Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2010 оны 47 дугаар
тогтоолын хавсралт

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ

(Засгийн газрын 2020 оны 31 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Нэг. Нийтлэг үндэслэл1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь улсын бүртгэлтэй холбоотой хууль тогтоомж, түүнийг үндэслэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, зааврын биелэлтийг хангуулахад оршино.

1.2. Улсын бүртгэлийн хяналтыг бүртгэлийн хяналтын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, төв болон орон нутгийн бүртгэлийн байгууллага дахь улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч (цаашид "улсын байцаагч" гэх) тус тус хэрэгжүүлнэ.

1.3. Бүртгэлийн хяналтын ерөнхий байцаагчийн эрхийг Засгийн газар, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийн эрхийг (цаашид "ерөнхий байцаагч" гэх) ерөнхий байцаагч олгоно.

1.4. Улсын байцаагч нь үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих, шийдвэр гаргахдаа бусдын нөлөөнд үл автах, үйл ажиллагаа нь ил тод, нээлттэй, шударга байх зарчмыг баримтална.

1.5. Улсын байцаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль болон Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Иргэний бүртгэлийн тухай, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад акт, энэ дүрмийг удирдлага болгоно.

1.6. Улсын байцаагч нь улсын бүртгэгчийн эрхтэй байна.

1.7. Улсын байцаагч нь ерөнхий байцаагчаас баталсан загвар бүхий үнэмлэх, хувийн дугаар бүхий тэмдэг болон акт, дүгнэлт, шаардлага, мэдэгдэл, торгууль, шийтгэврийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

1.8. Ерөнхий байцаагч нь улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчид мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина. Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч нь ерөнхий байцаагчид ажлаа хариуцан тайлагнана.


Хоёр. Улсын байцаагчийн эрх, үүрэг


2.1. Улсын байцаагч дараахь эрх эдэлнэ:

2.1.1. хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, баримт бичгийг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, иргэдээс үнэ төлбөргүй, шуурхай гаргуулан авах;

2.1.2. холбогдох байгууллагын удирдлагатай тохиролцсоны үндсэн дээр хяналт шалгалтын ажилд зохих мэргэжлийн хүмүүсийг татан оролцуулах, шинжээчийг томилон ажиллуулах;

2.1.3. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоох, зөрчилтэй баримт бичиг, тухайн баримт бичигтэй холбоотой бусад баримт сэлтийг акт үйлдэн хураан авч зохих журмын дагуу шийдвэрлэх, бүртгэлд засвар, өөрчлөлт оруулах болон хүчингүй болгох тухай дүгнэлт гаргах;

2.1.4. шаардлагатай гэж үзвэл шалгалтын материалыг хуулийн байгууллагад шилжүүлэх;

2.1.5. хяналт шалгалт хийх объектод саадгүй нэвтрэн орох, шалгалт хийх нөхцөлийг хангахыг шалгуулагч этгээдээс шаардах;

2.1.6. хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах;

2.1.7. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

2.2. Улсын байцаагч дараахь үүрэг хүлээнэ:

2.2.1. хяналт шалгалтыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулан илэрсэн зөрчлийг шуурхай арилгах арга хэмжээ авах, хяналтын үр дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, иргэдэд мэдээлэх;

2.2.2. шалгалтын мөрөөр гаргасан шийдвэрийнхээ биелэлтэд хяналт тавьж, түүнийг хангуулах арга хэмжээ авах;

2.2.3. хийсэн шалгалт, илрүүлсэн зөрчил, өгсөн албан шаардлага, гаргасан танилцуулга, дүгнэлт, торгууль, шийтгэврийн үндэслэл, үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;

2.2.4. албан үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг задруулахгүй байх, шалгалтын явцад олж авсан мэдээллийг шалгалтын бус зорилгод ашиглахгүй байх;

2.2.5. өөрийн болон өөрийн эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн бусад гишүүн, найз нөхөд, садан төрлийн хүмүүст холбогдох асуудлыг шалгахаас татгалзах.

 

Гурав. Хүлээлгэх хариуцлага


3.1. Улсын байцаагч Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, зааврыг зөрчсөн этгээдэд Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

3.2. Улсын байцаагч нь хууль тогтоомж зөрчсөн бол түүнд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.


Дөрөв. Бусад зүйл


4.1. Улсын байцаагчийн шийдвэрийг иргэд, байгууллага хугацаанд нь биелүүлж, хариуг албан ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.

4.2. Зөрчил гаргасан этгээд түүнд ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийг тогтоосон хугацаанд улсын төсвийн орлогод оруулна.

4.3. Улсын байцаагчийн шийдвэрийн талаар гарсан маргааныг дээд шатны улсын байцаагч шийдвэрлэх бөгөөд түүний шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.


 ---оОо---