Хэвлэх DOC Татаж авах
  
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
тогтоолын 6 дугаар хавсралт
 
 
1,2  ДУГААР БҮЛГИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХАД  ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
/Хадгалсан 1 тн-оос кг-аар/
 
¹
Савны ялгаа, байрлал
Бүлэг
1 сар хүртэл (кг) тн
1 сараас дээш (кг) тн
1 дүгээр бүс
2 дугаар бүс
1 дүгээр бүс
2 дугаар бүс
н/ө
х/з
н/ө
х/з
н/ө
х/з
н/ө
х/з
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
Ил ган сав
(багтаамж)
 (1-100)м3 хэвтээ
1
0.80
2.51
0.82
3.30
0.50
1.60
0.52
2.00
2
0.58
2.40
0.72
3.07
0.50
1.40
0.52
1.80
(100-400)м3 босоо
1
0.33
1.10
0.38
1.31
0.28
0.81
0.33
1.03
2
0.26
1.00
0.34
1.24
0.28
0.79
0.31
1.00
(500-600)м3 босоо
1
0.27
0.91
0.31
1.06
0.22
0.75
0.27
0.89
2
0.23
0.84
0.27
0.98
0.22
0.67
0.24
0.80
(700-1000)м3 босоо
1
0.20
0.72
0.23
0.82
0.16
0.68
0.20
0.79
2
0.19
0.68
0.22
0.72
0.16
0.56
0.17
0.60
2000 м3 түүнээс дээш
1
0.15
0.49
0.16
0.61
0.13
0.46
0.15
0.58
2
0.15
0.47
0.16
0.57
0.13
0.42
0.15
0.47
2
 
Далд сав        
бүх төрлийн
1
0.06
0.23
0.08
0.25
0.05
0.21
0.07
0.23
2
0.06
0.23
0.08
0.25
0.05
0.21
0.07
0.23
 
3
 
 
Хагас далд
а) хэвтээ сав
1
0.32
1.00
0.33
1.30
0.20
0.69
0.21
0.80
2
0.23
0.96
0.29
1.22
0.20
0.58
0.21
0.72
б) босоо сав
1
0.12
0.44
0.14
0.52
0.11
0.32
0.13
0.41
2
0.11
0.40
0.13
0.46
0.11
0.31
0.13
0.40