Хэвлэх DOC Татаж авах
/ТӨБЗГ-ын 2016.09.28-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/
 
Төрийн өмчийн хорооны 1997 оны 139 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт
 
Нэг. Нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны бүрэлдэхүүн:
 
Товчооны дарга                              Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын захирагч
 
Орлогч дарга                                    Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер
                                                           
Улаанбаатар хотын Орон сууц, нийтийн аж
                                                            ахуйн компанийн захирал
 
Нарийн бичгийн дарга                     Орон сууц, нийтийн аж ахуйн компанийн орон
                                                            Сууц хувьчлал хариуцсан мэргэжилтэн
 
Гишүүдэд                                           Хотын захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн
                                                           
Мөн албаны мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга
                                                           
Хотын өмчийн газрын дарга
                                                           
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн конторын дарга нар
 
Хоёр. Дархан-Уул, Орхон, Дорнод аймгийн орон сууц хувьчлах товчооны бүрэлдэхүүн
 
Товчооны дарга                              Аймгийн засаг дарга
 
Нарийн бичгийн дарга                     Орон сууц, нийтийн аж ахуйн газрын дарга
 
Гишүүдэд                                           Аймгийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ
                                                            хариуцсан мэргэжилтэн
 
                                                            Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын мэргэжлийн
                                                            хяналтын ажилтан
 
                                                            Орон сууцны ашиглалтын байцаагч нар
 
Гурав. Бусад аймгуудын орон сууц хувьчлах товчооны бүрэлдэхүүн
 
Товчооны дарга                              Аймгийн засаг дарга
 
Нарийн бичгийн дарга                     Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын дарга
 
Гишүүдэд                                           Аймгийн төвийн сумын засаг дарга
                                                            Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтийн аж
                                                            ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 
                                                            Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжлийн
                                                            хяналтын ажилтан
 
                                                            Орон сууцны ашиглалтын байцаагч