Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                                                                                     Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны
                                                                                                                                     62 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
 
"ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ"-ИЙН ХҮРЭЭНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
¹
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хугацаа
Хариуцах үндсэн яам, газар
Хамтран оролцох яам, газар
Эрх зүйн орчинг сайжруулах чиглэлээр:
1
Биржийн талаар хуулийн төсөл боловсруулж Засгийн газарт оруулах
П улирал
ХХААХҮЯ
Ажлын хэсэг
ХЗДХЯ
2
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
I улирал
ХХААХҮЯ
Ажлын хэсэг
ХЗДХЯ
3
Технологи дамжуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
П улирал
БСШУЯ
ХХААХҮЯ
ХЗДХЯ
4
Худалдааны зохицуулалтын талаар хуулийн төсөл боловсруулах
П улирал
ХХААХҮЯ
ГХЯ
Ажлын хэсэг
ХЗДХЯ
МҮХАҮТ
5
Хүнсний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
I улирал
ХХААХҮЯ
ХЗДХЯ
Монголын хүнсчдийн холбоо
6
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор зээлийн баталгаа, зээлийн даатгал, барьцааны тогтолцооны талаар хуулийн төсөл боловсруулах
IY улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
Ажлын хэсэг
Монгол банк
МҮХАҮТ
7
"Үйлдвэржүүлэлтийн үндэсний хөтөлбөр" боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
I улирал
ХХААХҮЯ
Тэргүүн шадар сайдын ажлын алба
Ажлын хэсэг
ЭБЭХЯ
МҮХАҮТ
8
Орон нутагт үйлдвэр хөгжүүлэх чиглэлийн талаар асуудал боловсруулах
I сар
ХХААХҮЯ
Тэргүүн шадар сайдын ажлын алба
Ажлын хэсэг
ЭБЭХЯ
ТББ-ууд
9
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
I сар
ХХААХҮЯ
Ажлын хэсэг
НХХЯ
ЭБЭХЯ
ТББ-ууд
10
Жижиг, дунд үйлдвэрийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлуулах
I сар
ХХААХҮЯ
НХХЯ
ЭБЭХЯ

 
11
"Хүнсний хангамж аюулгүй байдал, шим тэжээллэг чанар" үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах
I улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
МХХ
12
Үйлдвэрийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх, хөнгөлөх, элэгдлийг богино хугацаанд тооцох зэрэг асуудлыг судалж санал боловсруулах
Ш улирал
СЯ
ХХААХҮЯ
 
ЭБЭХЯ
ЗТБХБЯ
ХЗДХЯ
Мэргэжлийн холбоод
13
Орон нутагт ажиллаж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор үйлдвэрлэлийн салбарын онцлог, газар зүйн байрлалаас хамааруулан татварыг уян хатан тогтоох асуудлыг судалж боловсруулах
П улирал
СЯ
ХХААХҮЯ
Ажлын хэсэг
ХЗДХЯ
Мэргэжлийн холбоод
14
Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг АНУ болон бусад орнуудад хөнгөлөлттэй нэвтрүүлэх, худалдааны тааламжтай нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
Жилийн турш
ГХЯ
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
МҮХАҮТ
15
Үйлдвэржүүлэлтийн хүрээнд төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүүжүүлэх арга замыг судалж санал боловсруулах
Ш улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
МҮХАҮТ
16
Сумдад байгуулах "Үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан"-тай холбоотой эрх зүйн акт боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэх
Ш улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
ХЗДХЯ
Бодлогын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр:
17
Мах, сүү, ноос, ноолуур, арьс шир, мод боловсруулах үйлдвэрүүдийг цогцолбор хэлбэрээр хөгжүүлэхэд Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангаас дэмжлэг үзүүлэх
Жилдээ
СЯ
ХХААХҮЯ
18
Төсвийн худалдан авалтыг дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр хангахад чиглэсэн арга хэмжээг судалж санал боловсруулах
П улирал
БХЯ
ХЗДХЯ
ЭБЭХЯ
СЯ
ХХААХҮЯ
МҮХАҮТ
19
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр олгох зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх
I улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
НХХЯ
20
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийг Архангай, Баянхонгор, Хэнтий аймагт байгуулах
Ш улирал
ХХААХҮЯ
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар
21
Бизнес инкубаторын үйл ажиллагааг дэмжих, тэднийг санхүүжүүлэх арга замыг боловсронгуй болгох
I улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
НХХЯ
Мэргэжлийн холбоод
22
Дотоодын түүхий эдэд түшиглэсэн цемент, арматур, төмөр хийц, шил, дулаалгын материалын үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлэх
Жилдээ
ЗТБХБЯ
СЯ
23
Ажлын байр бий болгосон хүн болон байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй шинэ дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлсэн, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлсэн, татвар болон нийгмийн өмнө хүлээсэн бусад үүргээ биелүүлж байгаа аж ахуйн нэгжид урамшуулал үзүүлэх механизм бий болгох асуудлыг судалж боловсруулах
Ш улирал
ХХААХҮЯ
СЯ
ХЗДХЯ
МҮХАҮТ
Салбарын мэргэжлийн холбоод
24
Технологи дамжуулах төвийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, технологийн түвшний үнэлгээ хийх ажлыг салбар бүрээр зохион байгуулах, дэвшилтэт технологийн сан бий болгох асуудлыг судлах
Ш улирал
ХХААХҮЯ
 
Салбарын мэргэжлийн холбоод
25
Үйлдвэрүүдийн судалгааг орон нутаг, салбар бүрээр хийж, улсын хэмжээний нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах
П улирал
ХХААХҮЯ
Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
ЭБЭХЯ
26
Нэг цэгийн үйлчилгээг аймгийн төв, томоохон сумдад ээлж дараалан нэвтрүүлэх арга хэмжээ авах
Жилдээ
ГХЯ
ХХААХҮЯ
Холбогдох төсөл
27
Улаанбаатар хот, Орхон, Дархан-Уул, Завхан аймагт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулахад шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчид, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах
Жилдээ
ХХААХҮЯ
ГХЯ
Нийслэл, орон нутгийн удирдлага

 
28
Хүний нөөцийн бодлогыг салбар бүрээр тодорхойлж, мэргэжилтэй ажилчин, инженер техникийн ажилтан бэлтгэх арга хэмжээг сургалтын байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулах
Жилдээ
БСШУЯ
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
НХХЯ
Мэргэжлийн холбоод
29
Олон улсын Үйлдвэрийн зохистой дадал /GMP/, Хяналтын эгзэгтэй цэгийг хянах тогтолцоо /HACCP/, Чанарын удирдлагын тогтолцоо /ISO 9000/, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо /ISO 14000/ стандартуудыг аж ахуйн нэгжүүдэд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Жилдээ
ХХААХҮЯ
СХЗГ
Мэргэжлийн холбоод
30
Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулж, бизнес эрхлэх ерөнхий нөхцөлийг сайжруулах асуудлыг судлах
Жилдээ
ХХААХҮЯ
СЯ
МҮХАҮТ
Мэргэжлийн холбоод
Сургалт, сурталчилгаа
31
Бизнесийн удирдлагын дадлага, ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтад компанийн удирдлага, менежерийг хамруулах арга хэмжээ авах
Жилдээ
ХХААХҮЯ
НХХЯ
МАОЭНХ
МҮХАҮТ
32
Үйлдвэрийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан технологийн сургалт явуулах
П-Ш улирал
ХХААХҮЯ
 
Мэргэжлийн холбоод
33
Шинэ технологи нэвтрүүлэх хэлэлцүүлэг явуулах, технологи нутагшуулах чиглэлээр судалгаа хийх
П-Ш улирал
ХХААХҮЯ
БСШУЯ
Мэргэжлийн холбоод
34
Ажилчдад мэргэжил олгох, ажлын байран дээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг өргөн ашиглах боломж бүрдүүлэх
Жилдээ
НХХЯ
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
ЗТБХБЯ
МАОЭХ
БСШУЯ
35
Жижиг, дунд үйлдвэрийн /www.uildverjuulelt.mn/ веб сайт ажиллуулах, цахим мэдээллийн санг бий болгох
I улирал
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
ЗТБХБЯ
Мэргэжлийн холбоод
36
Үйлдвэржүүлэлтийн чиглэлээр асуудал дэвшүүлсэн телевизийн цуврал нэвтрүүлэг явуулахыг дэмжих
Жилдээ
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
МҮХАҮТ
Орон нутгийн удирдлага
37
"Монголд үйлдвэрлэв" үзэсгэлэнг уламжлал болгон зохион байгуулах
I улирал
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
Мэргэжлийн холбоод

 
38
Монгол Улсад үйлдвэр хөгжүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах
П улирал
ХХААХҮЯ
БСШУЯ
ЭБЭХЯ
ЗТБХБЯ
ШУА, салбарын хүрээлэнгүүд
 
39
Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг Засгийн газар, яам, агентлаг болон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд зохион байгуулах, сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг явуулах
П улирал
ХХААХҮЯ
Мэргэжлийн холбоод
40
Үйлдвэрлэлийг дэмжих жилийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний явц, үр дүнг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах
Жилийн турш
ХХААХҮЯ
ЭБЭХЯ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ---оОо---