч бэлдмэлийн бүртгэл, мэдээллийн сан”-д бүртгэгдсэн аж ахуйн нэпжийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллага хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгэнэ.

2.3.Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад бүртгэгдсэн хүнс баяжуулах үйлдвэрийн технологи горимын мөрдөлт, тоног төхөөрөмжийн бүрдэл, баяжуулсан хүнс, баяжуулагч бэлдмэлийн чанар, аюулгүй байдлын баталгаажилт, шошго, батлагдсан тэмдэг, тэмдэглэгээ, сав, баглаа боодлын битүүмжпэл, хадгалах, тээвэрлэх нөхцөл, мэргэжилтэй ажилтаны нөөц, холбогдох хууль, стандартаар хүнс үйлдвэрлэгчид тавигдах шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгаж мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.

2.4.Мэргэжпийн хяналтын байгууллага нь баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэлийн технологийн дамжпага дундын болон эцсийн бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамруулж чанар, аюулгүй байдал хангасан эсэх талаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргана.

2.5.Баяжуулсан хүнсний худалдаалалт, тээвэрлэлт, хадгалалт, сав, баглаа боодлын битүүмжлэл, шошгын мэдээлэлд хяналт тавина.

2.6.Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, зөвшөөрөлгүйгээр үйлдвэрлэсэн баяжуулсан хүнсийг зах зээлээс буцаан авах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэр, хяналтын дор гүйцэтгэнэ.

2.7.Мэргэжлийн хяналтын байгууллага хүнсийг албан журмаар баяжуулах үйлдвэрлэлийн явцад хийсэн хяналт шалгалт, илэрсэн зөрчил, залруулах арга хэмжээ, буцаан болон татан авалт, устгал, дахин боловсруулалт, зориулалтыг өөрчлөх шийдвэрийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг хяналт шалгалтын мэдээллийн санд тухай бүрт бүртгэнэ.

2.8.Мэргэжпийн хяналтын төв байгууллага аж ахуйн нэгжийн хүнсийг албан журмаар баяжуулах үйл ажиллагаа, баяжуулагч бэлдмэл, баяжуулсан хүнсний чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавьсан тайланг жилд 1 удаа хүнсний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

3.Хүнсийг албан журмаар баяжуулах үйл ажиллагаа эрхлэгчийн үүрэг

3.1.Баяжуулсан хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглах тоног төхөөрөмж, технологийн горим, баяжуулагч бэлдмэлийн чанар, аюулгүй байдлын баталгаажилт, туршилт хийсэн тухай тэмдэглэл, бүртгэлийг үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад албан ёсоор мэдээлнэ.

3.2.Эрх бүхий байгууллагаас тоггоосон орц, найрлагаар хүнсийг баяжуулах технологи ажиллагааны заавар боловсруулж байгууллагын удирдлагаар батлуулан мөрдөнө.

3.3.Үйлдвэрийн хүчин чадал, албан журмаар баяжуулах хүнсний нэр төрөлд тавигдах стандарт, технологийн онцлогт тохирсон тоног төхөөрөмж ашиглан үйлдвэрлэл эрхлэх бөгөөд хэмжих хэрэгслийг эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулан ашиглана.

3.4.Үйлдвэрлэгч хүнснийг баяжуулах явцад технологи дундын хяналтаар 2 цаг тутамд дотоодын, эцсийн бүтээгдэхүүнийг улиралд 1 удаа хөндлөнгийн лабораторид шинжлүүлэн баталгаажуулж сорилын дүнг жилийн хугацаанд хадгална.

3.5.Үйлдвэрлэгч баяжуулсан хүнсийг зориулалтын сав, баглаа боодолд савлаж, батлагдсан тэмдэг, тэмдэглэгээг шошгод тусгаж худалдаанд нийлүүлнэ.

3.6.Үйлдвэрлэгч нь хүнс баяжуулах үйлдвэрлэлийн технологийн горим, тоног төхөөрөмж, баяжуулалтын орц, найрлага өөрчлөгдсөн, технологийн болон жор, орцын горим алдагдсан болох нь тогтоогдсон, баяжуулах үйл ажиллагаа түр болон бүр мөсөн зогссон, үйл ажиллагааг сэргээсэн тохиолдолд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад албан ёсоор мэдээлж энэ журмын 2,3- 2.5-д заасны дагуу хяналтад дахин хамрагдана.

3.7.Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй баяжуулсан хүнсийг зах зээлд нийлүүлсэн нөхцөлд тухай бүрт Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад албан ёсоор мэдээлж, хуульд заасны дагуу татан авалт хийнэ.

3.8.Үйлдвэрлэл эрхлэгчид хүнс баяжуулах үйл ажиллагаа болон өөрт хамаарах үе шат бүрд дотоод хяналт тавих журам боловсруулан мөрдөж үйлдвэрлэлийн технологийн явц, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын шатанд холбогдох бүртгэлийг хөтөлнө.

3.9.Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэлийн технологич, чанарын албаны ажилтан, түүнтэй адилтгах албан тушаалтан хүнс баяжуулах талаарх сургалтад хамрагдсан байна.

Дөрөв.Хариуцлага

4.1.Лабораторийн шинжилгээний дүнтэй холбоотой маргааныг Үндэсний лавлагаа лабораторийн шинжилгээнд хамруулан шийдвэрлүүлнэ.

4.2.Баяжуулсан хүнсний чанар, аюулгүй байдал стандартын шаардлага хангасан эсэхийг магадлах лабораторийн шинжилгээ, зах зээлээс буцаан болон татан авах, устгахтай холбоотой зардлыг хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлзгч хариуцна.

4.3.Энэхүү журмыг зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.