Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2002 оны 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт


ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН АЖЛЫН УНАА,  ӨРӨӨНИЙ  ТАЛБАЙН  ХЭМЖЭЭ, ТАВИЛГА, ХЭРЭГСЛИЙН НИЙТЛЭГ ЖИШИГ
 

Нэг. Тэргүүн түшмэл, түүнтэй адилтгах  албан тушаалтан  /Дэд сайд, Төрийн  нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга,Нийслэлийн Засаг даргын  орлогч дарга, тэдгээртэй адилтгах албан тушаал/

 
 

¹   Тавилга, хэрэгслийн       
          төрөл
Тоо хэмжээ
 
1.Албан ажлын хэрэгцээний
  суудлын автомашин
 
Албан ажлын хэрэгцээний автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтны хувьд 100 км-т 12-13 литрээс илүүгүй шатахууны зарцуулалт бүхий 15 сая хүртэл төгрөгийн үнэтэй суудлын автомашин хэрэглэнэ./Энэ хэсгийг 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 349 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/
 
2.Албан ажлын хэрэгцээний
  гар утас /ЗГ-ын 2016-11-16-ны өдрийн 141-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/
Албан ажлын хэрэгцээний гар утас хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтан 130 мянган төгрөгөөс илүүгүй үнэтэй  гар утас хэрэглэх бөгөөд гар утасны сарын нийт хэрэглээний зардал        65 мянган төгрөгт багтана.
                       
3.Хувцасны өлгүүр (шүүгээ)                                                                       1
 4.Шалны дэвсгэр                                                                                         1
 5.Номын тавиур (ханын шүүгээ)                                                              1
 6.Бичгийн ширээ                                                                                          1
 7.Бичгийн ширээний сандал                                                                    1
 8.Компьютер (иж бүрдэл)                                                                        1
 9.Зөвлөлгөөний ширээ                                                                             1
10.Зөвлөлгөөний ширээний сандал                                                      10
11.Телефон утас                                                                                          1
12.Тооны машин                                                                                          1
13.Сэтгүүлийн ширээ (утасны тавиур)                                                    1
14.Компьютерийн ширээ                                                                          1
 
 
Албан ажлын өрөөний талбайн хэмжээ:  36 ам метр хүртэл.
 
Хоёр. Эрхэлсэн түшмэл болон түүнтэй адилтгах албан тушаалтан  /Яамны  газрын  дарга,  орлогч, Засгийн  газрын агентлагийн дэд дарга, Нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газрын дарга,аймгийн Засаг даргын орлогч,аймгийн Засаг даргын Тамгын  газрын  дарга, Нийслэлийн  Засаг даргын дэргэдэх газрын дарга, тэдгээртэй  адилтгах албан тушаал/
 
¹      Тавилга, хэрэгслийн  төрөл                       Тоо, ширхэг
1.  Хувцасны өлгүүр (шүүгээ)                                             1
2.  Шалны дэвсгэр                                                                1                                 
3.  Бичгийн ширээ                                                                 1                                           
4.  Бичгийн ширээний сандал                                            1                                     
5.  Компьютер (иж бүрдэл)                                                 1                          
6.  Зөвлөлгөөний ширээ                                                       1                             
7.  Зөвлөлгөөний ширээний сандал                                  10 хүртэл
8.  Телефон утас (дотоод холбооны утас орохгүй)        1                                                                     
9.  Тооны машин                                                                    1                                   
10. Сэтгүүлийн ширээ (утасны тавиур)                             1
11. Компьютерийн ширээ                                                    1
12. Бичиг хэрэг хадгалах шүүгээ                                          1                                                   
 
Албан ажлын өрөөний талбайн хэмжээ:  24 ам метр хүртэл.

Гурав. Ахлах түшмэл /түүнтэй адилтгах албан тушаалтан/

 

 ¹       Тавилга, хэрэгслийн төрөл            Тоо хэмжээ
 
 1. Хувцасны өлгүүр (шүүгээ)                           1
 2. Шалны дэвсгэр                                              1                                                    
 3. Бичгийн ширээ                                               1                                                     
 4. Бичгийн ширээний сандал                          1                                        
 5. Компьютер (иж бүрдэл)                               1                                            
 6. Телефон утас                                                  1                                          
 7. Тооны машин                                                  1                                     
 8. Сэтгүүлийн ширээ (утасны тавиур)            1                       
 9. Компьтерийн ширээ                                      1                           
10.Бичиг хэрэг хадгалах шүүгээ                        1                                          
 
Тайлбар:
Нэг ахлах түшмэлд ногдох албан ажлын өрөөний талбай дунджаар 8 ам метр байна. Хэд хэдэн ажилтан нэг өрөөнд суудаг бол дундаа ашиглах телефон утас, нэгдсэн холболт бүхий принтер, хувцасны өлгүүртэй байна.

Дөрөв. Дэс түшмэл     /түүнтэй адилтгах албан тушаалтан/

 
¹    Тавилга, хэрэгслийн төрөл                                             Тоо хэмжээ
 
1. Хувцасны өлгүүр (шүүгээ)                                                                          1
2. Шалны дэвсгэр                                                                                             1
3. Бичгийн ширээ                                                                                              1                                       
4. Бичгийн ширээний сандал                                                                        1                            
5. Компьютер (иж бүрдэл)                                                                             1
6. Телефон утас                                                                                                1                                                
7. Тооны машин                                                                                               1                                        
8. Сэтгүүлийн ширээ (утасны тавиур)                                                         1
9. Компьтерийн ширээ                                                                                   1                         
10. Бичиг хэрэг хадгалах шүүгээ                                                                    1                                                     
 
                                              
Тайлбар:
Нэг дэс түшмэлд ногдох албан ажлын өрөөний талбай дунджаар 8 ам метр  байна. Хэд хэдэн ажилтан нэг өрөөнд суудаг бол дундаа ашиглах телефон утас, нэгдсэн холболт бүхий принтер, хувцасны өлгүүртэй байна.
                                       
        Тав. Төрийн үйлчилгээний удирдах албан хаагч
 

¹    Тавилга, хэрэгслийн төрөл                Тоо хэмжээ
1. Хувцасны өлгүүр (шүүгээ)                      1
2. Хивс  (дэвсгэр)                                          1                                         
3. Бичгийн ширээ                                         1                                 
4. Бичгийн ширээний сандал                   1                              
 5. Компьютер (иж бүрдэл)                       1                               
6. Зөвлөлгөөний ширээ                              1                              
 7. Зөвлөлгөөний ширээний сандал        10 хүртэл
8. Телефон утас                                            1                                       
9. Тооны машин                                           1                                 
10.Сэтгүүлийн ширээ (утасны тавиур)    1
11.Компьтерийн ширээ                              1                                       
12.Бичиг хэрэг хадгалах шүүгээ                 1                                                      
 
 Албан ажлын өрөөний талбайн хэмжээ:  24 ам метр хүртэл.
 
 
 
----оОо----