Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
2006 оны 39 дүгээ тогтоолын хавсралт
АЙМГИЙН ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫНЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
Дарга
Р.Тунгалаг-Эрдэнэ
/Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга/
Нарийн бичгийн дарга Б.Дэмэд-Очир
/СЭЗБЗХ-ийн ОНӨмч хариуцсан мэргэжилтэн/
Гишүүд: Н.Даваасүрэн
/Аймгийн Татварын хэлстийн дарга/ Б.Лхасүрэн
/Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, БОА-ны дарга/
Л.Дамдинжав
/Аймгийн Аудитын газрын ахлах аудитор/
Т.Ганболд
/Хууль зүйн хэлстийн дарга, хуулийн зөвлөх/
М.Энхбаяр
/ҮДББОБЗХ-ийн дэс түшмэл/
Д.Тогтохбаяр
/СЭЗБЗХ-ийн бүртгэлийн мэргэжилтэн/
С.Насанбат
/МХГ-ын СХШалгалтын улсын байцаагч/