Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2007 оны 20 дугаар
                                     
тогтоолын хавсралт
 
2007 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  ЖАГСААЛТ
 
 
 
¹
 
Хуулийн этгээдийн нэр
Байршил
Төрийн эзэмшлийн хувьчлах хувь, хэмжээ
Хувьчлалыг зарлах хугацаа
/улирал/
Хувьчлах  арга, хэлбэр, нөхцөл
1
"Аэрогеодези" ТӨХК
Улаанбаатар,
Чингэлтэй
100
III
Үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхгүйгээр технологийг шинэчлэх нөхцөлөөр нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх замаар хувьчлах, хөрөнгө оруулалт хийх этгээдийг уралдаант шалгаруулалтын аргаар шалгаруулах
2
"Зураг зүй" ХХК
Улаанбаатар,
Чингэлтэй
100
II
Үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхгүйгээр технологийг шинэчлэх нөхцөлөөр нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх замаар хувьчлах, хөрөнгө оруулалт хийх этгээдийг уралдаант шалгаруулалтын аргаар шалгаруулах
3
"Монголчехословакметалл"
 ХХК
Улаанбаатар,
Сонгинохайрхан
45.85
II
Монголын талын ногдол хувийг Бүгд Найрамдах Чех Улсын талд санал болгож, татгалзсан нөхцөлд нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах
4
"Монголболгаргео"
 ХХК
Улаанбаатар,
Сонгинохайрхан
50.0
IY
Монголын талын ногдол хувийг Бүгд Найрамдах Болгар Улсын талд санал болгож, татгалзсан нөхцөлд нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах