Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 316 дугаар тогтоолын
щ 8 дугаар хавсралт
 
 
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД АЧУУЛАХ  БОЛОН ТҮГЭЭХЭД ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
/Ачуулсан буюу түгээсэн 1тн-оос кг-аар/
 
¹
Савны ялгаа, байрлал
Бүлэг
1 дүгээр бүс (кг) тн
2 дугаар бүс (кг) тн
намар/өвөл
хавар/зун
намар/өвөл
хавар/зун
1
 
 
 
Ил ган сав
1
0.200
0.320
0.250
0.400
2
0.046
0.080
0.050
0.080
3
0.040
0.040
0.040
0.040
4
0.010
0.010
0.010
0.010
5
0.010
0.010
0.010
0.010
2
 
 
 
 
Далд сав
1
0.085
0.136
0.106
0.170
2
0.021
0.134
0.021
0.036
3
0.017
0.017
0.017
0.017
4
0.004
0.004
0.004
0.004
5
0.004
0.004
0.004
0.004
6
0.010
0.010
0.010
0.010
3
 
 
 
Хагас далд сав
1
0.150
0.240
0.188
0.300
2
0.035
0.060
0.0375
0.060
3
0.030
0.030
0.030
0.030
4
0.0075
0.0075
0.0075
0.0075
5
0.0075
0.0075
0.0075
0.0075
6
0.010
0.010
0.010
0.010