Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын 2008 оны
66 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралт
 
 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД НЭГ ХҮҮХДЭД

 НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ

 

¹
 
Байршил
Цалингийн
Зардал
/ мян.төг/
Бусад хувьсах зардал
/мян.төг/
1
Хонгор сум
16-р цэцэрлэг
 
 
          259.7
 
 
37.1
 
2
 
Шарын гол сум
14-р цэцэрлэг
17-р цэцэрлэг
2-р цэцэрлэг
3
Орхон сум
9-р цэцэрлэг
4
Дархан сум
1,3,4,5,10,12,13,15,18,21,22,23
дугаар цэцэрлэгүүд
217.3
29.7
 
 
 
 
 
--------------------о О о-------------------