Хэвлэх DOC Татаж авах
/Булган аймгийн ЗД-ын 2017-12-25-ны А/646-р захирамжаар хүчингүй болгосон/
 
Аймгийн Засаг даргын 2008 оны  
342 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
“МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ” ХХК-ИЙН БУЛГАН АЙМГИЙН САЛБАРЫН
БУЛГАН ХОТЫН ДОТОРХИ 8324 МЕТР ГАЗРЫН
ГОЛ КАБЕЛИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ  ТАРХАЛТ
 
1. Гурил тэжээл Булган ХК-иас, Зүүн түрүү чиглэлийн 1894 метр газрын сүлжээний тархалт:
 •  Холбооны кабелийн Шахтаас  баруун чигт эргээд М 1, М 2 худгаар дамжин Шинэ зуун худалдааны төвийн зүүн талаар урагшаа эргэн  М 3, М 4, М 5, М 6 худгаар хуучин холбооны цагаан байрны урд талын явган хүний замын  хажуугаар зүүн тийш эргэж М18, М17, М16 ,М15 худгаар тус тус  дамжин ЭБЦТС ТӨХК-ийн Булган дахь салбарын конторын дэргэд байрлах ХШ-1  хувиарлах шүүгээ хүртэл                                                      
461 метр  сувагчлал
 
 • ЭБЦТС ТӨХК-ийн Булган дахь салбарын конторын урд талын М15 худагнаас Гурил тэжээл Булган ХК-ийн -ийн урд талд байрлах ХШ-8 хувиарлах шүүгээ хүртэл  М 14, М13, М12, М11, М10, М9, М8 худгуудаар дамжих                   
 
 580 метр сувагчлал
 
 •  Гурил тэжээл Булган ХК-ийн урд талын М 8 худагнаас  М 7 худагаар дамжин  2 а хорооны 12 дугаар гудамжинд байрлах ХШ-12 хувиарлах шүүгээ хүртэл  
 
441 метр сувагчлал болон гол кабель
 
 • Холбооны кабелийн Шахтаас М1 худгаар гарч зүүн тийш 10, 11-р байрны чиглэлд М100, М 99, М 98, М 97-р худгуудаар дамжин, Бага сургуулийн хашааны хаалга хүртэл 
412 метр сувагчлал
   
2. “ Булган Мээж ” ХХК-иас, 3-ын В,Г, 16, 17-р байрны чиглэлийн 2532 метр газрын  сүлжээний тархалт:
 
 • Холбооны кабелийн Шахтаас М1 худгаар гарч Шинэ зуун худалдааны төвийн зүүн өнцөгт байгаа М 2 худгаар дамжин хойш эргэн авто зам хөндлөн гарч “Булган Мээж” ХХК-ны зүүн урд талын саадны өнцөгт байрлах  М 58 худгаар баруун тийш эргэн Өрнөх кафе хажууд  ХШ-7 хувиарлах шүүгээ хүртэл  М 59, М 60 худгаар дамжих
316 метр сувагчлал
 
 •  “Булган Мээж ” ХХК-ны урд талын М 58 худагнаас зүүн тийш эргэн М 91 худагаар хойд зүгт эргэн Номын титэм дэлгүүрийн зүүн талаар,  авто замын баруун талаар М 90 худгаар дамжин   3-ын В, Г хорооны эхний гудамжуудын дунд байрлах ХШ-13 хүртэл
 329 метр сувагчлал
 
 • ХШ-13 хувиарлах шүүгээний урд талын М 90 худагнаас авто замын хойд талаар, 3-р В, Б хорооны  урдуур  “Эмийн цэцэглэн “ өрхийн эмнэлэг, 3-ын А хорооны урдуур баруун тийш чиглэлд   М 87, М 86, М 84, М 83,  М 82, М 81, М 80 худгуудаар дамжин 17-р байрны зүүн хойд өнцөгт байрлах ХШ-14 хувиарлах шүүгээ хүртэл
737 метр  сувагчлал
 
 • ХШ-13-аас 3-ын В-ын арын анкер хүртэл газар доогуур 1150 метр
 
3. ХШ-10 чиглэлийн 1299 метр газрын  сүлжээний тархал
 
 • “Булган Мээж” ХХК-ны урдах М58 худагнаас баруун дээш чиглэлд эргэн Жаргалант дэлгүүр, Чин туул барааны зах, Гэгээ дэлгүүр, Хэвлэх үйлвэрийн байр, ХАА-н хоршоологчдын холбоо,  Аймгийн ЗДТГ, 1, 6-р цэцэрлэг  зэрэг газруудын урд талаар М 59, М 60, М 61, М 62, М 63, М 64, М 65, М 67, М67, М 68, М 74 худгуудаар дамжин 14-р байрны урд өнцөгт байрлах ХШ-6 хувиарлах шүүгээ хүртэл 
 
841 метр сувагчлал
 
 • 14- байрны урд талын М 68 худагнаас дээш эргэн авто замын хойд талаар М 69, М 70, М 71, М 72, М 73 худгуудаар дамжин 6-ын А хорооны чигтээ  байгаа  НИК ШТС-ын замын эсрэг талд байрлах ХШ-10  хувиарлах шүүгээ хүртэл
 458 метр  сувагчлал
 
4. Булган сумын Засаг даргын тамгийн газрын  чиглэлийн 2899 метр газрын  сүлжээний тархалт:
 
 • Шинэ зуун худалдааны төвийн зүүн өнцөгт байрлах М 2 худгаар урагш эргэн  М 3, М 4, М 5,  худгаар дамжин хуучин холбооны цагаан байрны урд талын М 6 худгаар дээш эргэн Номын сан, Хүүхдийн төлөө төвийн урдуур М 18, М 19, М 20 худгуудаар Хөгжимт жүжгийн театрийн урд байрлах ХШ-4 хувиарлах шүүгээ хүртэл
378 метр сувагчлал
 
 • Хөгжимт жүжгийн театрын урд далын М 20 худагнаас дээш өгсөөд Баясуулагч захын урдуур гараад М 21, М 22, М 23 М 24 худгаар дамжин Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн  дотуур байрны дэргэдэх ХШ -5 хувиарлах шүүгээ хүртэл
324 м етр сувагчлал
 
 • Нийтийн номын сангийн өмнөх М19 худагнаас садаар урагшаа М 43, М 44, М 45, М 46  худгаар нэвт гарч М 47 худгаар Булган хотын урд нүүрээр зүүн тийш эргэн  М 48, М 50 худгаар дамжин Булган сумын Засаг даргын тамгийн газрын дэргэдэх ХШ-2 хувиарлах шүүгээ хүртэл
 416 метр  сувагчлал
 
 • Есүсийн байрны арын явган хүний замын хажууд байрлах М 45 худагнаас баруун дээш эргэн МАХН-ын байр,  8 дугаар байрны  арын явган хүний замын хажуугаар өгсөх М 42, М 41, М 40 худгаар дамжин Булган зочид буудлын зүүн хойд өнцөгт байрлах ХШ-3 хувиарлах шүүгээ хүртэл
 
228 метр сувагчлал
 
 • Хөгжимт жүжгийн театрын баруун талын М 21 худагнаас хойд чиглэлд өнөр барааны дэлгүүрийн баруун талаар авто зам хөндлөн гарч М 62 худаг хүртэл
 
265 метр сувагчлал
 
 • Газрын албаны зүүн өнцөгт байрлах  М 26 худгаас хойд чиглэл рүү зам хөндлөн гарч 1-р цэцэрлэгийн урд талын М 66 худаг  хүртэл
 
265 метр  сувагчлал
 
 • Булган зочид буудлын  М 40 худагнаас  дээд чиглэлд авто зам хөндлөн гарч Эрүүл мэндийн газрын араар Халдвартын больницийн ар  М 33 худаг хүртэл
 
 506 метр  сувагчлал
 
 • Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн  дотуур байрны М 25 худагнаас Нэгдсэн эмнэлгийн чиглэл дэхь  М 26, М 27, М 28, М 29, М 30, М 31, М 32 худгуудаар дамжин Нэгдсэн эмнэлэг  хүртэл
  517 метр сувагчлал