Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар 
тогтоолын 7 дугаар хавсралт      
 
3, 4, 5, 6 ДУГААР БҮЛГИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАДГАЛАХ ҮЕИЙН ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ
 
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
 /Сард хүлээн авсан, хадгалсан 1 тн-оос кг-аар/
 
¹
 
Савны ялгаа, байрлал
Бүлэг
Хүлээн авах (кг) тн
Хадгалах (кг) тн
1 дүгээр бүс
2 дугаар бүс
1 дүгээр бүс
2 дугаар бүс
намар/өвөл
хавар/зун
намар/өвөл
хавар/зун
намар/өвөл
хавар/зун
намар/өвөл
хавар/зун
1
 
 
Ил ган сав
3
0.0360
0.0675
0.0495
0.0810
0.0440
0.0825
0.0605
0.0900
4
0.0360
0.0495
0.0360
0.0540
0.0440
0.0605
0.0440
0.0600
5
0.0195
0.0260
0.0195
0.0325
0.0105
0.0140
0.0105
0.0100
6
0.0780
0.0780
0.0780
0.0780
0.0120
0.0120
0.0120
0.0100
2
 
 
Далд сав (бүх төрлийн)
3
0.0315
0.0360
0.0315
0.0405
0.0385
0.0440
0.0385
0.0400
4
0.0315
0.0360
0.0315
0.0360
0.0385
0.0440
0.0385
0.0400
5
0.0130
0.0195
0.0130
0.0195
0.0070
0.0105
0.0070
0.0100
6
0.0780
0.0780
0.0780
0.0780
0.0120
0.0120
0.0120
0.0100
 
 
3
 
 
Хагас далд сав
3
0.0324
0.0540
0.0396
0.0650
0.0418
0.0701
0.0574
0.0800
4
0.0324
0.0396
0.0324
0.0432
0.0418
0.0514
0.0418
0.0500
5
0.0175
0.0210
0.0175
0.0260
0.0099
0.0126
0.0099
0.0100
6
0.0780
0.0780
0.0780
0.0780
0.0120
0.0120
0.0120
0.0100