Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨХ-ны 1998 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 886 тоот тогтоолын 2-р хавсралт.

 

 

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО

 

 

ХУВЬЧЛАГДАХ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН

 ХУВИЙН ХЭРЭГ

 

  

Улаанбаатар хот

1998 он

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 146, 26, 227, 228 ДУГААР ТОГТООЛООР ХУВЬЧЛАГДАХ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Нэг. Захиалагчийн талаарх мэдээлэл

 

1.                  Барилга байгууламжуудын оршин байгаа газар:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.                  Барилга байгууламжийн нэр:

________________________________________________________________________________________________________________________________

3.                  Барилга байгууламжийн зориулалт:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.                  Барилга байгууламжийн одоогийн харьяалал:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.                  Барилга байгууламжийн хүчин чадал:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.                  Эзэмшиж байгаа байгууллага /хувь хүн/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.                  Эзэмшлийн хэлбэр /түрээс/:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.                  Анх барьсан он сар:

________________________________________________________________________________________________________________________________

9.                  Дуусгаж ашиглалтад өгсөн эсэх:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.             Барилгын анхны захиалагч байгууллага:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.             Барилгын гүйцэтгэгч байгууллага /барьсан/:

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.             Гол барилга:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.             Туслах барилга:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.             Барилга угсралтын ажлын явц, үе шат гүйцэтгэл:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.             Барилга байгууламжийн чанар /нэр төрлөөр/:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.             Суурийн ажил:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.             Ханын ажил:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.             Хучилтын ажил:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.             Дээврийн ажил:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.             Дотор, гадна заслалын ажил:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.             Дотор халаалт:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.             Цэвэр, бохир ус:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.             Цахилгаан холбоо, дохиолол, автоматик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.             Гадна дулаан:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.             Гадна цахилгаан:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.             Төвлөрсөн уурын зууханд холбогдсон, өөрийн тогоотой эсэх:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.             Төв суурин газраас хэдэн км зайнд алслагдсан:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Хоёр. Тохижилт

28.             Талбайн бүх тохижилт /зам талбай, гадна хашаа/:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.             Зүлэгжүүлэлт:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Гурав. Газар

30.             Эзэмшил газар /га/- зориулалтаар эзэмшиж байгаа газар /хэмжээ/:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дөрөв. Техникийн баримт бичиг

31.             Барилга байгууламжийн план зураг, фасад, огтлолын зургийг зурах /схем/:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32.             Барилгын фото зургийг авах, гадна дулаан, цахилгааны одоогийн байдлыг схем хэлбэрээр зурах ба оролт, анхны худгийг тэмдэглэх:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тав. Хөрөнгө оруулалт

 

33.             Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, хэдэн оноос эхэлж хийсэн, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34.             Ямар шалтгаанаар хөрөнгө оруулалт зогссон:

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зургаа. Өр, авлага

35.             Өр, авлага үүссэн:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36.             Улс, хувь хүнд өртэй эсэх:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________