Хэвлэх DOC Татаж авах
ДБХ-ийн сайд, НЗД-ын хамтарсан 2000 оны 80/А/35 тоот тушаал, захирамжийн 2 дугаар хавсралт
 
АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ОЛГОХ КАРТЫН ЗАГВАР
 
 
 
ХОТЫН ДОТОРХ, ХОТ ОРЧМЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТ
 
 
 
 
Нийслэлийн тээвэр зохицуулалтын газрын эмблем
 
/он/
 
УЛСЫН ДУГААР
/ЧИГЛЭЛ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН НЭР
 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ
МАРК
 
УЛСЫН ДУГААР
 
ЗОРИУЛАЛТ
 
ЧИГЛЭЛИЙН НЭР
 
ОЛГОСОН OH CAP ӨДӨР
 
ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА
 
ОЛГОСОН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР,тэмдэг
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөдлөх бүрэлдэхүүн
Нэг автобусанд ноогдох эргэлтийн хөрөнгийн чадавх /сарын цалингаар/
Үйлдвэрийн байрны үнэ тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгээс /хувиар/
Үйлдвэрлэлийн байр
Инженер, техникийн ажилтан /тоогоор/
Дулаан зогсоолоор хангагдах тээврийн хэрэгслийн хэмжээ /хувиар/
Ангилал
Багтаамж /зорчигчийн тоогоор/
Автобус /тоогоор/
ТҮ суваг /тоогоор/
УЗ-ын суваг /тоогоор/
Өргөх механизм /тоогоор/
Их багтаамжийн автобус
60-аас дээш
10
6
40-өөс дээш
1
1
1
1
Үйлчилгээнд ажиллах автобусны 60-аас дээш
11-30
8
1
1
1
1-2
31-40
10
2
2
2
2
41-ээс дээш
10
3
3
3
3
Дунд багтаамжийн автобус
35-60 хүртэл
15
4
30-аас дээш
1
1
1
1
16-30
6
1
2
2
1-2
'31-ээс дээш
8
2
3
3
2
Бага багтаамжийн автобус
9-35 хүртэл
20
4
20-иос дээш
1
1
1
1
21-50
6
2
2
2
1-2
51-ээс дээш
8
3
3
2
2