Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын 2003 оны 
43 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ХИЛ ЗӨРЧСӨН, ХАРИУЛГАГҮЙГЭЭС ХИЛД ТУЛСАН
МАЛЫГ МАЛЛАГААНД АВСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС
ГАРСАН ЗАРДЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖИШИГ ҮНЭ
 
 
 
Төрөл
Дундаж үнэ /мян.төг/
10 хувь буюу сарын хөлс /төгрөг/
Өдрийн хөлс /төгрөг/
1
Тэмээ
95,0
9500
316
2
Адуу
34,0
3400
113
3
Үхэр
90,0
9000
300
4
Хонь
20,0
2000
66
5
Ямаа
13,0
1300
43