Хэвлэх DOC Татаж авах

                                                                                                            Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 149 дүгээр 
                                                                                                            тогтоолын хавсралт


                                                  ИХ СУРГУУЛИУДЫГ ХОТХОНООР ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

                                                                                    Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Засгийн газраас хөгжлийн гол тулгуур нөхцөл нь хүний хүчин зүйл гэж үзэн бодлого, үйл ажиллагааныхаа агуулга, зорилгыг "Хүний төлөө хөгжил, хөгжлийн төлөө хүн" хэмээн тодорхойлсон болно.

Дээд боловсролтой мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэдэг үндэсний их сургуулиудын бүтцийг оновчтой болгож, сургалт, судалгаа шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн холбоог бэхжүүлэн, дэлхийн тэргүүлэх их сургуулиудын жишгийг баримжаалан өөрчлөх нь Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн бодит шаардлага болж байна.

Үндэсний их сургуулиудын үйл ажиллагаа нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн, чанартай сургалтад тулгуурлан улс орны эдийн засаг, нийгэм, соёлын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий судалгаа шинжилгээнд түлхүү чиглэсэн, бодит өгөөжтэй, үр ашигтай байх ерөнхий зарчмыг Засгийн газраас баримталж байна.

Дээд боловсролын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх цогц арга хэмжээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг нь төрийн бодлогын хүрээнд их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх явдал юм.

Их, дээд сургуулиудын профессор, багш, судлаачид, магистрант, докторант, Шинжлэх ухааны академийн хүрээлэн, төвүүдийн эрдэмтэн, эрдэм шинжилгээний ажилтны хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргаж, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хамтран хийдэг, гарсан үр дүнг нь бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагатай хамтран үйлдвэрлэлд шуурхай нэвтрүүлэхэд энэхүү хотхон байгуулах бодлого чиглэгдэнэ.

                                   Хоёр. Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэхэд баримтлах зарчим

2.1. Олон улсын түвшинд сургалтын чанараар хүлээн зөвшөөрөгдөх, үндэсний хэмжээнд тэргүүлэх их сургуулиудыг бий болгох зорилгоор нэн тэргүүнд төрийн өмчийн их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлнэ.

2.2. Төрийн бус өмчийн сургуулиуд нэгдэж 5-10 мянган оюутантай болж хотхон байгуулах тохиолдолд газар олгох асуудалд нь төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ.

2.3. Их сургуулиудын хотхоныг үе шаттайгаар барьж байгуулан, ашиглалтад оруулна.
2.4. Их сургуулиудын эзэмшлийн газрыг нийслэл, орон нутгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулсан байна.

2.5. Хэд хэдэн их сургууль нэг хотхонд байрлах тохиолдолд дундын үйлчилгээний цогцолбор барьж байгуулах замаар ашиглалтыг сайжруулна.

2.6. Хотхонд байрлах зөвхөн оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагаатай үйлчилгээний байгууллага нь ашгийн төлөө бус байх зохицуулалтыг бий болгоно.

2.7. Хотхонд мөрийтэй тоглоом, баар, шөнийн цэнгээний газар ажиллуулахыг хориглоно.

2.8. Хэд хэдэн их сургууль нэг хотхонд байрлах тохиолдолд орон сууц, нийтийн аж ахуйн болон дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгж, хэсгүүд нь хотхоны захиргааны мэдэлд байж нийтэд үйлчилнэ.

2.9. Хотхонд үйл ажиллагаа явуулах үйлчилгээний газрын нийт ажиллагсдын 60-аас доошгүй хувьд нь оюутнуудыг цагаар ажиллуулна.

2.10. Хотхоны барилга, байгууламж, цогцолбор, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, бизнес-инкубаторыг ээлж дараалалтай барьж байгуулна.

                                                      Гурав. Их сургуулиудын хотхонд тавигдах шаардлага

Хотхон нь дараахь шаардлагыг хангасан байна.

3.1. Архитектур, дизайны оновчтой шийдэл бүхий олон улсын жишигт нийцсэн орчин үеийн иж бүрэн барилга, байгууламжийн цогцолбороос бүрдсэн байна.

3.2. Хичээлийн байр болон бусад зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь багш, оюутан, эрдэм шинжилгээний ажилтан, албан хаагчийн хөдөлмөрийн онцлогт тохирсон, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан байх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж болон тоноглолтой байна.

3.3. Сургалтын техник хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж нь орчин үеийн сургалт, судалгааны шаардлагад нийцсэн байна.

3.4. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, лаборатори, бизнес-үйлдвэрлэл-технологийн инкубатор, технологи дамжуулах төв, технологийн парктай байна.

3.5. Өндөр хурдны интернет сүлжээтэй, зайны сургалт явуулах орчин бүрдсэн байна.

3.6. Сургалт-эрдэм шинжилгээний номын сантай байна.

3.7. Оюутны дотуур байр, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, гадаадын зочин, профессор, албан хаагчид түр амьдрах орон сууцтай байна.

3.8. Нийт багш, оюутны 40-өөс доошгүй хувь нь байрлах дотуур байр болон орон сууцтай байна.

3.9. Хотхоны оршин суугчдын хүүхэд сурч хүмүүжихэд зориулсан ясли, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуультай байна.

3.10. Ажиллагсад, оршин суугчид болон багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутанд зориулсан нэгдсэн эмнэлэгтэй байна.

3.11. Багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ажиллагсад, оюутны чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх соёлын ордон, клубтэй байна.

3.12. Нийтийн биеийн тамир, спортын цогцолбортой байна.

3.13. Автомашины зогсоол, дулаан гарааш, тохижуулсан зам, дэд бүтэц, багш, ажиллагсад, эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутны нийтийн тээврийн асуудал шийдвэрлэгдсэн байна.

3.14. Хотхоны нийт талбайн 20-иос доошгүй хувь нь иргэдийн эрүүл аж төрж суралцах, хөдөлмөрлөх нөхцөлийг хангахуйц цэцэрлэгжүүлсэн ногоон байгууламж байна.

3.15. Цахилгаан, дулааны шугам сүлжээний найдвартай эх үүсвэрээр хангагдсан байна.

3.16. Аюулгүй байдал, дохиолол, харуул, хамгаалалтын иж бүрэн систем бүрдүүлсэн байна.

3.17. Угаалга, хими цэвэрлэгээ, үсчин, зурагчин, хувцас захиалга, засвар болон компьютер, гар утас, электрон хэрэгслийн засвар зэрэг ахуйн үйлчилгээний цэгүүдтэй байна.

3.18. Банк, санхүү, нотариатын үйлчилгээ, шуудан холбооны салбартай байна.

3.19. Нийтийн хоолны газар, хүнсний болон соёлын барааны дэлгүүртэй байна.

3.20. Шинэ салбар байгуулах, хөгжүүлэх нөөц эдэлбэр газартай байна.

3.21. Хотхоны гадна талд оюутны эцэг, эх, төрөл төрөгсөд, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ажиллагсад амьдрах орон сууцны дагалдах хороололтой байж болно.

3.22. Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөц баялгийг өсгөн үржүүлэх, ашиглахад байгаль орчинд халгүй арга технологи, судалгаа шинжилгээ, туршилтын хүлэмж, зориулалтын талбайтай байж болно.

                                          Дөрөв. Их сургуулиуд болон хотхоны байршил, шийдвэрлэх
                                                                          арга хэмжээний чиглэл

4.1. Их сургуулиудын хотхоны захиалагч нь боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага байна. Хотхоны ашиглалтын өмнөх захиргааг /орон тооны/ байгуулж ажиллуулна. Ашиглалтын өмнөх захиргаа нь хотхон барих үе шатны ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

4.2. Хотхон барихад эдэлбэр газрын асуудлыг шийдвэрлэн дэд бүтэц, шугам сүлжээ, хичээлийн байр, оюутны байр, лаборатори, хүрээлэн, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтны түр амьдрах байр, үйлчилгээний газар гэсэн дараалал баримтална.

4.3. Хотхон барих газрын асуудлыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга шуурхай шийдвэрлэж, баталгаажуулна.

4.4. Их сургууль болон хотхоныг дараахь байдлаар төлөвлөж хөгжүүлнэ:

4.4.1. Их сургуулиудын нэгдсэн хотхоныг Багануур дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр болох "Хүрмэнтийн хөндий"-д 10.000 га газарт байгуулна;
/ЗГ-ын 2011-12-21-ний 367-р өөрчилөн найруулсан/

4.4.2. төрийн болон төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль, коллеж нь дангаараа буюу нэгдэж их сургуулийн хотхон байгуулах тохиолдолд хөрөнгө оруулагчийн сонголт хийсэн газарт байрших боломж олгоно;

4.4.3. геологи, уул уурхайн их сургуулийн хотхоныг Орхон аймгийн төвд "Эрдэнэт " үйлдвэр ХХК болон хувийн хэвшлийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж эхлүүлнэ;

4.4.4. Ховд аймаг дахь Ховд их сургуулийг баруун бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн төв болгон хөгжүүлнэ;

4.4.5. Дорнод аймаг дахь Дорнод дээд сургуулийг зүүн бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн төв болгон хөгжүүлнэ;

4.4.6. Дархан-Уул аймгийн төвд техникийн чиглэлийн их сургуулийг байгуулж хөгжүүлнэ.

4.4.7. төрийн өмчийн бусад их, дээд сургуулийг хотхоноор хөгжүүлэх асуудлыг орон нутгийн оролцоотойгоор үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ;
4.4.8. төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль, коллежийн нэгдэх эсхүл хамтарч хотхоноор хөгжих санаачилгыг төрөөс дэмжиж хотхон байгуулах эдэлбэр газар олгох, дэд бүтцийг байгуулахад бодит дэмжлэг үзүүлнэ.

Тав. Санхүүгийн эх үүсвэр

5.1. Хотхон байгуулж хөгжүүлэх санхүүжилтийг төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн үндсэн дээр бүрдүүлнэ.

5.2. Төрөөс 100 хувь хариуцах санхүүжилт:

-хичээл сургалт явуулах үндсэн байр;
-судалгааны төв лаборатори;
-эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн барилга;
-номын сан;
-спортын цогцолбор;
-багш, оюутны 10-аас доошгүй хувь нь байрлах дотуур байр болон орон сууц;
-дэд бүтэц.

5.3. Хувийн хэвшлийн зүгээс хотхоны багш, оюутны байрны дийлэнх хэсэг, үйлчилгээний чиглэлийн бүх байгууллагуудыг барьж байгуулан ажиллуулна.

Хотхоны объектууд болон санхүүжилтийн үндсэн эх үүсвэр
 

 
                   Объект
 
Төрийн  санхүүжилт 
/хувиар/
 
Хувийн хэвшлийн  санхүүжилт /хувиар/
Хичээл, сургалтын байр
100
-
Лабораторийн байр
100
-
Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн байр
100
-
Номын сан-мэдээллийн төв
100
-
Биеийн тамир, спортын барилга, талбай
100
-
Дэд бүтэц
100
-
Багш, оюутнуудын байр
10
 30
 
Хотхоны хамгаалалт
50
50
 
Нийтийн хоол, худалдаа, хими цэвэрлэгээ, үсчин, гоо сайхан, зурагчин зэрэг ахуйн үйлчилгээ
 
-
 
100
 
 


5.4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр:

5.4.1. их сургуулиудын ашиглаж байгаа зарим үл хөдлөх хөрөнгийг борлуулсан орлого;

5.4.2. олон улсын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж;
5.4.3. их сургуулиудын үйл ажиллагаанаас олсон орлогын тодорхой хэсэг;
5.4.4. Хүний хөгжил сангаас боловсролд зориулсан хөрөнгө;
5.4.5. улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө;
5.4.6. төгсөгчдөөс өгсөн хандив, тусламж;
5.4.7. гадаадын их, дээд сургууль, хувь хүмүүсээс өгсөн буцалтгүй тусламж, хандив;
5.4.8. гадаадын хөрөнгө оруулалт.

                                               Зургаа. Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх
                                                         эрх зүйн зохицуулалтын чиглэл

Хотхоныг барьж байгуулахтай холбогдуулан дараахь эрх зүйн зохицуулалтыг хийнэ:

6.1. Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль болон холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, их сургуулийн талаар хуулийн төсөл боловсруулан хотхон хөгжих эрх зүйн таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

6.2. Хотхоны хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмжид зориулан арилжааны банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авах, гадаадын зээл, тусламж, иргэд, аж ахуйн нэгжийн болон гадаадын их сургуулиудын хандив, тусламжийг татварын бодлогоор дэмжих эрх зүйн орчныг бий болгоно.

6.3. гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн таатай орчин бий болгоно.

6.4. Их сургуулиудын ашиглаж байсан газар, барилга, байгууламжийг худалдан борлуулсан орлогыг хотхон байгуулахад бүрэн зарцуулах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ.

6.5. Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт барилга байгууламж нь төрийн мэдэлд байх эрх зүйн баталгааг бүрдүүлнэ.

                               Долоо. Их сургуулиудын хотхон барьж байгуулах хугацаа

Их сургуулиудын хотхоныг 2010-2021 онд багтаан үе шаттайгаар барьж байгуулна.


                                     Найм. Хотхон байгуулах ажлын явцыг тайлагнах

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулага нь их сургуулиудын хотхон байгуулах ажлын явцын талаар жил бүрийн 12 дугаар сард Засгийн газарт тайлагнана.

                                                                  Ес. Хүрэх үр дүн

Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл хэрэгжсэний үр дүнд:

9.1. дээд боловсролын хөрвөх, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвар дээшилж, олон улсын тэргүүлэх их сургуулиудын жишигт ойртох нөхцөл бүрдэнэ.

9.2. эдийн засгийн хөгжлийн бодит хүч болох оюутан залуучуудын сурч боловсрох, хүмүүжиж төлөвших тааламжтай орчин бүрдэнэ.

9.3. үндэсний их сургуулиудын сургалт, судалгааны орчин нөхцөл, ашиглалт сайжирна.

9.4. сургалтын мэргэжлийн давхардал арилж, бүтэц оновчтой болж, зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн тогтолцоо бий болно.

9.5. сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэл-бизнесийн холбоо бодитой хэрэгжиж эхэлнэ.

9.6. Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар, эдийн засгийн өсөлтийг хангах суурь нөхцөл сайжирна. 

                                                                                          ---оОо---