Хэвлэх DOC Татаж авах

/ТЕГ-ын даргын 2005 оны 233 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ТЕГ-ын даргын 2003 оны

502 дугаар  тушаалын хавсралт

 

ТӨРИЙН ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

 

Нэг. Телефон хэрэглэгчийн тариф

 

¹

Үйлчилгээний төрөл

Тариф

Тайлбар

1.

ТХГ-ын хот хооронд ярих эрхтэй телефон хэрэглэгчийн сарын суурь хураамж

3000-5000¥

Зөвхөн орон нутгийн хэрэглэгчдэд хамаарна.

2.

ТХГ-ын улс хооронд ярих эрхтэй телефон хэрэглэгчийн сарын суурь хураамж

7000¥

Улаанбаатар-Москвагийн хооронд “вч”-гээр ярих

3.

ТХГ-ын хот хооронд ярих эрхгүй телефон хэрэглэгчийн сарын суурь хураамж

1000-2000¥

Зөвхөн орон нутгийн хэрэглэгчдэд хамаарна.

4.

Телефеон цэг шинээр тавих

50000¥

 

5.

Телефон цэг шилжүүлэхэд нэг хайрцагны хүрээнд

10000¥

 

6.

Шкаф солих

23000¥

 

7.

Дугаар солих

2200¥

 

 

Хоёр.Радио узел ажиллуулах тариф

 

¹

Үйлчилгээний төрөл

10 цагаас доош үйлчилгээ хийхэд

10 цагаас дээш үйлчилгээ хийхэд

1.

Зөөврийн радио узел захиалгаар ажиллуулах. Өсгөгч 500 вт-аас доош бол /нэг цагт/

 

10000¥

 

8000¥

2.

Зөөврийн радио узел захиалгаар ажиллуулах. Өсгөгч 500 вт-аас дээш бол /нэг цагт/

 

12000¥

 

10000¥

3.

Дууны бичлэг хийх /нэг цагт/

1500¥

1200¥

4.

Микрофон ажиллуулах /нэг цагт/

1000¥

800¥

5.

Суурин радио узел ажиллуулах /нэг цагт/

12000¥

10000¥

6.

Орчуулгын суваг ажилуулах /нэг цагт

10000¥

8000¥

9.

Орчуулгын үед чихэвч угсрах 1ш

200¥

150¥

.

Гурав. Холбоо, мэдээллийн сүлжээгээр мэдээ дамжуулах тариф

 

1.

Энгийн шифрлэсэн  /нэг үг/

2.

Яаралтай шифрлэсэн /нэг үг/

 

Дөрөв. Катв-ын тариф

 

1.

Анх тавилтын үнэ

Батлагдсан төсвийн дагуу

2.

Сарын хураамж

1500¥

 

Тав. Реклам зар сурталчилгаа

 

1.

30 секунд

30000¥

 

Зургаа. Мэлээллийн нэгдсэн сүлжээний тариф

 

1.

Интернетийн программ хангамж суулгах, шинээр тавилт хийх

3000¥

Internet Explorer, Netscape Navigator гэх мэт /нэг удаа/

2.

E-mail-ийн программ суулгах

3000¥

Outlook Express, Eudora гэх мэт /нэг удаа/

3.

Интернетийн толгой машинд тохиргоо хийх

10000¥

Дуудлагаар очиж оношилгоо засвар хийх

4.

Компьютер засвар

4000¥

Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх

5.

Гэмтсэн программыг шинээр сольж суулгах /засварлах/

4000¥

Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх

6.

Дотоод сүлжээний засвар

4000¥

Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх

7.

Интернет сүлжээний шинэ тавилт

Батлагдсан төсвийн дагуу

Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх

8.

Хийгдсэн сүлжээнд шинээр холболт хийх

5000¥

Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх

 

 

Долоо. Тусгай шуудангийн үйлчилгээний тариф

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороогоор хянагдан, “Монгол Шуудан компани” УҮГ-ын ерөнхий захирлын тушаалаар батлагдсан тарифыг мөрдөнө.

Найм. Телефон аппрат засварын тариф

 

¹

Үйлчилгээний төрөл

Тариф

Тайлбар

 

1

Засвар хийсэн үнэ

600¥

 

2

Шугамын шнур ахиулах

 

Засварын үнэнд багтана.

3

Трубканы шнур ахиулах

 

Засварын үнэнд багтана.

4

Трубканы шугамын шнурын толгой солих

300¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

5

Трубканы шнур солих

1000¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

6

Шугамын шнур солих /1м-100 төгрөг/

200¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

7

Микрофон солих

2300-2600¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

8

Телефон солих

1200-1600¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй

9

Хонх солих

800-2800¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

10

Хонхны микрофон солих

4500-5000¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

11

Тоон цифрийн микросхем солих

4500-6000¥

Сэлбэг, мартериалын үнэ тусгагдаагүй.

12

Рычак солих

1600¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

13

Бусад деталь солих

2000-3500¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

14

Чанга яригч солих

1700-2300¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

15

Розетка солих

300-600¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

16

Аппаратны дээд гэр солих

1000-1500¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

17

Аппаратны доод ул солих

1000-1500¥

Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.

18

Дисктэй аппаратны диск солих

1000-1300¥

 

 

¹

Нэмэлт үйлчилгээ

Сард

Тайлбар

1

Дуут шуудангийн үйлчилгээ

1000¥

 

2

Дуудлага шилжүүлэх үйлчилгээ

1000¥

 

3

Дуудлага хүлээх үйлчилгээ

1000¥

 

4

Дуудлага буцаах үйлчилгээ

1000¥

 

5

Давхар дуудлага хийх

1000¥

 

6

Хурал (Conferense) хийх үйлчилгээ

 

 

 

Жич: Үйлчлүүлэгч байгууллагатай хийх гэрээнд “дугаар харах” үйлчилгээ хийхгүй гэдгийг заавал тусгана.

 

 

 

---о0о---