Хэвлэх DOC Татаж авах
 
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
тогтоолын  5 дугаар хавсралт
 
 
1, 2  ДУГААР БҮЛГИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХҮЛЭЭН АВАХАД  ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН  НОРМ
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
(Хүлээн авсан 1 тн-оос кг-аар)
 
 
Савны ялгаа, байрлал
Бүлэг
1 дүгээр бүс (кг/тн)
2 дугаар бүс (кг/тн)
намар/өвөл
хавар/зун
намар/өвөл
хавар/зун
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ил ган сав 
( багтаамж)
           
(1-400)м3
1
0.25
0.40
0.30
0.46
2
0.22
0.39
0.28
0.45
(500-600)м3
1
0.23
0.39
0.29
0.45
2
0.21
0.38
0.26
0.44
(700-1000)  м3
1
0.22
0.39
0.28
0.45
2
0.20
0.37
0.24
0.43
2000м3 түүнээс дээш
1
0.14
0.38
0.26
0.42
2
0.14
0.36
0.21
0.37
2
 
Далд сав
бүх төрлийн
1
0.11
0.17
0.15
0.20
2
0.10
0.15
0.13
0.16
3
 
 
Хагас далд
а) хэвтээ сав
1
0.17
0.28
0.21
0.32
2
0.16
0.27
0.19
0.31
б) босоо сав
1
0.13
0.26
0.18
0.29
2
0.13
0.25
0.17
0.25