Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
тогтоолын 10 дугаар хавсралт
 
 
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН  ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ
 
/тээвэрлэлтийн жингээс хувиар/
 

(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бүлэг
Авто  тээврийн зай (км-ээр)
Төмөр замын тээвэр
Усан замын тээвэр
100 хүртэл
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-ээс     дээш
1-2
0.065
0.079
0.086
0.091
0.094
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.110
0.20
0.51
3-4
0.045
0.054
0.058
0.060
0.061
0.062
0.063
0.064
0.065
0.065
0.066
0.15
0.51
5
0.035
0.041
0.044
0.045
0.046
0.047
0.048
0.049
0.050
0.050
0.051
0.10
0.46
6-7
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.02
0.24