Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2007 оны 186 дугаар тогтоолын хавсралт
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
 
Стратегийн зорилт
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хариуцах байгууллага,
албан тушаалтан
Хугацаа
Зардлын эх үүсвэр
Дот.
(‘000 ¥)
Гад.  (‘000 ам.дол)
1. стратеги тӨлӨвлӨлт, гҮйцэтгэлийн УдИРдЛАГын стратегийн хҮрээнд:
1.1. Төрийн албаны, ялангуяа ерөнхий менежерүүдийн стратеги төлөвлөлтийн чадавхийг бэхжүүлэх
 
1.1.1. Бизнессийн стратеги төлөвлөгөөг төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй уялдуулах чиглэлээр стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах талаар дагаж мөрдөж байгаа журмыг боловсронгуй болгох.
Сангийн сайд,
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
1980.0
15.5
Дэлхийн Банк, Олон улсын хөгжлийн сан
1.1.2. Ерөнхий менежерүүдэд зориулан дараахь чиглэлээр арга зүй эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах, гарын авлага боловсруулж хэвлүүлэн, нийтийн  хүртээл болгох:
а) Стратеги төлөвлөлт;
б) Төсвийн төлөвлөлт;
в)  Гүйцэтгэлийн үнэлгээ;
г) Үр дүнгийн гэрээний биелэлт болон төсвийн гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
2007 оноос
3800.0
 
 
1.1.3. Төсвийн төлөвлөлт, санхүүжилтийг эдийн засгийн ангиллын томсгосон нэр төрөл болон хөтөлбөр, төслөөр тодорхойлсон бүтээгдэхүүний ангиллаар хослуулан хэрэгжүүлэх туршилтыг 2008-2010 онд явуулж, түүнийг үргэлжлүүлэн нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах арга зүйг эзэмшүүлэх.
Сангийн сайд,
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008 оноос
2600.0
 
 
1.1.4. Сүүлийн 4 жилийн туршлагад тулгуурлан ерөнхий менежерүүд болон бусад холбогдох удирдах албан тушаалтны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга барилыг боловсронгуй болгох сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд
2007 оноос
4960.0
204.0
нөөцийн эх үүсвэр олох
1.2. Төрийн албаны орцод тавих зарим хяналтыг аажмаар сулруулахын хэрээр үр дүнг хэмжээсжүүлэх, түүнд мониторинг, үнэлгээ хийх зэргээр гүйцэтгэлд үндэслэсэн удирдах чадавхийг бэхжүүлэх
1.2.1. Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр өмнө нь боловсруулан хэрэгжүүлсэн чадавхи бэхжүүлэх сургалтын модулийг шинэчлэн, ерөнхий менежерүүд, холбогдох гол албан хаагчдад зориулсан сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах.  
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2009
8920.0
 
1.2.2. Хувь хүний гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг оновчтой тогтоох, ажлын гүйцэтгэлийг нь бодитой дүгнэх, хариуцлага тооцох механизм бүрдүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх дүрэм, журмыг боловсронгуй болгож, хялбаршуулах. 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд
 
2007 оноос
1320.0
32.0 ЭЗЧБТТЗТ*
1.2.3. Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж зэрэг төрийн суурь үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор нийгмийн аудит хийх арга зүйг боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагуудад үе шаттайгаар нэвтрүүлэх.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд,
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд
2007-2010
1980.0
250.0
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
1.2.4. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор хэрэглэгчдийн дунд тогтмол санал асуулга явуулах.
Арга зүй боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагуудад үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга,  сайд нар
2007 оноос
54600.0
 
1.2.5. Үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх хандлагад тулгуурлаж Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу тухайн төсөвт байгууллага нь стратеги төлөвлөлт болон гүйцэтгэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх ур чадвар, дүрэм, журмаа боловсронгуй болгохын хэрээр тэдгээрийн орцод тавих зарим тодорхой хяналтыг аажмаар сулруулах.
Сангийн сайд,
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2010
 
 
1.2.6. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэх журмыг боловсронгуй болгож, ерөнхий менежерийн гэрээг бодитой дүгнэх, үр дүнтэй холбогдуулан урамшуулахад голлон анхаарах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд
2007
660.0
16.0 ЭЗЧБТТЗТ
Гарцын хэмжээс: (a) стратеги төлөвлөлтийн сургалтад хамрагдсан оролцогсдын сургалтын нийт өдөр; (b) менежерүүдийн үр дүнгийн гэрээг бэлтгэх, зөвшилцөх, үнэлэх шинэ, нэгдсэн журмыг Төрийн албаны зөвлөл, Сангийн яамнаас баталсан байх; (c) төрийн байгууллагаас хэрэглэгчдийн дунд санал асуулга явуулж, үр дүнг нийтэлсэн байна.
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (a) санал асуулгыг амжилттай явуулсны үр дүнд төрийн үйлчилгээний чанар, ил тод, нээлттэй байдал сайжирсан байна.
2. манлайлал БОЛОН удирдах аЖИЛТНЫ сонгон шалгаруулалтын стратегийн хҮрээнд:
2.1. Төрийн удирдах албан тушаалтан, ялангуяа ерөнхий менежерүүдийг ажилд авахдаа нээлттэй, өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулах
2.1.1. Удирдах албан тушаалтан ажилд авах олон улсын шилдэг туршлагад тулгуурлан ил тод шалгалт авах, дүгнэх журмыг олон улсын зөвлөхүүдийн туслалцаатайгаар боловсруулах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
6600.0
80.0
АХБ, ЭЗЧБТТЗТ
2.1.2. Төрийн жинхэнэ албаны бусад удирдах албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах журмыг нээлттэй, өрсөлдөөний зарчимд үндэслэсэн ерөнхий менежерийг сонгон шалгаруулах журамтай нийцүүлэх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007
660.0
32.0 ЭЗЧБТТЗТ
2.1.3. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах явцад үзүүлэх улс төрийн нөлөөлөл болон шат дамжлагыг багасгахад чиглэсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх арга хэмжээ авах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
1320.0
16.0 ЭЗЧБТТЗТ
2.2 . Ерөнхий менежерийн болон төрийн жинхэнэ албаны бусад удирдах албан  тушаалд томилогдсон хүмүүсийн манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх
2.2.1. Төсвийн байгууллагуудыг суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх зорилгоор манлайллын сургалтын гарын авлага боловсруулах, 3000 ерөнхий менежерт зориулсан манлайллын сургалтыг зохион байгуулах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2009
7320.0
2.2.2-т оруулж тооцсон
2.2.2. Ерөнхий менежерүүд болон тэдэнтэй шууд хамтран ажиллагчдад зориулж "Төрийн албаны манлайллын хөтөлбөр" – ийг боловсруулж, уг хөтөлбөрт ажиллаж байгаа болон шинээр томилогдсон ерөнхий менежерүүдийг хамруулах. 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008-2009
16550.0
1300.0 Шведийн олон улсын хөгжлийн агентлаг
2.2.3. Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан ерөнхий менежерүүдийн гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх журамд удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах журамтай төстэй шалгуурыг үндэслэн манлайлан удирдах, ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ өгөх чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
660.0
16.0
Азийн хөгжлийн банк
Гарцын хэмжээс: (а) Мэргэшлийн шалгалтыг ил тодоор авч, сонгон шалгаруулалтаар томилогдсон ерөнхий менежерүүд, бусад удирдах албан тушаалтнуудын эзлэх хувь, (б) Төрийн албаны манлайллын хөтөлбөрт хамрагдсан менежерүүдийн тоо.
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (а) улс төрийн нөлөөллөөр томилогдсон гэж хөндлөнгийн этгээдүүдийн үзэж байгаа ерөнхий менежерүүд, бусад удирдах албан тушаалтны эзлэх хувь буурсан байна.
3. байгууллагын болон хҮний нӨӨцийн ХӨГжЛийн СТРАТЕГИЙН хҮрээнд:
3.1. Төрийн байгууллагын дотоод шийдвэр нь ил тод, шударга, ажлын гүйцэтгэлд чиглэсэн байх явдлыг хангасан дүрэм, журам, зааврыг боловсруулах, хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх
 
3.1.1. Нийт төрийн албанд хамаарах хүний нөөцийн удирдлагын загварыг боловсруулж, төрийн албан хаагчдын сонгон шалгаруулалт, ёс зүйн хэм хэмжээг зохицуулсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэхэд Төрийн албаны зөвлөлийн зүгээс туслах.
Төрийн албаны зөвлөлөөс ерөнхий менежерүүдэд зориулсан зөвлөгөөгөөр хангах, сонголт хийх боломж олгохуйц шилдэг туршлагын гарын авлага боловсруулж түгээх.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008-2009
10920.0
130.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
3.1.2. Шинэтгэлийн зарчим, ил тод байдал, ур чадвар, тогтвортой байдлын зарчмыг хангах, илүү өргөн хүрээний албан тушаалд өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын журмыг нийцүүлэн хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг томилоход мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох. 
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
1320.0
66.0
ЭЗЧБТТЗТ
3.1.3. Төрийн албаны тухай хуульд заасан маргааныг ажил олгогч байгууллага өөрөө хянан шийдвэрлэдэг байх чиглэлээр холбогдох дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
660.0
16.0 ЭЗЧБТТЗТ
3.1.4. Удирдах ур чадварын түвшин тогтоох мэргэшлийн шалгалтын тестийг боловсруулж, нэвтрүүлэх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008 оноос
3980.0
16.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
3.1.5. Төрийн захиргааны бүх албан тушаалын сул орон тоо, томилгоог олон нийтэд аль болох өргөн хүрээнд зарлан мэдээлэх. 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008 оноос
38200.0
 
3.1.6. Төрийн албан тушаалын бүх зэрэглэлийн албан тушаалд тавих ажлын түвшний стандарт, эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадварын матрикс боловсруулж хэрэгжүүлэх.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2008
3300.0
90.0
ЭЗЧБТТЗТ
3.2. Төрийн албан хаагч бүрт нэн чухал шаардлагатай ур чадвар, тухайлбал төрийн албанд бүхэлд нь хамаарах бодлогын дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийн менежмент, мэдээллийн технологи ашиглах, хүний нөөцийн удирдлага, түүнчлэн гүйцэтгэлийн удирдлагын ур чадвар эзэмшүүлэх.
 
3.2.1. Төрийн албанд нийтэд нь хамаарах үндсэн мэдлэг чадвар, тодорхой салбаруудын дүн шинжилгээг хамарсан сургалтын хэрэгцээний иж бүрэн дүн шинжилгээг төрийн албанд хийх. Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг дээрх дүн шинжилгээнд хамруулна.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008 оноос
1980.0
96.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
3.2.2. Энэхүү төлөвлөгөөний 3.2.1-д заасан дүн шинжилгээнд тулгуурлаж, мэдлэг чадварын хэрэгцээнд суурилсан төрийн албаны сургалтын стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Сургалтыг салбарын онцлог, чадавхийг бий болгох стратеги, суралцагч байгууллагын зарчим болон зайны сургалтын боломжтой уялдуулах.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008 оноос
3980.0
32.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
3.2.3. Төрийн албыг нийтэд нь хамарсан богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, төрийн холбогдох албан хаагчдыг бодлогын дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийн менежмент, хүний нөөцийн удирдлага болон мэдээллийн технологи ашиглах чиглэлээр сургах.
Сургалтад удирдах болон төрийн захиргаа, төрийн тусгай, төрийн үйлчилгээний ангилалд хамаарах албан тушаалтнуудыг хамруулж сургалтыг хандивлагчдын дэмжлэгт тулгуурлан төсвөөс хэсэгчлэн санхүүжүүлэх.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2008-2010
33760.0
220.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
 
3.2.4. Төрийн албаны сургалтыг "Худалдан авагч-нийлүүлэгч" гэсэн загварт тулгуурлан явуулах.
Төрийн албаны зөвлөл болон чиглэлийн яамд нийлүүлэгчдээс нь сургалтын үйлчилгээг худалдан авч, нийлүүлэгчдийн дунд өрсөлдөөн өрнүүлэхийг идэвхитэй дэмжих.
Төрийн албаны зөвлөл, Сангийн яамнаас судалж гаргасан үнэлгээнд үндэслэн цаашид улсын төсвөөс тодорхой сургалтыг санхүүжүүлэх. Алслагдсан бүс нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын сургалтад хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зайн сургалтыг нэвтрүүлэх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд
 
2009-2010
660.0
32.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
Гарцын хэмжээс: (а) ил тод, өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтаар албан тушаалд томилох талаархи хууль тогтоомжийг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлсэн байх;  (б) төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоо, томилгоог өргөн хүрээнд зарлан мэдээлдэг болсон байх; (в) төрийн албаны сургалтын талаар Төрийн албаны зөвлөлөөс хийсэн санал асуулгын дүнгээр сургалтын хэрэгцээнд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэсэн төрийн албаны сургалт (сургалтад оролцогчид, сургалтын үргэлжлэх хугацааны хувьд) нэмэгдсэн байх.
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (a) хэрэглэгчид болон олон нийтийн дунд тогтмол явуулах санал асуулгын дүнгээр төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр нөлөө болон шударга байдал сайжирсан байна.
4. бодлогын дҮн шинжилгээ болон тоо баримтын стратегийн хҮрээнд:
4.1. Төрийн албаны мэдээллийн сан боловсруулах, хяналт-шинжилгээ хийх чадавхийг хөгжүүлэх замаар боловсон хүчний удирдлага, хяналтыг бэхжүүлэх.
4.1.1. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагууд ашиглахад зориулсан Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо (ХНУМТ)-ны шинэ программ хангамж, техник хангамж, сүлжээг байгуулж,  хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар гарсан шийдвэр болон үр дагаварт хяналт-шинжилгээ хийх. 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
 
2007оноос
34900.0
1700.0
ЭЗЧБТТЗТ
4.1.2. ХНУМТ-г шаардагдах суурь мэдээллээр хангах зорилгоор төрийн албаны бүрэн хэмжээний тооллого явуулах.
 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007  оноос
56400.0
350.0 (Дэлхийн банкны Засаг-лалыг дэмжих төсөл)
4.2. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын дүн шинжилгээ хийх чадавхийг хөгжүүлэх
4.2.1. Төрийн албаны шинэтгэлийн талаар гол шийдвэр гаргагч байгууллага хоорондын ажлын харилцаа холбоог бэхжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар болон Сангийн яамны дүн шинжилгээ хийх ур чадварыг сайжруулахад зориулсан чадавхи бий болгох тусгай хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
 
2007-2008
11940.0
277.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
4.2.2. Яамдын төрийн захиргааны удирдлагын болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн ажилтнуудад бодлогын дүн шинжилгээ хийх мэдлэг чадвар олгох сургалт явуулах, яамдын бодлогын шинжилгээний гарын авлага боловсруулах ажлыг зохион байгуулах
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
 
2007 оноос
2960.0
 
Гарцын хэмжээс: (а) ХНУМТ-ны суурь өгөгдлийг гаргах үүднээс төрийн албан хаагчдын тооллого хийж дууссан байх; (б) ХНУМТ-г 2008 оны эцэс гэхэд хэрэгжүүлж эхэлсэн байх.
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (a) ХНУМТ-г ашиглан хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар гарсан шийдвэр, хандлагад үр нөлөөтэй хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийснээр бодлого боловсруулалт, түүний хэрэгжилт сайжирсан байна.
                               5. тӨрийн албаны ОНОВЧТОЙ хэмжээний стратегийн хҮрээнд:
5.1. Төрийн албаны чиг үүрэг болон үйлчилгээг зохистой арга механизмаар үзүүлэхийг Засгийн газраас хүсч байгааг судлан үзэх замаар төрийн албаны хэмжээг зохистой хэмжээнд үе шаттайгаар хүргэх.
 
5.1.1. Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын болон  зарим сонгосон салбарын нийтлэг болон туслах чиг үүргийг хамруулан стратегийн чиг үүргийн шинжилгээ хийх.
 
2007 онд Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны чиг үүргийн дүн шинжилгээ хийж дуусгах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд,
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд,
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд
2007-2009
9900.0
384.0 ЭЗЧБТТЗТ
5.1.2. Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамнаас бусад яам, агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагыг хамарсан чиг үүргийн шинжилгээг 2008-2009 онд хийх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, Сангийн сайд,  холбогдох сайд нар
2008-2009
59400.0
276.0 нөөцийн эх үүсвэр олох
5.1.3. Засгийн газар төрийн албаны шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх шат дараалсан үйл явцыг удирдах Төрийн албаны шинэтгэлийг удирдах хороо (ТАШУХ) байгуулах асуудлыг боловсруулж, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
 
2007 оноос
5.1.1-д оруулж тооцсон
5.1.1-д оруулж тооцсон
5.1.4. Төрийн албаны одоогийн хамрах хүрээ, ангилал, ялангуяа төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын статус, төрийн захиргааны болон төрийн тусгай албан хаагчдын хоорондын зааг ялгааг хянан үзэх.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд ,
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд
2007 оноос
1980.0
16.0 ЭЗЧБТТЗТ
Гарцын хэмжээс: (а) чиг үүргийн шинжилгээг хийсэн байна; (б) батлагдсан шинэ бүтэц бүхий байгууллагуудын эзлэх хувь; (c) төрийн албаны зохистой хэмжээг тогтоосноор гарсан хэмнэлт (хувиар).
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (a) Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлүүдэд нийцүүлэн хасах буюу хүрээг нь багасгах чиг үүргийг тодорхойлсон байна; (б) төрийн үйлчилгээг хүргэх уламжлалт бус механизмыг нэвтрүүлснээр буюу бүтээмжийг дээшлүүлснээр үр ашигхэмнэлт гарсан байна; (в) төсвийн байгууллагад ажиллагчдын тоо буурсан байна.
6. цалин хӨлс бОЛОН хангамжийн стратегийн хҮрээнд:
6.1. Төрийн албан хаагчийн цалин хөлсний тогтолцоог хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөлд тохируулах, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуультай нийцүүлэх, улам ил тод, гүйцэтгэлтэй холбох замаар боловсронгуй болгох
 
6.1.1. Төрийн албан хаагчийн ангилал, зэрэглэл, цалингийн сүлжээг шинэчлэн боловсруулах. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл болон цалингийн сүлжээг шинэчлэн боловсруулахдаа карьерын зарчмаар албан тушаал дэвших боломжийг нэмэгдүүлэх, удирдлагын бүтцийг боловсронгуй болгох болон хуульд заасан нэмэгдлийг албан тушаалын суурь цалинд шингээн оруулах асуудлыг судлах.
Цалингийн сүлжээнд ихэнх нэмэгдэл, цалингаас гадуурхи хангамжийг хамруулах.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд,
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд
2007 оноос
5280.0
136.0
ЭЗЧБТТЗТ
6.1.2. Цалин хөлсний асуудлаар судалгаа хийх, мэдээллээр хангах, цалин хөлсний тогтолцоог шинэчлэх санал боловсруулах үүрэг бүхий цалин хөлсний судалгааны нэгжийг байгуулах.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Сангийн сайд,
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд
2007 оноос
158400.0
51.0
ЭЗЧБТТЗТ
6.1.3. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн сүлжээг зохицуулж байгаа эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох судалгаа хийх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга,
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд
2007-2008
6.1.2-т оруулж тооцов
16.0
ЭЗЧБТТЗТ
6.2. Төрийн албаны цалингийн санг төсөвт хэт их хүндрэл учруулахгүй байхаар, үр нөлөө бүхий төрийн үйлчилгээнд, ялангуяа ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх Засгийн газрын чадавхид сөргөөр нөлөөлөхгүй байхаар төлөвлөж байх
6.2.1. Төрийн албаны хэмжээнд цалингийн зардлын ирээдүйн өсөлтийг цалингийн зардлыг хянах загварыг ашиглан бүрэн хэмжээгээр тооцож гаргах.
Сангийн сайд
2007 оноос
1980.0
230.6
Дэлхийн банкны Засаг-
лалыг дэмжих төсөл
6.2.2. Төрийн албан хаагчдын бодит цалингийн өсөлтийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлт, УИХ-аас баталсан Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн хэрэгжилтийн амжилт, ялангуяа стратегийн чиг үүргийн дүн шинжилгээнээс үүдэн гарах орон тооны цомхотгол зэрэгтэй уялдуулах.
Сангийн сайд
2007 оноос
 
 
Гарцын хэмжээс: (а) цалингийн нягтралыг нэлээд хэмжээгээр бууруулсан цалингийн шинэ сүлжээг баталсан байна; (б) нэмэгдэл, цалингийн бус бусад хангамжийг албан тушаалын суурь цалинд шингээн тооцох хязгаарыг тогтоосон байх; (в) цалингийн шинэ сүлжээний дагуу цалинг нэмэгдүүлэх дунд болон сүүлийн үе шатыг хэрэгжүүлсэн байх. 
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (a) чадварлаг менежерүүд, бусад чухал мэргэжлийн боловсон хүчнийг төрийн албанд амжилттай татан авч тогтвор суурьшилтай ажиллуулж чадсан байдал;  (б) төрийн албан тушаалын цалингийн хэмжээ амьжиргааны баталгаажих түвшний хэмжээтэй зохистой харьцаатай болсон байна.
7. ӨӨрЧлӨлтийн удирдлагын хӨтӨлбӨрийн хҮрээнд:
7.1. УИХ-аас баталсан Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар холбогдох бүх оролцогч талуудад мэдээлэл өгөх, түүнийг хэрэгжүүлэх чадавхийг бий болгох зорилгоор өөрчлөлтийн удирдлагын үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
 
 
 
7.1.1.Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаны шинэтгэлийг  үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх үйл явц, ялангуяа бүтцийн өөрчлөлтийг цалингийн шинэ сүлжээтэй хэрхэн уялдуулах зэрэг асуудлыг тайлбарласан сургалт семинарыг яамд, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар, төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад зориулан зохион байгуулах.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
3300.0
 
7.1.2. Энэхүү төлөвлөгөөний 7.1.1-д заасан сургалт семинарыг дэмжих зорилгоор төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэг гол баримт бичгүүдийг хэвлэн гаргах.
Төрийн албаны шинэтгэлийн ахиц, ялангуяа чиг үүргийн дүн шинжилгээг хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын амжилтыг нийтэд мэдээлэх зорилгоор төрийн албаны шинэтгэлийн асуудлаар улирал бүр мэдээллийн товхимол хэвлэн гаргах.
Төрийн албаны шинэтгэлийн талаархи дээрх бүх мэдээллийг агуулсан бөгөөд дотоод болон гадаадын байгууллагууд уг мэдээллийг авах нөхцөлийг хангасан вэб хуудас ажиллуулах.
 
 
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2009
50000.0
422.0
нөөцийн эх үүсвэр олох
7.1.3. Төрийн албаны шинэтгэлийн үйл явц, Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хэлэлцэж байх Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын уулзалтыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам ба Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны оролцоотойгоор тухай бүр зохион байгуулах.
 
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2009
3300.0
 
7.1.4. Төрийн албаны зөвлөл нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамтай хамтран төрийн захиргааны менежментийн шинэтгэлд дэмжлэг үзүүлэх, сайн засаглалын зарчмыг баримтлах талаар хошуучлан өөрчлөгчийн болон төрийн албаны шинэтгэл, сайн засаглалын мэдлэгийн төв байх үүрэг хүлээх зорилгоор дараахь тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх:
     а) улсын салбарын аль ч байгууллагад үйлчилгээ үзүүлж чадах улсын салбарын менежментийн шинэтгэл болон менежментийн бүх асуудлаар мэргэшсэн дотоодын зөвлөхийн баг байгуулан ажиллуулах.
     Үүний зэрэгцээ дотоодын зөвлөхийн баг хэрэглэгчдэд нарийн мэдлэг олгох олон улсын зөвлөхүүдийг санхүүжүүлэгч байгууллагаар дамжуулан урьж ажиллуулах;
 
     б) улсын салбарын менежментийн шинэтгэл болон засаглалын талаархи бүх тайлан, сургалтын материал болон бусад баримт бичиг зэргийг агуулсан төвлөрсөн ном, мэдээллийн сан байгуулж гадаад, дотоодын холбогдох интернетийн вэб хуудастай холбоос хийсэн интернетийн веб хуудас байгуулж ажиллуулах. Байгууллага, төслүүдийг холбогдох материал, тайлангаа өгч байх заалтыг цаашид хэрэгжүүлэх бүх техник туслалцааны гэрээнд тусгадаг болох;
 
     в) шаардлагатай бол гадаадын зөвлөхийг ажиллах нөхцөл, үйлчилгээгээр хангах, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг уялдуулан зохицуулах арга хэмжээ авах үүрэг бүхий Олон улсын зөвлөхийн үйл ажиллагааг зохицуулах төв буй болгох;
 
     г) Төрийн албаны менежментийн сургалтыг зохицуулах, тухайлбал  сургалтын хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийх, сургалтын хөтөлбөрийг санал болгох, мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх, сургалтын үйлчилгээ нийлүүлэгчийг төрийн албаны сургалтын зах зээлд нэвтрэн орохыг хөхиүлэн дэмжих;
 
     д) Төрийн албаны шинэтгэл болон засаглалын асуудлаар Засгийн газарт   зөвлөгөө өгөх.
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007-2010
60000.0
48.0 ЭЗЧБТТЗТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Ерөнхий менежерүүдийг  засаглалын шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаа байдал, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээний дүрмийн мөрдөлт, ялангуяа тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагааны орц нь Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн  дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих
7.2.1. Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн боловсруулж зохих журмын дагуу баталж мөрдүүлэх.  
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
3980.0
48.0 ЭЗЧБТТЗТ
7.2.2. Төрийн бүх байгууллагуудын хэмжээнд гарч байгаа санал, гомдол болон ёс зүй, бусад асуудлыг зохицуулах дотоод журам боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.    
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
2007 оноос
39600.0
3.2
Дэлхийн банкны Засаг-лалыг дэмжих төсөл
Гарцын хэмжээс: (а) Төрийн албаны шинэтгэлийн талаархи улирлын мэдээллийн товхимол хэвлэн гаргасан байх; (б) гадаад орнуудын төрийн байгууллагуудтай холбогдох Төрийн албаны шинэтгэлийн вэб хуудсыг байгуулж ажиллуулсан байх; (в) төрийн албаны сургалт, техник туслалцааны хуваарийг тогтмол шинэчилсэн байх; (г) төрийн захиргааны шинэтгэлийн талаархи баримт бичиг, салбарын судалгааны тайлан болон сургалтын гарын авлага зэрэг материал агуулсан төвлөрсөн мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байх.
Үр дагаврын шалгуур үзүүлэлт: (a) гол оролцогч талууд зохих ойлголттой болж, дэмжлэг үзүүлсэн байна; (б) хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээнүүдийг үр нөлөөтэйгээр хэрэгжүүлсэн байна.
 
НИЙТ ЗАРДЛЫН ТООЦОО:
765560.0
6616.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
Тайлбар: *ЭЗЧБТТЗТ - Эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцааны зээлийн төсөл