Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2005 оны 77 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ АЛБАН ХААГЧ НАРТ ОЛГОХ ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦОЛНЫ НЭМЭГДЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
 
 
Албан хаагчийн цол
Сар бүр олгох нэмэгдлийн
хувь хэмжээ
(үндсэн цалингийн хувиар)
Шадар түрүүч
20
Тэргүүн түрүүч
22
Дээд түрүүч
24
Шадар дэслэгч
26
Тэргүүн дэслэгч
28
Дээд дэслэгч
30
Шадар ахмад
32
Тэргүүн ахмад
34
Дээд ахмад
36
Комиссар
38
Тэргүүн комиссар
40