Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

2.1.Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

 

д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Байршил

Санхүүжилтийн
хугацаа
/оноор/

Төсөвт өртөг
/сая төг/

Гүйцэтгэл /сая төг/

Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Хариуцагч

2019 эцэс

2020 ХБГ

2021-2025 он

2021 он

2022 он

2023 он

2024 он

2025 он

Шилжих

0

1

2

3

4

5

6

7=8+9+
10+11+12

8

9

10

11

12

13=4-5-6-7

14

15

НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

1

Байгалийн түүхийн музейн барилга

Улаанбаатар

2020-2022

94,460.1

-

26,933.5

67,526.6

33,763.3

33,763.3

-

-

-

-

Улсын төсөв

СоЯ

2

Үндэсний урлагийн их театрын барилга

Улаанбаатар

2021-2023

152,520.0

-

-

152,520.0

50,840.0

50,840.0

50,840.0

-

-

-

Улсын төсөв

СоЯ

3

"Чингис хаан" хаад язгууртны музейн барилга

Улаанбаатар

2020-2021

53,066.5

-

48,779.7

4,286.8

4,286.8

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

СоЯ

4

Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга

Улаанбаатар

2020-2022

54,607.5

-

2,000.0

52,607.5

26,303.8

26,303.8

-

-

-

-

Улсын төсөв

СоЯ

5

Улсын драмын эрдмийн театрын барилга

Улаанбаатар

2020-2022

52,025.0

-

2,000.0

50,025.0

25,012.5

25,012.5

-

-

-

-

Улсын төсөв

СоЯ

6

Төв номын сангийн барилга

Улаанбаатар

2020-2021

52,409.4

-

2,000.0

50,409.4

50,409.4

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

СоЯ

Дүн

459,088.5

-

81,713.2

377,375.3

  190,615.8

135,919.6

   50,840.0

-

-

-

 

 

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Боловсрол

7

200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл

Улсын хэмжээнд

2021-2024

 996,800.0

-

-

996,800.0

200,000.0

291,800.0

250,000.0

255,000.0

-

-

Улсын төсөв

БШУЯ

8

Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл

Улсын хэмжээнд

2015-2022

    76,709.9

45,137.8

20,554.1

11,018.0

5,509.0

5,509.0

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

БШУЯ

9

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл

Улсын хэмжээнд

2018-2023

 141,962.5

12,640.8

 13,000.0

116,321.7

 38,773.9

     38,773.9

 38,773.9

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

БШУЯ

10

Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл

Улсын хэмжээнд

2021-2024

70,981.2

-

-

70,981.2

1,924.0

5,691.9

31,682.7

31,682.6

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БШУЯ

3,158.4

-

-

3,158.4

1,003.3

1,000.0

1,155.1

-

-

-

Улсын төсөв

11

Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл

Улсын хэмжээнд

2014-2024

                       199,602.2

                  73,882.6

                  26,757.7

                     98,961.9

                    24,740.5

                    24,740.5

                    24,740.5

                  24,740.5

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/Японы хөнгөлөлттэй зээл/

БШУЯ

Дүн

1,489,214.2

131,661.2

60,311.8

1,297,241.2

271,950.7

367,515.3

346,352.2

311,423.1

-

-

 

 

Шинжлэх ухаан, инновац

12

Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер

Улаанбаатар

2020-2023

94,000.0

-

3,000.0

91,000.0

45,500.0

45,500.0

-

-

-

-

Улсын төсөв

БШУЯ

13

Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл

Улаанбаатар

2009-2022

56,785.0

1,833.3

8,000.0

46,951.7

23,475.9

23,475.9

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БШУЯ

14

Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл

Улсын хэмжээнд

2021-2025

62,747.4

-

-

62,747.4

300.0

277.5

20,723.3

20,723.3

20,723.3

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЗГХЭГ

2,895.2

-

-

2,895.2

919.7

1,000.0

325.2

325.2

325.2

-

Улсын төсөв

Дүн

216,427.6

1,833.3

11,000.0

203,594.3

70,195.6

70,253.4

21,048.5

21,048.5

21,048.5

-

 

 

Эрүүл мэнд

15

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт

Улсын хэмжээнд

2016-2021

63,885.5

48,664.1

4,493.2

10,728.2

10,728.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

9,883.7

-

7,300.0

2,583.7

2,583.7

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

16

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт II төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2021

45,428.0

-

41,320.9

4,107.1

4,107.1

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

17

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл

Улсын хэмжээнд

2013-2021

76,643.0

55,382.3

13,163.5

8,097.2

8,097.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

15,683.9

15,683.9

-

-

-

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

18

Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк)

Улсын хэмжээнд

2015-2021

49,959.7

6,047.8

18,603.4

25,308.5

25,308.5

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

19

Цахим эрүүл мэнд төсөл (БНХАУ)

Улсын хэмжээнд

2015-2021

53,803.8

34,411.9

48.8

19,343.1

19,343.1

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

20

Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2024

227,140.0

-

150.0

226,990.0

56,747.5

56,747.5

56,747.5

56,747.5

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

21

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл: Яаралтай үеийн тусламжийн нэмэлт санхүүжилт

Улсын хэмжээнд

2020-2021

85,177.5

-

50,980.0

34,197.5

34,197.5

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭМЯ

22

Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах

Улаанбаатар

2019-2024

130,000.0

-

-

130,000.0

32,500.0

32,500.0

32,500.0

32,500.0

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЭМЯ

4,228.4

2,015.4

2,213.0

-

-

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /Люксембургийн буцалтгүй тусламж/

Дүн

761,833.5

162,205.4

138,272.8

461,355.3

193,612.8

89,247.5

89,247.5

89,247.5

-

-

 

 

Биеийн тамир, спорт

23

Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн

Улаанбаатар

2020-2021

80,000.0

-

5,000.0

75,000.0

37,500.0

37,500.0

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЕС

24

Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл

Улаанбаатар

2021

31,727.2

-

-

31,727.2

31,727.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/

ЕС

25

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор

Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг

2021-2024

54,700.0

-

-

54,700.0

15,000.0

25,000.0

12,000.0

2,700.0

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/

ХНХЯ

Дүн

166,427.2

-

5,000.0

161,427.2

84,227.2

62,500.0

12,000.0

2,700.0

-

-

 

 

ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес

26

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт

Улсын хэмжээнд

2021-2022

34,071.0

-

-

34,071.0

17,035.5

17,035.5

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

27

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл

Улсын хэмжээнд

2015-2022

66,737.6

27,332.2

21,993.8

17,411.6

8,705.8

8,705.8

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХНХЯ

28

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

Улсын хэмжээнд

2017-2022

72,382.7

16,283.1

51,720.6

4,379.0

2,189.5

2,189.5

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХНХЯ

29

Экспортын зээлийн шугам нээх төсөл

Улсын хэмжээнд

2013-2022

211,920.0

49,462.8

43,300.0

119,157.2

59,578.6

59,578.6

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/Японы экспортын зээл/

СаЯ

30

Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл

Улсын хэмжээнд

2016-2021

170,355.0

103,637.6

47,031.7

19,685.7

19,685.7

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

Дүн

555,466.3

196,715.7

164,046.1

194,704.5

107,195.1

87,509.4

-

-

-

-

 

 

Нийгмийн хамгаалал

31

Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2021

74,956.2

-

74,780.0

176.2

176.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

32

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл

Улсын хэмжээнд

2019-2023

70,981.3

1,832.3

2,440.7

66,708.3

22,236.1

22,236.1

22,236.1

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХНХЯ

Дүн

145,937.5

1,832.3

77,220.7

66,884.5

22,412.3

22,236.1

22,236.1

-

-

-

 

 

Орлогод нийцсэн орон байр

33

Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл

Улаанбаатар

2019-2022

140,766.6

-

15,000.0

125,766.6

62,883.3

62,883.3

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/

БХБЯ

4,303.8

1,683.8

2,620.0

-

-

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

34

Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл

Улаанбаатар

2020-2023

410,271.6

-

100.0

410,171.6

3,000.0

20,044.2

387,127.4

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

35

Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл

Улаанбаатар

2020-2023

347,240.3

-

100.0

347,140.3

-

16,964.8

330,175.5

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

36

Баянголын амын түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл

Улаанбаатар

2020-2023

325,662.0

-

100.0

325,562.0

2,000.0

15,910.6

307,651.4

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

37

Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл 

Улаанбаатар

2021-2024

170,355.0

-

-

170,355.0

11,002.8

10,271.6

74,540.3

74,540.3

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, энгийн/

НЗДТГ

2021-2025

56,785.0

-

-

44,379.4

2,182.4

8,877.7

11,106.4

11,106.4

11,106.4

12,405.6

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, тусгай/

НЗДТГ

2021-2026

269,728.8

-

-

200,987.7

100.0

13,177.9

62,569.9

62,569.9

62,569.9

68,741.1

Гадаад зээл, тусламж
/Ногоон уур амьсгалын сангийн хөнгөлөлттэй зээл/

НЗДТГ

2021-2026

141,962.5

-

-

100,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

41,962.5

Гадаад зээл, тусламж
/Ногоон уур амьсгалын сангийн буцалтгүй тусламж/

НЗДТГ

2021-2026

8,517.8

-

-

5,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

3,517.8

Гадаад зээл, тусламж
/Дэвшилтэт технологийн сангийн буцалтгүй тусламж/

НЗДТГ

38

Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл

Улаанбаатар

2019-2021

206,865.6

-

-

206,865.6

206,865.6

-

-

-

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

БХБЯ

5,817.4

5,817.4

-

-

-

-

-

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/"ТОСК" ТӨҮГ/

39

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл

Улаанбаатар

2019-2021

110,950.0

-

-

110,950.0

50,220.0

60,730.0

-

-

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

НЗДТГ

1,315.1

1,315.1

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийслэлийн төсөв

Дүн

2,200,541.4

8,816.3

17,920.0

2,047,178.2

359,254.1

229,860.1

1,194,171.0

169,216.7

94,676.4

126,626.9

 

 

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ

Уул уурхай, хүнд үйлдвэр

40

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах

Дорноговь

2016-2023

3,521,780.1

45,676.9

211,096.9

3,265,006.3

1,013,262.9

1,221,806.3

713,444.7

316,492.4

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНЭУ-ын EXIM банкны хөнгөлөлттэй зээл/

УУХҮЯ

250,000.0

119,816.1

79,633.1

50,550.8

18,921.8

12,545.9

19,083.1

-

-

-

Хөгжлийн банкны санхүүжилт

41

Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл.

Орхон

2021-2022

167,371.0

-

-

167,371.0

83,685.5

83,685.5

-

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт

УУХҮЯ

42

Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг байгуулах төсөл

Орхон

2020-2025

1,495,194.6

-

258,920.5

1,236,274.2

369,317.3

424,800.3

415,410.9

26,745.6

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт

УУХҮЯ

43

Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл

Дорноговь

2020-2022

3,422,871.8

-

1,209,244.0

2,213,627.8

-

2,213,627.8

-

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/МАК ХХК/

УУХҮЯ

44

Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл

Орхон

2021-2025

1,628,400.0

-

-

1,628,400.0

123,446.0

690,754.0

488,520.0

205,680.0

120,000.0

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/

УУХҮЯ

45

Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордод технологийн шинэчлэл хийж, олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэх, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл

Өмнөговь

2020-2024

2,983,717.2

-

75,684.4

2,908,032.7

772,590.5

785,126.6

1,020,405.5

329,910.2

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/

УУХҮЯ

46

Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл

Улаанбаатар

2020-2025

156,158.7

-

-

156,158.7

6,702.9

35,506.9

37,983.0

37,983.0

37,983.0

-

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

УУХҮЯ

47

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх

Баян-Өлгий

2022-2024

63,195.0

-

1,595.0

61,600.0

1,484.5

1,500.0

57,615.5

1,000.0

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/Эрдэнэс Монгол ХХК/

УУХҮЯ

48

Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл

Дорноговь

2021

39,500.0

-

-

39,500.0

39,500.0

-

-

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт /Монголросцветмет ТӨҮГ/

УУХҮЯ

49

Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглах төсөл

Дундговь

2021

46,199.9

-

-

46,199.9

46,199.9

-

-

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/Эрдэнэс силвер ХХК/

УУХҮЯ

Дүн

13,774,388.3

165,493.0

1,882,373.8

11,726,521.5

2,428,911.4

5,469,353.3

2,752,462.6

917,811.2

157,983.0

-

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр

50

Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл

Улсын хэмжээнд

2016-2021

141,962.5

93,079.8

11,877.7

37,005.0

37,005.0

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

51

Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл

Улаанбаатар

2020-2022

161,789.0

-

1,000.0

160,789.0

80,394.5

80,394.5

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНУУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

52

Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2025

85,757.6

-

6,004.6

79,753.0

15,950.6

15,950.6

15,950.6

15,950.6

15,950.6

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

53

Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2026

113,570.0

-

214.7

94,462.8

18,892.6

18,892.6

18,892.6

18,892.6

18,892.6

18,892.6

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

54

Сүү, сүүний ферм байгуулах төсөл

Улсын хэмжээнд

2021

97,579.2

-

-

97,579.2

97,579.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

55

Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл

Архангай, Сүхбаатар, Баянхонгор, Ховд, Дундговь

2021-2025

210,388.4

-

-

210,388.4

200.0

277.4

68,365.8

68,365.8

73,179.4

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

10,264.8

-

-

10,264.8

500.0

500.0

3,088.3

3,088.3

3,088.3

-

Улсын төсөв

56

Экспортыг дэмжих төсөл

Улсын хэмжээнд

2016-2022

56,253.9

6,869.6

9,776.6

39,607.7

19,803.8

19,803.9

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

57

Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуй төсөл

Улсын хэмжээнд

2021-2026

85,260.0

-

-

71,050.0

14,210.0

14,210.0

14,210.0

14,210.0

14,210.0

14,210.0

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

58

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл

Улсын хэмжээнд

2022-2027

141,962.5

-

-

9,474.0

-

2,368.5

2,368.5

2,368.5

2,368.5

132,488.5

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ХХААХҮЯ

59

Дөрвөн улирлын хүлэмж

Улсын хэмжээнд

2018-2024

101,000.0

6,745.4

-

94,254.6

23,563.7

23,563.7

23,563.7

23,563.7

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт

ХХААХҮЯ

60

Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах

Улсын хэмжээнд

2021-2027

169,000.0

-

-

75,000.0

5,000.0

10,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

94,000.0

Шууд хөрөнгө оруулалт

ХХААХҮЯ

61

Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл

Улсын хэмжээнд

2021-2023

34,104.0

-

-

34,104.0

11,368.0

11,368.0

11,368.0

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ОХУ-ын Внеш-эконом банкны зээл/

ХХААХҮЯ

Дүн

1,408,891.9

106,694.8

28,873.6

1,013,732.5

324,467.3

197,329.1

177,807.4

166,439.4

147,689.3

259,591.1

 

 

Аялал жуулчлал

62

Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1

Хэнтий, Хөвсгөл

2019-2025

107,891.5

777.9

2,021.3

105,092.3

21,018.5

21,018.5

21,018.5

21,018.5

21,018.3

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

БОАЖЯ

63

Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км

Хэнтий

2020-2022

45,000.0

-

5,000.0

40,000.0

20,000.0

20,000.0

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

64

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор

Хэд хэдэн аймагт

2021-2025

84,000.0

-

-

84,000.0

12,000.0

12,000.0

18,000.0

18,000.0

24,000.0

-

Шууд хөрөнгө оруулалт

БОАЖЯ

Дүн

236,891.5

777.9

7,021.3

229,092.3

53,018.5

53,018.5

39,018.5

39,018.5

45,018.3

-

 

 

Дэд бүтэц: Эрчим хүч

65

Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-4 турбогенераторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх

Улаанбаатар

2019-2022

246,450.0

163,005.9

-

83,444.1

58,799.1

24,645.0

-

-

-

-

Хөгжлийн банкны санхүүжилт

ЭХЯ

66

Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх

Дорнод

2020-2022

162,000.0

-

-

162,000.0

64,800.0

97,200.0

-

-

-

-

Хөгжлийн банкны санхүүжилт

ЭХЯ

52,000.0

-

10,000.0

42,000.0

21,000.0

21,000.0

-

-

-

-

Улсын төсөв

67

Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт

Ховд

2018-2024

819,123.6

-

10.0

819,113.6

204,780.9

204,780.9

204,780.9

204,770.9

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

34,560.0

724.8

-

33,835.2

4,020.2

5,000.0

12,407.5

12,407.5

-

-

Улсын төсөв

68

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл

Орхон

2018-2021

139,719.5

75,087.6

27,819.4

36,812.5

36,812.5

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

7,035.1

3,786.9

1,502.2

1,746.0

1,746.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

69

Эрчим хүчний төсөл-2

Архангай, Булган, Говьсүмбэр, Дорноговь, Завхан, Нийслэл

2017-2022

120,768.8

15,774.0

15,000.0

89,994.8

44,997.4

44,997.4

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

35,206.7

-

11,222.4

23,984.3

11,992.2

11,992.2

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны буцалтгүй тусламж/

70

Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл

Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Говьсүмбэр, Дархан-Уул

2020-2023

66,516.6

-

1,054.2

65,462.4

21,820.8

21,820.8

21,820.8

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ХБНГУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

71

Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл

Улаанбаатар

2021-2024

283,925.0

-

-

283,925.0

70,980.0

70,980.0

70,980.0

70,985.0

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

72

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл

Улаанбаатар

2021-2023

117,621.8

-

-

117,621.8

500.0

5,687.3

111,434.5

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

73

Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл

Улаанбаатар

2021-2023

14,196.3

-

-

14,196.3

-

7,098.2

7,098.2

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ЕСБХБ-ны буцалтгүй тусламж/

ЭХЯ

28,392.5

-

-

28,392.5

-

14,196.3

14,196.3

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

74

Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл

Улаанбаатар

2015-2024

2,494,934.6

312,000.0

-

2,182,934.6

109,146.7

218,293.5

927,747.2

927,747.2

-

-

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

ЭХЯ

75

Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/

Өмнөговь, Дорноговь

2020-2022

91,423.9

-

2,500.0

88,923.9

44,450.0

44,473.9

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЭХЯ

76

Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц

Өмнөговь

2013-2023

2,092,527.3

-

-

2,092,527.3

358,197.3

1,151,348.4

582,981.6

-

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЭХЯ

40,522.8

40,522.8

-

-

-

-

-

-

-

-

Хөгжлийн банкны санхүүжилт

Дүн

6,846,924.5

610,902.0

69,108.2

6,166,914.3

1,054,043.1

1,943,513.8

1,953,446.9

1,215,910.6

-

-

 

 

Дэд бүтэц: Зам, тээвэр

77

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл

Өмнөговь, Дорноговь

2019-2023

3,008,276.6

199,300.0

-

2,808,976.6

936,325.5

936,325.5

936,325.5

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/Эрдэнэс Тавантолгой ХК/

ЗТХЯ

78

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл

Өмнөговь

2021-2022

950,688.3

-

-

950,688.3

475,344.2

475,344.2

-

-

-

-

Шууд хөрөнгө оруулалт
/Эрдэнэс Тавантолгой ХК/

ЗТХЯ

79

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам

Өмнөговь

2019-2022

1,171,474.6

40,000.0

-

1,131,474.6

565,737.3

565,737.3

-

-

-

-

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

ЗТХЯ

80

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км авто зам

Өмнөговь

2020-2023

732,526.5

-

-

732,526.5

250,000.0

250,000.0

232,526.5

-

-

-

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

УУХҮЯ

81

Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам

Өмнөговь

2020-2023

1,422,464.3

-

-

1,422,464.3

474,154.8

474,154.8

474,154.8

-

-

-

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

УУХҮЯ

82

Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн авто замын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/

Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай

2019-2025

336,451.1

52,771.9

89,047.2

194,632.1

38,926.4

38,926.4

38,926.4

38,926.4

38,926.4

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЗТХЯ

6,500.0

6,500.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

83

Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих

Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул

2019-2023

397,495.0

-

68,875.0

328,620.0

109,540.0

109,540.0

109,540.0

   

-

Гадаад зээл, тусламж
/ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЗТХЯ

84

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн авто замын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/

Ховд, Баян-Өлгий

2014-2023

354,906.2

236,979.9

11,608.3

106,318.0

53,159.0

53,159.0

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЗТХЯ

46,460.0

34,304.6

-

12,155.4

500.0

3,000.0

8,655.4

-

-

-

Улсын төсөв

85

Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Өмнөговь

2022-2023

101,992.4

-

-

101,992.4

-

50,996.2

50,996.2

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

86

Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай авто зам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл

2022-2023

192,804.9

-

-

192,804.9

-

115,682.9

77,122.0

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

87

Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Увс

2020-2021

245,595.1

-

130,000.0

115,595.1

115,595.1

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

88

Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Баянхонгор, Говь-Алтай

2021-2023

218,518.6

-

-

218,518.6

72,839.5

72,839.5

72,839.5

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

89

Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Завхан

2020-2022

269,075.4

-

62,866.6

206,208.8

103,104.4

103,104.4

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

90

Дархан-Алтанбулагийн авто замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Сэлэнгэ 

2022-2025

241,701.8

-

-

241,701.8

-

85,011.0

55,228.8

52,230.3

49,231.8

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

Дүн

9,696,930.8

529,856.4

362,397.1

8,764,677.4

3,195,226.2

3,333,821.1

2,056,315.1

91,156.7

88,158.2

-

 

 

Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт

91

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж

Улаанбаатар

2019-2023

708,604.7

-

209,775.2

498,829.5

166,276.5

166,276.5

166,276.5

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

34,860.3

498.3

10,919.0

23,443.0

11,721.5

11,721.5

-

-

-

-

Улсын төсөв

92

Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх

Улаанбаатар

2021-2025

993,737.5

-

-

993,737.5

156,556.3

122,854.3

255,362.1

242,613.9

216,350.9

-

Гадаад зээл, тусламж
/АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй тусламж/

БХБЯ

317,314.6

-

-

317,314.6

42,219.6

45,853.9

89,095.7

82,423.4

57,722.0

-

Улсын төсөв

93

Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл

Дархан-Уул

2016-2021

51,059.4

20,111.1

18,910.4

12,038.0

12,038.0

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

94

Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат

Улаанбаатар

2021-2023

567,280.0

-

-

567,280.0

700.0

391.0

566,189.0

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/

БХБЯ

95

Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/

Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Улаанбаатар

2021-2022

39,031.7

-

-

39,031.7

19,515.8

19,515.8

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

Дүн

2,711,888.2

20,609.4

239,604.6

2,451,674.2

409,027.7

366,613.0

1,076,923.3

325,037.3

274,072.9

                             -  

 

 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ

96

КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2023

66,438.5

-

43,725.0

22,713.5

7,571.2

7,571.2

7,571.2

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

97

Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл

Улсын хэмжээнд

2015-2022

56,785.0

18,059.6

10,106.4

28,619.0

14,309.5

14,309.5

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

98

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2

Улсын хэмжээнд

2017-2022

32,257.5

10,076.8

4,500.0

17,680.7

8,840.3

8,840.3

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

99

Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл

Улсын хэмжээнд

2019-2022

70,981.3

5,317.8

25,046.5

40,616.9

20,308.5

20,308.5

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

100

Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж

Улсын хэмжээнд

2019-2021

114,143.9

26,914.9

49,776.0

37,453.0

37,453.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

СаЯ

101

Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж

Улсын хэмжээнд

2019-2021

38,310.0

14,300.0

14,010.0

10,000.0

10,000.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

СаЯ

102

Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл

Улаанбаатар

2020-2022

53,945.8

-

10.0

53,935.8

5,156.9

15,813.5

32,965.4

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ХЗДХЯ

103

Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр

Улсын хэмжээнд

2020-2025

42,563.0

-

3,720.0

38,843.0

5,000.0

10,000.0

20,000.0

3,843.0

-

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

104

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн  газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт

Улсын хэмжээнд

2019-2025

22,816.0

-

-

22,816.0

11,408.0

11,408.0

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын буцалтгүй тусламж/

ХЗДХЯ

55,168.5

6,496.9

-

48,671.6

7,500.0

10,002.0

12,944.0

7,481.6

10,744.0

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

Дүн

553,409.4

81,166.0

150,893.9

321,349.4

127,547.3

98,252.9

73,480.6

11,324.6

10,744.0

-

   

ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ

105

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2024

63,426.4

-

7,040.4

56,386.0

14,096.5

14,096.5

14,096.5

14,096.5

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ХБНГУ-ын буцалтгүй тусламж/

БОАЖЯ

106

Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл

Улаанбаатар

2020-2021

41,737.0

-

920.0

40,817.0

40,817.0

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ЕСБХБ-ны зээл, тусламж/

НЗДТГ

107

Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах

Улаанбаатар

2021-2024

42,562.0

-

-

42,562.0

1,290.0

10,123.0

13,545.0

17,604.0

-

-

Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БОАЖЯ

108

Туул, Сэлбэ голын урсцыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл

Улаанбаатар

2021-2024

170,355.0

-

-

170,355.0

200.0

277.4

84,938.8

84,938.8

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

7,896.0

-

-

7,896.0

500.0

6,404.0

461.0

531.0

-

-

Улсын төсөв

109

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл

Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл

2019-2023

113,569.9

943.3

1,642.5

110,984.1

36,994.7

36,994.7

36,994.7

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

2019-2024

58,488.7

412.1

23,118.6

34,958.0

8,739.5

8,739.5

8,739.5

8,739.5

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны буцалтгүй тусламж/

110

Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл

Улаанбаатар

2021-2030

638,759.1

-

-

244,857.7

31,938.0

53,229.9

53,229.9

53,229.9

53,229.9

393,901.4

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

БОАЖЯ

Дүн

1,136,794.1

1,355.4

32,721.5

708,815.7

134,575.6

129,865.0

212,005.4

179,139.7

53,229.9

393,901.4

 

 

ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ

111

Гал түймэртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл

Улсын хэмжээнд

2019-2021

42,653.7

-

17,994.5

24,659.2

24,659.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/

ШС

7,200.0

7,200.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

112

Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл

Улсын хэмжээнд

2016-2021

42,072.4

5,563.4

4,349.2

32,159.8

32,159.8

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ШС

113

Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл

Улсын хэмжээнд

2021-2024

188,620.6

-

-

188,620.6

47,151.1

47,151.1

47,151.1

47,167.3

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ШС

114

Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл

Улаанбаатар

2021-2024

82,908.0

-

-

82,908.0

20,727.0

20,727.0

20,727.0

20,727.0

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ХЗДХЯ

3,948.0

-

2,050.0

1,898.0

1,898.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

115

Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх

Улсын хэмжээнд

2019-2025

106,300.2

2,021.6

741.1

103,537.5

20,707.5

20,707.5

20,707.5

20,707.5

20,707.5

-

Гадаад зээл, тусламж
/хөнгөлөлттэй зээл/

ХЗДХЯ

116

Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх

Улсын хэмжээнд

2021-2024

70,849.0

-

137.0

70,712.0

15,000.0

30,000.0

25,000.0

712.0

-

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

117

Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл

Улсын хэмжээнд

2021-2024

39,795.8

-

1,375.8

38,420.0

10,000.0

18,420.0

10,000.0

-

-

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

118

Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл

Улсын хэмжээнд

2020-2025

42,110.0

-

7,150.0

34,960.0

8,740.0

8,740.0

8,740.0

8,740.0

-

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

119

Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг  шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэх

Улсын хэмжээнд

2020-2025

40,800.0

-

-

40,800.0

10,200.0

20,400.0

5,200.0

5,000.0

-

-

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

120

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл

Улсын хэмжээнд

2020-2023

44,436.8

-

-

44,436.8

4,436.8

20,000.0

20,000.0

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ХЗДХЯ

121

Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах

Улсын хэмжээнд

2020-2025

32,800.0

-

-

32,800.0

8,200.0

8,200.0

8,200.0

8,200.0

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/хөнгөлөлттэй зээл/

ХЗДХЯ

Дүн

744,494.5

14,785.0

33,797.6

695,911.9

203,879.4

194,345.6

165,725.6

111,253.8

20,707.5

-

 

 

НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

122

10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл

 Сүхбаатар, Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Төв

2019-2022

417,600.1

5,029.6

88,986.5

323,584.0

161,792.0

161,792.0

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

123

Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл

Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ

2021-2022

56,921.2

-

-

56,921.2

1,000.0

5,791.5

50,129.7

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

124

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл

Архангай, Дорноговь, Өмнөговь, Өвөрхангай

2016-2022

42,166.8

25,508.5

9,360.9

7,297.4

3,648.7

3,648.7

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

125

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

Булган, Дундговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий,

2018-2022

56,785.0

12,835.4

20,035.2

23,914.4

11,957.2

11,957.2

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

126

Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл

Говь-Алтай

2018-2021

45,537.0

30,015.2

10,500.0

5,021.8

5,021.8

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/

БХБЯ

127

Увс аймгийн цахилгаан станц, цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл

Увс

2022-2026

340,142.2

-

-

200,000.0

-

50,000.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

140,142.2

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

ЭХЯ

128

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг Тэвшийн говийн цахилгаан станц төсөл

Дундговь

2022-2030

3,123,175.0

-

-

200,000.0

-

50,000.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

2,923,175.0

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

ЭХЯ

129

Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/

Говьсүмбэр

2019-2022

90,288.2

37,150.5

30,516.5

22,621.2

14,100.3

8,520.9

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЭХЯ

130

Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл

Говьсүмбэр, Дорноговь

2021-2025

160,701.6

-

-

160,701.6

10,000.0

30,000.0

40,000.0

40,000.0

40,701.6

-

Гадаад зээл, тусламж
/ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ЭХЯ

131

Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл

Завхан

2019-2021

57,068.9

24,200.3

3,281.4

29,587.2

29,587.2

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

ЗТХЯ

132

Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам

Төв

2019-2021

48,000.0

5,000.0

26,000.0

17,000.0

17,000.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

133

Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам

Дорноговь. Хэнтий

2019-2021

49,368.2

5,000.0

22,368.2

22,000.0

22,000.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

134

Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам

Дархан-Уул

2019-2021

41,600.0

6,316.5

7,000.0

28,283.5

28,283.5

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

135

Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км авто замын ажил

Архангай

2019-2021

69,000.0

5,000.0

16,000.0

48,000.0

48,000.0

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

ЗТХЯ

136

Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл

Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ

2017-2023

76,292.8

8,132.1

4,523.0

63,637.7

21,212.6

21,212.6

21,212.6

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

137

Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

Хилийн боомтууд

2020-2023

76,659.8

 

5,843.0

70,816.8

23,605.6

23,605.6

23,605.6

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

138

Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл

Хилийн боомтууд

2020-2022

141,414.8

-

15,000.0

126,414.8

60,000.0

66,414.8

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/

СаЯ

139

Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл

Чөлөөт бүсүүд

2021-2025

85,177.5

-

-

85,177.5

17,035.5

17,035.5

17,035.5

17,035.5

17,035.5

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

ШС

Дүн

4,977,899.0

164,188.1

259,414.7

1,490,979.1

474,244.3

449,978.8

251,983.4

157,035.5

157,737.1

3,063,317.2

 

 

ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ

140

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл-2

Улаанбаатар

2019-2022

84,971.0

12,534.8

12,806.2

59,630.0

29,815.0

29,815.0

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

НЗДТГ

105,336.1

-

11,468.3

93,867.8

46,933.9

46,933.9

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

162,632.0

-

-

162,632.0

81,316.0

81,316.0

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /ЕХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

141

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр /5 дэд төвийг байгуулах/

Улаанбаатар

2014-2023

234,123.3

139,227.8

-

94,895.5

31,631.8

31,631.8

31,631.8

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж/

НЗДТГ

53,778.5

53,778.5

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийслэлийн төсөв

142

Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

Улаанбаатар

2021-2024

113,570.0

-

-

113,570.0

227.8

5,548.6

52,597.6

55,196.0

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

СаЯ

5,264.0

-

-

5,264.0

500.0

3,936.0

414.0

414.0

-

-

Улсын төсөв

143

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төсөл

Улаанбаатар

2019-2023

98,551.6

59,517.0

8,040.1

30,994.5

10,331.5

10,331.5

10,331.5

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

НЗДТГ

8,973.1

7,060.6

-

1,912.5

1,912.5

-

-

-

-

-

Улсын төсөв

144

Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2

Улаанбаатар

2021

34,071.0

-

-

34,071.0

34,071.0

-

-

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/

НЗДТГ

145

Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл

Улаанбаатар

2016-2023

120,327.5

79,695.7

1,743.4

38,888.4

32,000.0

5,878.7

1,009.7

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

НЗДТГ

146

Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх

Улаанбаатар

2021-2023

197,435.2

-

-

197,435.2

303.0

98,566.1

98,566.1

-

-

-

Гадаад зээл, тусламж
/БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/

НЗДТГ

147

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл

Улаанбаатар

2019-2025

161,158.2

-

-

161,158.2

32,231.6

32,231.6

32,231.6

32,231.6

32,231.6

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

УУХҮЯ

1,154.0

1,154.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийслэлийн төсөв

148

Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк

Улаанбаатар

2019-2025

34,917.4

-

-

34,917.4

-

12,350.4

7,522.3

7,522.3

7,522.3

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

НЗДТГ

2,768.6

145.0

-

2,623.6

1,614.6

-

336.3

336.3

336.3

-

Нийслэлийн төсөв

149

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл

Улаанбаатар

2014-2023

133,635.6

-

-

133,635.6

62,622.0

41,013.6

30,000.0

-

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

НЗДТГ

18,675.1

18,675.1

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийслэлийн төсөв

150

Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

Улаанбаатар

2007-2022

21,805.9

-

-

21,805.9

9,163.5

12,642.4

-

-

-

-

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

НЗДТГ

14,072.4

14,072.4

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийслэлийн төсөв

Дүн

1,607,220.5

385,860.9

34,058.0

1,187,301.6

374,674.3

412,195.7

264,641.0

95,700.3

40,090.3

-

 

 

НИЙТ ДҮН

49,690,668.8

2,584,753.1

3,655,748.8

39,566,730.5

10,079,078.6

13,713,328.2

10,759,705.0

3,903,463.3

1,111,155.4

3,843,436.6

 

                               

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН

Төслийн тоо
/эх үүсвэрээр/

Төсөвт өртөг
/сая төг/

Гүйцэтгэл /сая төг/

Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтэд эх үүсвэрийн эзлэх хувь

2019 оны эцэс

2020 оны ХБГ

2021-2025

2021 он

2022 он

2023 он

2024 он

2025 он

Шилжих

Нийт

2021-2025

150

49,690,668.9

2,624,753.1

3,655,748.8

39,566,730.5

10,079,078.6

13,713,328.2

10,759,705.0

3,903,463.3

1,111,155.4

3,843,436.6

100.0%

79.6%

100.0%

5.3%

7.4%

79.6%

20.3%

27.6%

21.7%

7.9%

2.2%

7.7%

Үүнээс:

Улсын төсөв

29

3,722,828.7

99,681.9

468,133.3

3,155,013.5

1,055,381.6

1,098,908.3

625,966.5

325,525.3

49,231.8

-

7.5%

6.3%

Гадаад зээл, тусламж

70

9,138,066.6

749,460.8

871,686.1

7,224,701.8

1,896,207.7

1,717,287.3

2,795,265.8

570,380.1

245,560.9

292,218.0

18.4%

14.5%

Гадаад зээл, тусламжийн холимог эх үүсвэртэй /гадаад зээл, тусламж ба улсын төсөв, гадаад зээл, тусламж ба Хөгжлийн банк/

19

9,063,004.3

970,841.9

710,022.6

7,382,139.9

1,926,913.9

2,037,094.2

1,826,691.4

1,170,381.1

421,059.5

-

18.2%

14.9%

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл

8

10,079,634.9

352,000.0

-

6,270,416.3

2,544,493.5

1,696,922.4

1,825,641.3

1,118,960.1

191,212.9

3,457,218.6

20.3%

12.6%

Хөгжлийн банкны санхүүжилт /Хөгжлийн банк, хувийн хэвшил, Хөгжлийн банк ба хувийн хэвшил, Хөгжлийн банк ба улсын төсөв, шууд хөрөнгө оруулалт/

15

14,619,864.4

369,051.3

1,601,643.8

12,555,169.3

1,880,042,4

5,799,572.5

2,979,841.0

624,899.5

164,000.0

94,000.0

29.4%

25.3%

Эх үүсвэр хэсэгчлэн шийдвэрлэгдсэн

9

3,067,269.8

83,717.2

4,263.0

2,979,289.6

776,039.6

1,363,543.4

706,298.9

93,317.3

40,090.3

-

6.2%

6.0%

                                       
 

 

 

---оОо---