Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                                                      
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
СПИРТ ХАДГАЛАХ, ЮҮЛЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТЭЭВЭРЛЭХ БОЛОН АРХИ, ЛИКЁР, ДАРС
ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ДАМЖЛАГАД ГАРАХ СПИРТИЙН ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ
 
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон
бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
¹
Хорогдлын хувь тогтоох үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
Хорогдлын норм
1. Спиртийг хадгалах, юүлж   шилжүүлэх,
    тээвэрлэх
Саван дахь спиртийн гадаргуугийн 1м талбайгаас сар тутамд хорогдох  (дал)
 
1.1
 
 
Агуулах дотор, байнгын суурилагдсан цистернд хадгалах
 
                                  хүйтний улиралд
0.01
 дулааны улиралд
0.025
1.2
 
 
 
 
 
 
Үйлдвэрт нэг удаа шилжүүлэлт хийх (хэмжигч-цистерн, цистерн-хэмжигч, цистерн-цистерн):
Шилжүүлж байгаа усгүй спиртийн хэмжээнээс хорогдох
 
а. Насосоор:
                   хүйтний улиралд
0.025
                   дулааны улиралд
0.04
б. Өөрийн урсгалаар:
 
                                  хүйтний улиралд
0.015
дулааны улиралд
0.03
1.3
 
 
 
 
 
 
Хэмжигчээс автоцистерн буюу хадгалах саванд юүлэх:
Шилжүүлж байгаа усгүй спиртийн хэмжээнээс хорогдох
 
а. Насосоор:
                                   хүйтний улиралд
0.04
дулааны улиралд
0.06
б. Өөрийн урсгалаар:
 
                                  хүйтний улиралд
0.02
дулааны улиралд
0.05
1.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автомашинаар тээвэрлэх:
Тээвэрлэж байгаа усгүй спиртийн хэмжээнээс 1 км тутамд хорогдох
 
0.5-50 км:
 
                                  хүйтний улиралд
0.03
дулааны улиралд
0.4
51-200 км:
 
                                  хүйтний улиралд
0.0007
дулааны улиралд
0.0009
200 км-ээс дээш
 
                                  хүйтний улиралд
0.001
дулааны улиралд
0.001
2. Нүүрсэн шүүлтүүрийн 0.01м нүүрсийг сэргээх тутамд гарах спиртийн хорогдлын хэмжээ
Нүүрсэн шүүлтүүрийг сэргээсний дараа цэнэглэхэд орсон архины усгүй спиртэд харьцуулсан
0.2
 
3. Найрлага бэлтгэх, шүүлтүүрийн
    дамжлагын хорогдол:
Найруулсан архины усгүй спиртэд харьцуулсан
 
3.1
 
 
Бүрэн механикжсан савлах төхөөрөмжтэй, үечилсэн ажиллагаатай үйлдвэр
1.25
3.2
 
 
Хагас автомат савлах төхөөрөмжтэй, үечилсэн ажиллагаатай үйлдвэр
0.9
3.3
 
 
Бүрэн автомат шугамтай, тасралтгүй ажиллагаатай үйлдвэр
0.2
4. Савлах, бөглөх дамжлагын хорогдол:
Шүүсэн архины усгүй спиртэд харьцуулсан
 
4.1
 
 
 
Бүрэн механикжсан савлах төхөөрөмжтэй, үечилсэн ажиллагаатай үйлдвэр
0.25
4.2
 
 
Хагас автомат савлах төхөөрөмжтэй, үечилсэн ажиллагаатай үйлдвэр
1.1
4.3
 
 
Бүрэн автомат шугамтай, тасралтгүй ажиллагаатай үйлдвэр
0.4