Хэвлэх DOC Татаж авах

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 07 дугаар сарын 04-ний
өдрийн 59 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

“ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫГ САЙЖРУУЛАХ “
АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2008-2010 он/

Хийгдэх ажил Шаардагдах хөрөнгө /мян төгрөгөөр/ Хамтран
хэрэгжүүлэх
байгууллага
2008 он 2009 он 2010 он
Улсын төсөв /салбарын/ Орон
Нутгийн
төсөв Төсөл хөтөлбөр
/хандив/ Улсын төсөв /салбарын/ Орон нутгийн төсөв Төсөл
хөтөлбөр Улсын төсөв /салбарын/ Орон нутгийн төсөв Төсөл хөтөлбөр
А. Хүүхэд хөгжих орчин бүрдүүлэх чиглэлээр
1. Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ажлын тайланг нийт хүүхэд багачуудад тайлагнадаг тогтолцоонд шилжих


Аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөл
2.Хүүхэд өсвөр үеийнхний чөлөөт цагаа зөв өнгөрүүлэх тоглоомын талбай байгуулах , сургуулиудын биеийн тамирын талбайг сэргээн тохижуулах


84000,0
40000,0
Сумдын Засаг дарга, ЕБС-иуд, БСГ
3.Хүүхдийн ордон барьж, байгуулах, тохижуулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,
1 000 000,0
30000,0 Аймгийн ЗДТГ, НБЗХ
4. Ардын уламжлалт оньсон тоглоомыг хүүхдийн дунд зааж дэлгэрүүлэх НБЗХ, ХТТ
5. Хүүхдийн дунд шатрын спортыг хөгжүүлэх 300,0
500,0
БТСХороо
6. Авьяаслаг хүүхдүүдийг тодруулах, сурталчлах зорилгоор хүүхдүүдийн дунд уралдаан тэмцээнүүдийг тогтмол зохион байгуулах


500,0
500,0

800,0

500,0
800,0

Хүүхдийн төлөө төв
7. Хүүхдийн ордны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж , хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх төрөл бүрийн дугуйланг хичээллүүлэх 500,0 1300,0 1500,0
1000,0 ХТТөв, Хүүхдийн ордон
8. Даланзадгад суманд Хүүхдийн төлөө сан байгуулж, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ажлыг сайжруулах 1500,0 2000,0
Даланзадгад
ЗДГазар
9. Цэцэрлэгүүдийг тоглоомжуулах 9000,0 15000,0 НБЗХэлтэс

Б.Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр
1.Насанд хүрээгүй хүмүүстэй холбоотой байцаан шийтгэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шүүгч, өмгөөлөгч нарыг мэргэшүүлэн баг байгуулж ажиллах


Цагдаагийн хэлтэс
2. Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдлын судалгаа хийж , дүгнэлт гаргах 1500,0 НБЗХэлтэс
3. Цагдаагийн хэлтсийн хүүхдийн мэдүүлгийн өрөөний үйл ажиллагааг тогтмолжуулах
500,0

500,0
Цагдаагийн хэлтэс, Өмгөөлөгчдийн холбоо
3. Нийт эцэг эхчүүдэд хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт үе шаттай зохион байгуулах / хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр
300,0
1000,0
1500,0
АЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс, Хүүхдийн төлөө төв, Цагдаагийн хэлтэс
4. Албан байгууллага бүрт “ Эцэг эхийн зөвлөл” байгуулж ажиллуулах, шалгаруулж , урамшуулах

500,0
500,0 НБЗХэлтэс, Хүүхдийн төлөө төв
5. Гэмт хэргийн хохирогч болсон хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл байгуулж ажиллах Хүүхдийн төлөө төв, Цагдаагийн хэлтэс
6. Албан байгууллага, сургууль бүр сард 1 өдрийг хүүхдийг дэмжин ажиллах өдөртэй болох


НБЗХэлтэс, Боловсрол соёлын газар
7. Гэмт хэргийн хохирогч болсон хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл байгуулж ажиллах ХТТөв, Цагдаагийн хэлтэс
8. Хүүхдийн хүмүүжил бүх нийтийн үйлс аймгийн зөвөлгөөн 798,0 1500,0 НБЗХэлтэс
В.Хүүхдэд чанартай боловсрол олгох чиглэлээр
1. Сургууль завсардсан хүүхдэд нөхөн боловсрол олгох, сургууль завсардалтыг бууруулах арга хэмжээг ээлж дараатай авах
18000,0
20000,0
20000,0 БСГазар
2 ..Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийг сургууль болон АББ-д хамруулж сумдын АББ-ын танхимыг тохижуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах 5000,0 1000,0 5000,0 1000,0
5000,0
1000,0
1000,0
БСГазар
3. СӨБ-д хамрагдагсдын хувийг нэмэгдүүлж, малчдын хүүхдийг хувилбарт сургалтанд бүрэн хамруулах БСГазар
4. Боловсролын салбарын боловсон хүчнээр хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах,багш, сургуулийн нийгмийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтанд шат дараатай хамруулах


сургалт
1800,0 сургалт
2500,0 НБЗХэлтэс, БСГазар, ХТТөв

5. ЕБС-иудын “ Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд мэргэжлийн холбогдох байгууллагуудтай хяналт хийж журмын дагуу хэрэгжүүлэх БСГазар, ХТТөв, МХГазар
6. Сургуулийн номын санг тохижуулж, номын фондыг баяжуулах 14800,0 БСГазар, ЕБС-иуд
7. Хувийн хэвшлийн сургууль цэцэрлэгийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх 20000,0 НБЗХ элтэс, БСГазар
8. ЕБС-ын суралцагсдад “ Мэргэжлийн баримжаа олгох төв” – ийг төвийн 1-р бүрэн дунд сургууль дээр байгуулж ажиллуулах


БСГазар, ЕБ-ын 1-р бүрэн дунд сугууль
Г.Хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр
1. Даланзадгад сумын “ Өсвөр үеийн кабинет” үйлчилгээг сайжруулж, тогтмолжуулах


ЭМГазар
2. Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийг жилд 1-ээс доошгүй удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулж эрүүлжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах


ЭМГазар, ЕБС,
Өрхийн
эмнэлэгүүд
3. Хүүхдийн эрүүл мэнд аюулгүй орчныг дэмжсэн “ Эрүүл мэндийг дэмжигч “ сургууль цэцэрлэгийг жил бүр шалгаруулах 600,0 800,0 ЭМГазар, БСГазар
4. “Хүүхдийн цогц менежмент” хөтөлбөрийн хүрээнд эмч нар болон эцэг эхчүүдэд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах 750,0 750,0 750,0 ЭМГ, БСГ
5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчид, нийгмийн ажилтан нарт “Хүүхдийн нөхөн сэргээх үйлчилгээ” чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах
1800,0
1800,0
ЭМГазар, ХХҮХэлтэс,
“ Баяр бахдалаа хуваалцая ” ТББ
6. Хүүхдээ зөв өсгөж хүмүүжүүлэх чиглэлээр эцэг эхийн сургалтанд залуу эцэг эхчүүдийг хамруулах ЭМГазар
7. ЕБС-дад орон тооны болон гэрээт эмч ажиллуулж, дотуур байрны хүүхдийн эмийн зардлыг нэмэгдүүлэх ЭМГазар, БСГазар
Д.Хүүхэд өсвөр үеийнхний оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр
1. Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг чадваржуулж, олон нийт болон төр, ТББ-уудын оролцоог нэмэгдүүлэх ХТТөв
2. БСГ-ын дэргэдэх “ Эрдэм “ телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж хүүхдийн нэвтрүүлгийн болон дуу хөгжмийн студи байгуулах БСГазар, ХТТөв
3. Сургууль бүр Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах 500,0 500,0 500,0 БСГазар, ЕБС,
ХТТөв
4. Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн дэргэд” Мини парламент “ байгуулж ажиллуулах ХТТөв
НБЗХэлтэс, ХТТөв
6. Сум бүрд хүүхдийн элч ажиллуулах, чадваржуулах ХТТөв
7. Нийгмийн ажилтныг сургууль бүрд ажиллуулж , мэргэшүүлэх


БСГазар, ХТТөв
Хүүхдийн байгууллагын орон тоог нэмэгдүүлж, чадавхижуулах
ХТТөв
Дүн 23500,0

95848,0


1 014800,0
29600,0


79550,0


800,0
29000,0

44650,0
1300,0