Хэвлэх DOC Татаж авах
/НЗД-ын 2018 оны А/227 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/
Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны
                                                           49 дүгээр захирамжийн хавсралт 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ АЖ АХУЙН ДОТООДЫН ЗАМААР ЗОРЧИЖ БАЙГАА
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС АВАХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
 
                                                                                                                                                                                                  /төгрөг/
¹
Төрөл
Хөнгөн тэрэг
Бага, дунд оврын автобус
Том оврын автобус
Ачааны авто машин, механизм
1.
Худалдаа, соёл үйлчилгээний төвүүд
100
100
200
1000
2.
Автомашины түр зогсоол, талбай
100
100
200
1000
3.
Авто машины байнгын зогсоол, талбай
500
500
500
500