Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                                               Монгол Улсын   Засгийн газрын 2009 оны 208 дугаар
                                       тогтоолын хавсралт
 
ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ /2009-2015 ОН/-НД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
 
 
 
Урьдчилсан тооцоо
Үүнээс /сая.төг/
Бодлогын зорилт
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Зардлын хэмжээ /сая.төг/
Зардлын санхүүжилт
 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр:
Нэг. Малчдыг орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх, ядуурлаас ангид байлгах, тэдэнд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын баталгаа бий болгоход чиглэгдсэн эрх зүй, эдийн засаг, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах
1. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч болон малчны бүлэг, хоршоо, нөхөрлөл, малчин өрхөд мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэхэд хүрэлцэх хэмжээний газрыг эзэмшүүлэх талаар хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
ХХААХҮЯ, ЗТБХБЯ
-
-
 
 
 
 
 
2. Эдийн засаг, экологийн үнэлгээнд тулгуурлан малчдын бэлчээр ашигласны төлбөрийг ялгавартай тогтоох, төлбөрийн тодорхой хэсгийг сумын бэлчээр хамгаалах санд төвлөрүүлэн ашиглах талаар холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
ХХААХҮЯ, ЗТБХБЯ
-
-
 
 
 
 
 
 
3. Хувь хүний орлогын албан татвараас малчин өрхийг чөлөөлөх талаар хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
СЯ, ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
 
4. Фермерийн аж ахуйн тухай хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
ХХААХҮЯ
-
-
-
 
 
 
 
 
5. Хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний биржийн талаар хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
6. Малын даатгалын тухай хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
 
 
 
СЯ, ХХААХҮЯ
 
 
 
 
 
-
-
 
 
 
 
 
7. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд малчдыг нийгмийн даатгалд заавал хамруулах тогтолцоонд шилжүүлэх чиглэлээр хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
НХХЯ, ЭМЯ, ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
8. Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнээс олох орлого, бүтээгдэхүүний чанарыг урамшуулах чиглэлээр эрх зүй, эдийн засаг, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
СЯ, ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
9. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч болон малчны бүлэг, хоршоо, нөхөрлөл, мал бүхий өрхийг эд хөрөнгийн даатгал, санхүү, бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд хамруулах, хөрөнгийн гэрчилгээ, харилцах данс, бүртгэлтэй болгож банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авах, лизингийн үйлчилгээнд хамруулахаар нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлэх
СЯ, ХХААХҮЯ
 
 
 
 
 
 
 
10. Хөдөлмөрийн тухай хуульд малчны хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах чиглэлээр холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулах
НХХЯ, ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
11. Мал аж ахуйн салбарт хүүхэд хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл, шалгуурыг тодорхой болгож, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг арилгах бодлогыг хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ, НХХЯ,
-
-
 
 
12. Малчдын бүлэг, нөхөрлөл, хоршоо болон фермерүүд дундын сан байгуулах, санхүү, бүртгэлтэй болгох эрх зүйн орчин бий болгон тэдгээрийг зохицуулах журам гарган хэрэгжүүлэх
 
 
 
 
 
ХЗДХЯ, ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
13. Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх чанарын стандарт, түүнийг хэрэглэх заавар, журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлэх
ХХААХҮЯ, СХЗГ
-
-
 
 
 
14. Малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулах асуудлыг журамлах арга хэмжээ авах
НХХЯ, ХХААХҮЯ
-
-
 
 
 
 
 
15. Малчдыг орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх, хөдөлмөр болон нийгмийн баталгаа бий болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах чиглэлээр тусгай журам гаргаж мөрдүүлэх  
НХХЯ,
ХХААХҮЯ,
ЭМЯ
-
-
 
 
 
 
Хоёр. Малчин өрхийн эдийн засгийн үндэс болсон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтыг сайжруулж бүтээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн борлуулах зах зээлийн оновчтой тогтолцоо бий болгох
Малчдын аж ахуй эрхлэх зохион байгуулалтыг сайжруулах  талаар:
16. Малчдын хамтын аж ахуй байгуулахад зээл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
СЯ, ХХААХҮЯ
900.0
Улсын төсөв
 
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
17. Малчин өрх, малчдын бүлэг, хоршоо, нөхөрлөл нь бизнесийн өөр төрлийн үйл ажиллагаанаас орлого олох нөхцөл бүрдүүлэх
ХХААХҮЯ, НХХЯ, ХХҮГ, МЭҮГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18. Малчдад бизнес, санхүү, зээлийн болон даатгал, хууль зүй, өмгөөллийн үйлчилгээ хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх
ХХААХҮЯ, ААН
 1008.0
Улсын төсөв
 
 336.0
 336.0
 336.0
 
 
 
996.0
Гадаадын төсөл,  орон нутгийн төсөв
 
332.0
332.0
332.0
 
 
 
1020.0
ААН-ийн хөрөнгө
 
340.0
340.0
340.0
 
 
 
19. Орлого багатай малчдыг ажлын байраар хангасан ажил олгогчдыг дэмжих
НХХЯ, ХХААХҮЯ, ХХҮГ, ЖДҮГ, МЭҮГ
800.0
ХЭДС
 
200.0
200.0
200.0
200.0
 
 
1200.0
ЖДҮХС
 
300.0
300.0
300.0
300.0
 
 
20. Сум, дүүрэг  бүрт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг малчдаас авч зах зээлд борлуулан олсон ашгаа малчдад хуваадаг хоршооны хэлбэрийг бий болгож, дэмжлэг үзүүлэх
 
 
 
СЯ, ХХААХҮЯ
3000.0
Улсын төсөв, ЖДҮДС
 
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
21. Малчдын гойд ашиг шимт болон цөм сүргийн малд үзлэг, ангилалт хийж баталгаажуулах, бүртгэл мэдээллийн санд авах  ажил, үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг орон нутагт бий болгон хөгжүүлэх
ХХААХҮЯ, МЭҮГ
2000.0
Гадаадын төсөл, хөтөлбөр
 
500.0
500.0
500.0
500.0
 
 
4050.0
Улсын төсөв
150.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
22. Малчид, малчдын бүлэг, фермерүүдийн сонирхол, эрх ашигт нийцсэн төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх
ХХААХҮЯ, НХХЯ
300.0
Улсын төсөв
 
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
900.0
Гадаадын төсөл, орон нутгийн төсөв
 
100.0
100.0
100.0
200.0
200.0
200.0
Малчдын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэндийн талаар:
23. Малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулах
НХХЯ, НДЕГ
132461.1
Улсын төсөв
 
 
 
27405.7
31973.4
36541.0
36541.0
24. Малчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулах
ЭМЯ, НДЕГ
8640.0
Улсын төсөв
 
 
 
2160.0
2160.0
2160.0
2160.0
25. Малчин байгаад шилжин суурьшсан иргэдийг жижиг зээлийн арга хэмжээнд хамруулах замаар ажлын байраар хангах
НХХЯ, ХХҮГ, МЭҮГ
400.0
ХЭДС
 
100.0
100.0
100.0
100.0
 
 
26.  Малчдад үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулан Эрүүл мэндийн сайдаар батлуулж хэрэгжүүлэх
ЭМЯ
300.0
Эрүүл мэндийг дэмжих сан
 
 
100.0
100.0
100.0
 
 
600.0
Гадаадын төсөл, хөтөлбөр
 
 
200.0
200.0
200.0
 
 
27. Малчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулах арга хэмжээ авч, "Малчдын эрүүл мэнд" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ЭМЯ
54000.0
Улсын төсөв
 
 
10800.0
10800.0
10800.0
10800.0
10800.0
Малчдын үйлдвэрлэлийн бүтээмж, чанар, үр ашгийг дэмжих талаар:
28. Малын эрүүл мэнд,  үржлийн ажил үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор мал эмнэлэг, үржлийн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих
 
 
 
 
ХХААХҮЯ, МЭҮГ, ААН
 
 
 
 
 
 
780.0
Улсын төсөв
120.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
780.0
Гадаадын зээл, тусламж, орон нутгийн төсөв,
120.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
660.0
ААН-ийн хөрөнгө
 
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
 110.0
29. Малын чанарыг сайжруулах зорилгоор үржлийн ажил, үйлчилгээний нэгжүүдэд нийт бог малын хээлтүүлэгчийг шилжүүлэн малд ангилалт, баталгаажуулалт хийсний үндсэн дээр үржлийн ажил, үйлчилгээ явуулах
ХХААХҮЯ, МЭҮГ, ААН
19200.0
Улсын төсөв
 
6000.0
6000.0
4800.0
2400.0
 
 
22800.0
МХС
 
 
 
1200.0
3600.0
8400.0
9600.0
 30. "Орон нутгийн мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээг дэмжих" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ, МЭҮГ
 8300.0
Улсын төсөв,
 
 
5000.0
1100.0
1100.0
1100.0
 
14700.0
Гадаадын зээл, тусламж, орон нутгийн төсөв, ААН-ийн хөрөнгө
 
 
9000.0
1900.0
1900.0
1900.0
 
31. Малын хулгайтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, малыг бүртгэлжүүлэх, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүслийн байдлыг тодорхой болгох зорилгоор "Малын бүртгэл" хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ, ХЗДХЯ
51311.5
Улсын төсөв
 
4323.8
3918.9
35568.8
2500.0
2500.0
2500.0
32. Мал, мах бэлтгэлийн нэгдсэн сүлжээ бий болгож, үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах болон түүний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх
ХХААХҮЯ, СЯ
2000.0
Улсын төсөв
 
500.0
500.0
500.0
500.0
 
 
2000.0
 Банк, гадаадын зээл, тусламж
 
500.0
500.0
500.0
500.0
 
 
33. Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар  бэлчээрийн нөөц, ашиглалтыг сайжруулах
ХХААХҮЯ
 35000
Улсын төсөв
 4500.0
 5600.0
5300.0
5300.0
5300.0
4500.0
4500.0
10600.0
Гадаадын зээл, тусламж
7500.0
3100.0
 
 
 
 
 
34. Улсын нөөцийн өвс, тэжээлийн  хэмжээ, хүртээмж, байршлыг оновчтой тогтоох, түүнийг хадгалах, хамгаалах, зарцуулах менежментийг сайжруулах
ОБЕГ, ХХААХҮЯ
10500.0
Улсын төсөв
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
35. Сум, багийн түвшинд өвс, тэжээл худалдаалах байнгын цэг, нэгдсэн сүлжээ бий болгох
ХХААХҮЯ
 1500.0
Улсын төсөв
 
 500.0
 500.0
 500.0
 
 
 
2000.0
ААН-ийн хөрөнгө
 
700.0
700.0
600.0
 
 
 
36. Тэжээлийн ургамлын улсын үрийн нөөцтэй болж, тэжээлийн ургамлын тариаланг нэмэгдүүлэх
ХХААХҮЯ
300.0
Улсын төсөв
 
100.0
100.0
100.0
 
 
 
37. Малын хашаа, дулаан байрны зураг төсөл, оновчтой загвар гаргаж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх
БСШУЯ, ХХААХҮЯ
100.0
ШУТСан
 
50.0
50.0
 
 
 
 
38. Бүс нутаг, аймгийн түвшинд хөдөө аж ахуйн машин, техник нийлүүлэх, сэлбэгээр хангах лизинг, засвар болон лизингийн үйлчилгээ үзүүлдэг тогтолцоо бий болгох, техник ашиглах сургалт, үзүүлэх сургууль зохион байгуулах
ХХААХҮЯ
660.0
Улсын төсөв
 
165.0
165.0
165.0
165.0
 
 
39. Малчдын үүсгэл, санаачилгаар худаг гаргах, засварлах, цас, борооны ус тогтоох, усан сан, нуур, цөөрмийг нийтийг хамарсан ажлын хэлбэрээр зохион байгуулахыг  төрөөс урамшуулан дэмжих
ХХААХҮЯ, НХХЯ, ХХҮГ
750.0
ХЭДС
 
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
 
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, зах зээлийг нэмэгдүүлэх талаар:
40. Мал болон мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн борлуулах нэгдсэн сүлжээ байгуулах
ХХААХҮЯ
3000.0
Улсын төсөв
 
1500.0
500.0
500.0
500.0
 
 
41. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортын чөлөөт байдлыг хангах, экологийн цэвэр үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дотоод, гадаад зах зээлд  гаргах арга хэмжээг  дэмжих
ХХААХҮЯ
3000.0
Улсын төсөв
 
1500.0
500.0
500.0
500.0
 
 
42. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнээс орох орлого, бүтээгдэхүүний чанарыг урамшуулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
СЯ, ХХААХҮЯ
9000.0
Улсын төсөв
 
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
43. Мал, мах бэлтгэл, мал нядалгааны үеийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөлийг сайжруулж, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхой болгон нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг бий болгох замаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн "Мах үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ
900.0
Улсын төсөв
 
300.0
300.0
100.0
100.0
100.0
 
470.0
Гадаадын зээл, тусламж, ААН-ийн хөрөнгө
 
150.0
170.0
50.0
50.0
50.0
 
44. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэх үеийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр "Сүү үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ
2500.0
Улсын төсөв
 
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
 
2500.0
Банк, гадаадын зээл, тусламж
 
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
 
45. Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах  жижиг, дунд үйлдвэрийг  бүсүүдэд хөгжүүлэх чиглэлээр "Арьс, шир бэлтгэл", "Ноос, ноолуур бэлтгэл" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ
 3200.0
Улсын төсөв
 
 
800.0
800.0
800.0
800.0
 
1000.0
Банк, гадаадын зээл, тусламж
 
 
400.0
200.0
200.0
200.0
 
Малчдын ая тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар:
46. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд тохирсон байр, орон сууцны загварыг гаргаж нэвтрүүлэх, орон сууц барихад дэмжлэг үзүүлэх
ХХААХҮЯ, ЗТБХБЯ
250.0
Улсын төсөв
 
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
 
47. "Монгол гэр" хөтөлбөр хэрэгжүүлэн малчдын ахуй нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээ авах
ХХААХҮЯ, ЗТБХБЯ
1450.0
Улсын төсөв
 
 
300.0
300.0
300.0
300.0
250.0
1000.0
ААН-ийн хөрөнгө
 
 
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
48. Малчин өрх бүрийг радио, цахилгааны эх үүсвэртэй болгох арга хэмжээ авах
ЭБЭХЯ
1650.0
Улсын төсөв
 
550.0
550.0
550.0
 
 
 
1650.0
малчдын хөрөнгө
 
550.0
550.0
550.0
 
 
 
49. Үүрэн телефоны сүлжээг ашиглан малчдад цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээ болон зах зээлийн мэдээлэл хүргэх, мал аж ахуйн анхан шатны бүртгэлийн мэдээг малчдаас гар утсаар авч нэгтгэх сүлжээ бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх
МШХХТГ, ХХААХҮЯ
300.0
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
 
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50. Байгалийн гамшигт үзэгдлийн үед малчид өмсөхөд тохиромжтой дулаан, хөдөлмөр хамгааллын хувцасны үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих
ХХААХҮЯ
40.0
ШУТСан
 
40.0
 
 
 
 
 
5170.0
ААН-ийн хөрөнгө
 
895.0
855.0
855.0
855.0
855.0
855.0
51. Хөдөөгийн хүн амыг ахуйн болон ундны цэвэр усаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ, УГ
 
 
 
 
 
 
5000.0
 
 
 
 
 
Улсын төсөв
 
 
 
 
 
 
 
1000.0
 
 
 
 
 
1000.0
 
 
 
 
 
1000.0
 
 
 
 
 
1000.0
 
 
 
 
 
1000.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гурав. Малчдын өөрөө өөртөө туслах, өөрөө өөрийгөө удирдах иргэний нийгмийн бүтцийг бий болгон хөгжүүлэхийг дэмжих, боловсрол, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, тусгай мэргэжил эзэмшүүлэх, малчдад үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах замаар амьдралын дадал, заншилд өөрчлөлт оруулах
Малчдын өөрөө өөрийгөө удирдах байгууллагыг бэхжүүлэх талаар:
52. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид болон малчид сайн дураар нэгдэн төрийн бус байгууллага, холбооны зохион байгуулалтад орох боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх
ХХААХҮЯ, ХЗДХЯ
390.0
Улсын төсөв
 
 
 
130.0
130.0
130.0
 
52. Малчдын хамтын үйл ажиллагааг дэмжсэн сургалт явуулж, оролцооны аргад түшиглэсэн зохион байгуулалтын бүтэц байгуулахад туслах
НХХЯ, ХХААХҮЯ
2400.0
ХЭДС
 
600.0
600.0
600.0
600.0
 
 
2400.0
Гадаадын төсөл, хөтөлбөр
 
600.0
600.0
600.0
600.0
 
 
 
53. Малчны бүлэг, холбоог бэхжүүлэх зорилгоор тэдгээрийг гадаад, дотоодын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хамруулах
ХХААХҮЯ, НХХЯ
2000.0
Гадаадын төсөл, хөтөлбөр
 
500.0
500.0
500.0
500.0
 
 
54. Малчид, малчин өрх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, зах зээлийн талаархи  мэдээллийн цогц сан байгуулан ажиллуулж, малчдыг мэдээллээр хангах
ХХААХҮЯ
100.0
Улсын төсөв
 
 
 
50.0
50.0
 
 
200.0
Гадаадын төсөл, хөтөлбөр
 
 
 
50.0
50.0
50.0
50.0
Малчдын боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар:
55. Малчны байнгын сургуулийг орон нутагт байгуулж үйлдвэрлэлд тулгуурласан сургалт зохион байгуулах, "Малчны боловсрол" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
БСШУЯ, ХХААХҮЯ
14000.0
Улсын төсөв
 
 
2800.0
2800.0
2800.0
2800.0
2800.0
7800.0
Гадаадын төсөл, хөтөлбөр
 
 
1560.0
1560.0
1560.0
1560.0
1560.0
56. Залуу малчдыг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд дадлагажуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, бизнес инкубаци үйлчилгээ үзүүлэх, "Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХХААХҮЯ, НХХЯ
3370.0
ХЭДС
420.0
450.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
57. Малчдад зориулсан сонин, сэтгүүл тогтмол гаргахыг дэмжих тусгай хөтөлбөрийн дагуу хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах
ХХААХҮЯ, НХХЯ
-
ААН-ийн хөрөнгө
-
-
-
-
-
-
-
58. Малчдын хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах оновчтой арга механизмыг бий болгох, ерөнхий боловсрол эзэмших болон мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвд суралцахад нь дотуур байраар хангахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх
БСШУЯ
-
Улсын төсөв
-
-
-
-
-
-
-
 
2009 онд
2010
 онд
2011
 онд
2012
онд
2013
онд
2014 онд
2015 онд
НИЙТ ТӨСӨВ
471’256.6
100.00%
14,310.0
38,311.8
63,656.9
113,432.5
81,723.4
  82,576.0
77,246.0
ҮҮНЭЭС
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх
378,350.6
80.29%
6,270.0
27,384.8
44,379.9
100,475.5
68,088.4
67,741.0
64,011.0
Мал хамгаалах сан
22,800.0
4.84%
0
0
0
1,200.0
3,600.0
8,400.0
9,600.0
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
7,720.0
1.64%
420.0
1,500.0
1,550.0
1,550.0
1,550
650.0
500.0
ШУТСангаас санхүүжүүлэх
140.0
0.03%
0
90.0
50.0
0
0
0
0
Гадаадын зээл, тусламж, банкны зээл
48,946.0
10.39%
7,620.0
6,392.0
14,472.0
7,102.0
6,870.0
4,570.0
1,920.0
Малчид, ААН-ийн хөрөнгө
11,500.0
2.44%
0
2,595.0
2,755.0
2,655.0
1,165.0
1,165.0
1,165.0
Бусад тусгай сан
1,800.0
0.38%
0
350.0
450.0
450.0
450.0
50.0
50.0
 
Товчилсан үгийн тайлбар:
ХХААХҮЯ-Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
НХХЯ-Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам
ХЗДХЯ-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
ЗТБХБЯ-Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам
ЭБЭХЯ-Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам
БСШУЯ-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
ЭМЯ-Эрүүл мэндийн яам
ОБЕГ-Онцгой байдлын ерөнхий газар
МЭҮГ-Мал эмнэлэг, үржлийн газар
СХЗГ-Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
МШХХТГ -Мэдээлэл, шуудан, харилцаа, холбоо, технологийн газар
УГ-Усны газар
ААН-Аж ахуйн нэгж
ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
ШУТСан-Шинжлэх ухаан, технологийн сан
НДЕГ-Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
ХХҮГ-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
 
 
 
---оОо---