Хэвлэх DOC Татаж авах

2.2.Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Суурь түвшин

Шалгуур үзүүлэлт /хүрэх түвшин, үр дүн/

Хариуцагч

 

2021 он

2022 он

2023 он

2024 он

2025 он

 

НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

1

Байгалийн түүхийн музейн барилга

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 65 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СоЯ

 

2

Үндэсний урлагийн их театрын барилга

-

Төслийн ажлын явц 33 хувь.  Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 66 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

СоЯ

 

3

"Чингис хаан" хаад язгууртны музейн барилга

Төслийн ажлын явц 90 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

СоЯ

 

4

Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СоЯ

 

5

Улсын драмын эрдмийн театрын барилга

Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СоЯ

 

6

Төв номын сангийн барилга

Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

СоЯ

 

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Боловсрол

7

200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл

-

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

БШУЯ

 

8

Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 92 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана.

-

-

-

БШУЯ

 

9

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана.

-

-

БШУЯ

 

10

Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

БШУЯ

 

11

Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

БШУЯ

 

Шинжлэх ухаан, инновац

12

Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер

Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

БШУЯ

 

13

Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана.

-

-

-

БШУЯ

 

14

Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

БШУЯ

 

Эрүүл мэнд

15

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЭМЯ

 

16

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт II төсөл

Төслийн ажлын явц 90 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЭМЯ

 

17

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл

Төслийн ажлын явц 95 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЭМЯ

 

18

Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк)

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЭМЯ

 

19

Цахим эрүүл мэнд төсөл (БНХАУ)

Төслийн ажлын явц 65 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЭМЯ

 

20

Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ЭМЯ

 

21

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл: Яаралтай үеийн тусламжийн нэмэлт санхүүжилт

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЭМЯ

 

22

Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах

Төслийн ажлын явц 100 хувь /Люксембургийн буцалтгүй тусламж/

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн үлдэгдэл санхүүжилтээр үргэлжилнэ.

-

-

-

-

 ЭМЯ

 

Биеийн тамир, спорт

23

Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн

Төслийн ажлын явц 6 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна.

-

-

-

ЕС

 

24

Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл

-

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна.

-

-

-

-

ЕС

 

25

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор

-

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ХНХЯ

 

ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес

26

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт

-

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ХНХЯ

 

27

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ХНХЯ

 

28

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 95 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 97 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ХНХЯ

 

29

Экспортын зээлийн шугам нээх төсөл

Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СаЯ

 

30

Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

СаЯ

 

Нийгмийн хамгаалал

31

Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл

Төслийн ажлын явц 98 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

СаЯ

 

32

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ХНХЯ

 

Орлогод нийцсэн орон байр

33

Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

БХБЯ

 

34

Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

 

-

БХБЯ

 

35

Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

-

Төслийн ажлын явц 6 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

БХБЯ

 

36

Баянголын амын түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

БХБЯ

 

37

Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл 

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

НЗДТГ

 

38

Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

 

-

-

-

БХБЯ

 

39

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

НЗДТГ

 

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ

Уул уурхай, хүнд үйлдвэр

40

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах

Төслийн ажлын явц 10 хувь Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

УУХҮЯ

 

41

Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл.

-

Төслийн ажлын явц 50 хувь Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

УУХҮЯ

 

42

Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг байгуулах төсөл

-

Төслийн ТЭЗҮ-ийг дуусгана.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

УУХҮЯ

 

43

Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл

-

Төслийн санхүүжилт бүрэн хийгдэнэ.

-

-

-

-

УУХҮЯ

 

44

Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл

-

Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэх ажил 100 хувь, баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл үргэлжлүүлэх ажил 37 хувь, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн ажил 100 хувьд хүрнэ.

Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 69 хувьд хүрнэ.

Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 100 хувьд хүрнэ.

Төслийн хүчин чадалд хүргэнэ.

-

УУХҮЯ

 

45

Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордод технологийн шинэчлэл хийж, олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэх, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл

-

Нүүрс, хөрс тээврийн конвейрын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрнэ.

Нүүрс, хөрс тээврийн конвейрын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрнэ.

Технологийн шинэчлэлт хийж дуусган уурхайн олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэнэ.

-

-

УУХҮЯ

 

46

Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 25 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

УУХҮЯ

 

47

Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх

-

Орд газрыг ашиглах чиглэлээр дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай хамтын ажиллагааны хэлцэл хийж, ордын нөөцийг өсгөх хайгуулын ажил хийх, баяжуулалтын технологийг сонгоно.

Ордын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, ордын төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээний талаарх санал боловсруулна.

Саналаа шийдвэрлүүлнэ.

Бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ.

-

УУХҮЯ

 

48

Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл

-

Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангана.

Далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

УУХҮЯ

 

49

Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглах төсөл

-

Хайгуулын ажил гүйцэтгэх нөөцийг нэмэгдүүлэх, ордын төслийг хүчин чадалд хүргэх нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэнэ.

-

-

-

-

УУХҮЯ

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр

50

Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ХХААХҮЯ

 

51

Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ХХААХҮЯ

 

52

Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

ХХААХҮЯ

 

53

Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХХААХҮЯ

 

54

Сүү, сүүний ферм байгуулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ХХААХҮЯ

 

55

Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл

-

Төслийн ажлын явц 1  хувь.Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

ХХААХҮЯ

 

56

Экспортыг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 30 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн..

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ХХААХҮЯ

 

57

Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуй төсөл

-

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХХААХҮЯ

 

58

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл

-

-

Төслийн ажлын явц 2 хувь.Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 6 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 8 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХХААХҮЯ

 

59

Дөрвөн улирлын хүлэмж

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ХХААХҮЯ

 

60

Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХХААХҮЯ

 

61

Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл

-

Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ХХААХҮЯ

 

Аялал жуулчлал

62

Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

БОАЖЯ

 

63

Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЗТХЯ

 

64

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор

-

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

БОАЖЯ

 

Дэд бүтэц: Эрчим хүч

65

Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-4 турбогенераторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төсөл үргэлжилнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЭХЯ

 

66

Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх

Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төсөл үргэлжилнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЭХЯ

 

67

Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төсөл үргэлжилнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ЭХЯ

 

68

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 75 хувь.   Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЭХЯ

 

69

Эрчим хүчний төсөл-2

Төслийн ажлын явц 30 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЭХЯ

 

70

Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЭХЯ

 

71

Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл

-

Төслийн ажлын явц 25 хувь.Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ЭХЯ

 

72

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЭХЯ

 

73

Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл

-

-

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЭХЯ

 

74

Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ЭХЯ

 

75

Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/

Концессын эргэн төлөлт 3 хувь 

Концессын эргэн төлөлт 50 хувь

Концессын эргэн төлөлт 100 хувь

-

-

-

ЭХЯ

 

76

Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц

Төслийн ажлын явц 2 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төсөл үргэлжилнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЭХЯ

 

Дэд бүтэц: Зам, тээвэр

77

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЗТХЯ

 

78

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл

-

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЗТХЯ

 

79

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЗТХЯ

 

80

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км автозамын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км автозам

-

Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЗТХЯ

 

81

Тавантолгой- Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам

-

Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЗТХЯ

 

82

Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км автозамын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн автозамын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 85 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

ЗТХЯ

 

83

Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих

Төслийн ажлын явц 20 хувь.Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЗТХЯ

 

84

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 95 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЗТХЯ

 

85

Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

-

-

Концессын эргэн төлөлт 50 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 100 хувь.

-

-

ЗТХЯ

 

86

Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

-

-

Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. 

Концессын эргэн төлөлт 100 хувь.

-

-

ЗТХЯ

 

87

Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Концессын эргэн төлөлт 55 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 100 хувь.

-

-

-

-

ЗТХЯ

 

88

Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

-

Концессын эргэн төлөлт 33 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 66 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. 

-

-

ЗТХЯ

 

89

Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

Концессын эргэн төлөлт 20 хувь.

 Концессын эргэн төлөлт 60 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 100 хувь.

 -

-

-

ЗТХЯ

 

90

Дархан-Алтанбулагийн автозамаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/

-

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна

Концессын эргэн төлөлт 35 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 60 хувь.

Концессын эргэн төлөлт 80 хувь.  .

-

ЗТХЯ

 

Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт

91

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Барилгын ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

БХБЯ

 

92

Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх

-

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

БХБЯ

 

93

Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

 БХБЯ

 

94

Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат

-

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

БХБЯ

 

95

Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/

-

Бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

БХБЯ

 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ

96

КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 85 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

СаЯ

 

97

Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СаЯ

 

98

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2

Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

 

-

-

СаЯ

 

99

Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СаЯ

 

100

Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

СаЯ

 

101

Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

СаЯ

 

102

Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

ХЗДХЯ

 

103

Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр

Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

ХЗДХЯ

 

104

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн  газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт

Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

ХЗДХЯ

 

ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ

105

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

БОАЖЯ

 

106

Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

НЗДТГ

 

107

Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах

-

Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 25 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

БОАЖЯ

 

108

Туул, Сэлбэ голын урсцыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

СаЯ

 

109

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ЭХЯ

 

110

Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

БОАЖЯ

 

ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ

111

Гал түймэртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна.

-

-

-

-

ШС

 

112

Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна.

-

-

-

-

ШС

 

113

Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл

-

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

ШС

 

114

Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл

Төслийн ажлын явц 2 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

ХЗДХЯ

 

115

Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэж байгаа

Төслийн  ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ ашиглалтад оруулан, ашиглаж буй камеруудыг 100 хувь нэгтгэж, цаашид шинээр холбох камерын холболтыг  эхлүүлнэ.

Олон улс, улсын чанартай автозамын 60 цэгт камерын хяналтын систем суурилуулж, нэгдсэн хяналтын төв байгуулна.

10-аас доошгүй аймгийн төвд камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ хангамж ашиглалтад оруулна.

10-аас доошгүй аймгийн төвд камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ хангамж ашиглалтад оруулна.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

ХЗДХЯ

 

116

Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх

Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн.

Төслийн ажлын явц 21 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 63 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 98 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

ХЗДХЯ

 

117

Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл

Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн.

Төслийн ажлын явц 26 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 74 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

ХЗДХЯ

 

118

Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл

Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн.

Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 25 хувьд хүрнэ.

Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 50 хувьд хүрнэ.

Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 75 хувьд хүрнэ.

Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 100 хувьд хүрнэ.

Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн.

ХЗДХЯ

 

119

Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг  шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэх

Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн.

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХЗДХЯ

 

120

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн

Төслийн ажлын явц 10  хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 45  хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ХЗДХЯ

 

121

Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах

Төслийн ажлын явц ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн

Төслийн ажлын явц 25 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн ажлыг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

ХЗДХЯ

 

НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

122

10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл

Төслийн ажлын явц 20 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл үргэлжилнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЭХЯ

 

123

Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл

-

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 12 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

БХБЯ

 

124

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл

Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

 БХБЯ

 

125

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

БХБЯ

 

126

Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

БХБЯ

 

127

Увс аймгийн цахилгаан станц, цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл

-

-

Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ЭХЯ

 

128

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг Тэвшийн говийн цахилгаан станц төсөл

-

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 6 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ЭХЯ

 

129

Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/

Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

ЭХЯ

 

130

Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

ЭХЯ

 

131

Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл

Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЗТХЯ

 

132

Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЗТХЯ

 

133

Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЗТХЯ

 

134

Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЗТХЯ

 

135

Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км автозамын ажил

Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

-

ЗТХЯ

 

136

Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл

Төслийн ажлын явц 20 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

СаЯ

 

137

Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

СаЯ

 

138

Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

СаЯ

 

139

Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл

-

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

ШС

 

ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ

140

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл-2

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

НЗДТГ

 

141

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр /5 дэд төвийг байгуулах/

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

НЗДТГ

 

142

Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

-

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

-

СаЯ

 

143

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км автозам барих төсөл

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

ЗТХЯ

 

144

Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2

-

-

-

-

-

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

БОАЖЯ

 

145

Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл

Төслийн ажлын явц 70 хувь.Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 97 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

НЗДТГ

 

146

Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх

-

-

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

 -

-

-

НЗДТГ

 

147

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл

Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна.

УУХҮЯ

 

148

Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк

Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

НЗДТГ

 

149

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

-

-

НЗДТГ

 

150

Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн.

Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна.

-

-

-

НЗДТГ

 

                     

 

 

---оОо---