Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                    Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 174 дүгээр
                                                                                                                   тогтоолын хавсралт
 
                                             ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
                                               ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
 
Авах арга хэмжээ
Үр дүнгийн үзүүлэлт
Хүрэх үр дүн
Хугацаа
Хариуцах байгууллага
Нэг. Үйл ажиллагааны уялдааг хангах
 
1
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын удирдлагын бүх түвшинд  арга барилыг шинэчилж, хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох
Шинжлэх ухааны академийн гишүүдийг сонгох тогтолцоог шинэчлэх, залуу эрдэмтдийн квот бий болгох
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хүний нөөцийн менежментэд шинэчлэлт гарч, удирдлага, үйл ажиллагаанд оролцох залуучуудын оролцоо нэмэгдэнэ
2010-2012
ШУА
Шинжлэх ухаан, технологийн төслийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод болгох
Шинжлэх ухаан, технологийн төслийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод болж, бүтээлч, идэвхтэй үйл ажиллагаа бэхжинэ
2010-2013
БСШУЯ
Судалгаа, боловсруулалтын ажлын явц, үр дүнгийн үзүүлэлтийг шинэчилж, хяналт болон хариуцлагын тогтолцоог тодорхой болгох
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн сайжирч, хяналт болон хариуцлагын тогтолцоо тодорхой болно
2010-2013
БСШУЯ
 
2
Улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, зорилттой уялдуулан салбар дундын тулгамдсан, томоохон асуудлыг шийдвэрлэх төсөл хэрэгжүүлэх
Салбар дундын тулгамдсан, томоохон асуудлыг шийдвэрлэх  төсөл хэрэгжүүлж, үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах
2010 онд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яамтай, 2011 онд Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай, 2012 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрүүл мэндийн яам, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яамтай тус тус хамтран төсөл хэрэгжүүлнэ
2010-2012
БСШУЯ
Боловсруулсан технологи, бүтээгдэхүүнийг эрэлтэд нийцүүлэн бодит хэрэглээ болгох тогтолцоог боловсронгуй болгох
Төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан санхүүжилт бүхий сан байгуулж, инновацийн төсөл хэрэгжүүлж, инновацийн грант олгоно.
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургууль, бизнесийн байгууллагын түншлэлийг өргөжүүлнэ
2010-2013
БСШУЯ
ШУА
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Техник, технологи,
хөдөө аж ахуй,
анагаах ухаан, нийгмийн ухааны эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг судалгаа, сургалт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны нэгдэл болгон бүтэц, зохион
байгуулалтыг шинэчлэх
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн судалгааны ажлын уялдааг сайжруулан томоохон зорилтот ажилд чиглүүлэх
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн судалгааны ажлын уялдаа сайжирч, суурь болон хавсарга судалгааны ажилд бодитой ахиц гарна
 
2010-2012
БСШУЯ
ШУА
 
 
 
 
 
 
Шинжлэх ухаан, технологи- үйлдвэрлэл-бизнесийн харилцан уялдаатай үйл ажиллагааг дэмжин хэрэгжүүлэх
Биотехнологийн болон малын дайвар бүтээгдэхүүн гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулж, чанараа алдахгүй, хадгалалт сайтай тэжээлээр улсын нөөцийн 30 хувийг хангана.
Эрүүл мэндийн салбарт шинэ технологи нэвтрүүлж, улсын эм бэлдмэлийн хэрэгцээний 50-иас доошгүй хувийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болно.
Техник, технологийн  салбарт, тухайлбал дулаалгын материал, хүнсний бүтээгдэхүүний технологи, эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийн чиглэлээр  инновацийн бүтэц бий болгоно
2010-2012
БСШУЯ
ШУА
Шинжлэх ухааны салбарт хувийн хэвшил болон гадаад оронтой хамтран шинжлэх ухааны парк, инкубатор байгуулах
Экспортын болон импортыг орлуулах бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ
2013-2015
БСШУЯ
ШУА
 
4
Салбар дундын нэгдсэн,   төрөлжсөн лаборатори байгуулан, жил бүр хөрөнгө оруулалтаар инкубаторыг дэмжих
Судалгаа, үйлдвэрлэлийн нэгдлийн үйл ажиллагааг хөрөнгө оруулалтаар дэмжих 
Судалгааны лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор  жилд  1 тэрбумаас доошгүй төгрөг зарцуулна
2010-2012
БСШУЯ
СЯ
Хоёр. Санхүүжилтийг боловсронгуй болгох
 
5
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын санхүүжилтийг үйл ажиллагааны үр дүнтэй нь уялдуулах, санхүүжилтийн хуваарилалтыг шинэчлэн тогтоох
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт төсвөөс олгох санхүүжилтийн 1/3-ийг суурь судалгаанд, 2/3-ыг хэрэглээний судалгаанд зарцуулах
 
Хэрэглээний судалгаанд бодит ахиц гарна
 
2010-2012
БСШУЯ
СЯ
Хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагааны  ажлын чанарын үзүүлэлт тогтоож мөрдүүлэх
Хүрээлэнгүүдийн ажлын бодит үр дүнг дүгнэх боломж бүрдэнэ
2010-2012
 
БСШУЯ
СЯ
6
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт олон эх үүсвэр бүхий санхүүжилтийн тогтолцоо бий болгох
Эрдэм шинжилгээний байгууллагын орлого олох боломжийг нэмэгдүүлэх
Эрдэм шинжилгээний байгууллага бие даан үйл ажиллагаа явуулах боломж нэмэгдэж, өөрийн үйл ажиллагаанаасаа орлого олдог болно
2011- 2012
БСШУЯ
Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шинэчлэлийн бодлого, зорилттой уялдуулан захиалгат шинжлэх ухаан, технологийн төслийн үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зардлыг жил бүр улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгах
Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх боломж нэмэгдэнэ
2011-2012
БСШУЯ
СЯ
7
Шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийг тогтоож, шаардагдах санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгаж хэрэгжүүлэх
Шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологитой холбоотой зардлыг улсын төсөвт тусгах
Шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийг хэрэгжүүлэхэд зориулан жилд улсын төсвөөс 1.2 тэрбумаас доошгүй төгрөг зарцуулна
2011-2013
БСШУЯ
  
Гурав. Эрдэмтдийг дэмжих,  залгамж халааг  бэлтгэх
 
8
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургууль хамтран шинжлэх ухааны нарийн мэргэшлийн эрдэмтэн, судлаачдыг  бэлтгэх
Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах  шаардлагыг өндөржүүлэн, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх
Эрдэмтэн бэлтгэх үйл ажиллагаанд чанарын ахиц гарна
2011-2012
БСШУЯ
ШУА
9
Шинжлэх ухааны зарим чиглэлээр шилдэг залуу судлаачдад докторын дараахь судалгааны ажлын грант олгодог болох
 Докторын дараахь грант олгох журам боловсруулж хэрэгжүүлэх
Жилд 20-иос доошгүй залуу докторт  судалгааны грант олгох
2010-2012
БСШУЯ
 
 
---оОо---