Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                             Монгол Улсын  Засгийн газрын 2010 оны 273 дугаар
                                                                                              тогтоолын 2 дугаар хавсралт
 
 
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
 
1. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1-д заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын олборлосон түүхий нүүрсний килограмм тутамд ногдох агаарын бохирдлын төлбөр нь нэг төгрөг байна.
 
2. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 7.2-т заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр нь агаар бохирдуулах хор хөнөөлийн хүчин чадлаас хамааран дор дурдсан 3 зэрэглэлээр килограмм тутамд дараахь хувь, хэмжээтэй байна: 
 
 
БТКУС-ийн код
Бодисын монгол нэршил
Олон улсын нэршил
CAS дугаар
Химийн томъёо
Төлбөр /төгрөг/
 Зэрэглэл I
1
2707.10.00
Бензол: 95%-иас доош хувийн  цэвэршилттэй
 
 
Benzene
 
 
71-43-2
 
 
C6H6
 
 
30
2902.20.00
Бензол: 95% буюу түүнээс дээш   хувийн цэвэршилттэй
2
2903.12.00
 Дихлорметан (Метилен хлорид)
Methylene chloride
75-09-2
CH2Cl2
30
3
2903.19.10
1,1,1-трихлорэтан (метил хлороформ)
71-55-6
CH3-CCl3
30
4
2903.22.00
Трихлорэтилен (трихлорнэтилэн)
Trichlorоethylene
79-01-6
ClCH-CCl2
30
5
2903.23.00
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
Tetrachloroethylene
127-18-4
Cl2C-CCl2
30
6
2903.31.00
1,2-Дибромэтан (Этилендибромид ISO)
106-93-4
BrCH2-CH2Br
30
7
2903.39.10
Бромт-метан (метил бромид)
Methyl bromide
74-83-9
CH3Br
30
8
2903.39.90
Тетрафторметан
Tetrafluoromethane
75-73-0 
(Freon 14), CF4
30
9
2903.41.00
Трихлорфторметан
Trichlorofluoromethane
75-69-4 
(Freon 11), CCl3F
30
10
2903.42.00
Дихлордифторметан
75-71-8
(Freon 12), CCl2F2
30
11
2903.49.11
Хлорфторметан
Chlorofluoromethane
593-70-4
CH2ClF
30
12
2903.49.11
Дихлорфторметан
75-43-4
(Freon 21), CHCl2F
30
13
2903.49.20
Бромхлорметан
Methylene chlorobromide
74-97-5
CH2BrCl
30
 Зэрэглэл II
14
2903.14.00
4 хлорт нүүрстөрөгч
Carbon tetrachloride
56-23-5
CCl4
20
15
2901.10.00
Н-Гексан
N-Hexane
110-54-3
C6H14
20
16
2903.13.00
Хлороформ (трихлорметан)
67-66-3
CHCl3
20
17
2912.11.00
Метанал (Формальдегид)       /Шоргоолжны  альдегид/
Formalin
50-00-0
CH2O
20
18
2926.90.00
Ацетонитрил       /цуухүчлийн нитрил/
Acetonitrile
75-05-8
CH3CN
20
 Зэрэглэл III
19
2707.20.00
Толуол: 95%-иас доош хувийн  цэвэршилттэй
 
 
 
 
108-88-3
 
 
C6H5CH3
 
 
10 
2902.30.00
Толуол: 95% буюу түүнээс дээш   хувийн цэвэршилттэй
20
2707.30.00  
Ксилол: 95%-иас доош хувийн  цэвэршилттэй
-
-
     10 
2902.41.00
о-Ксилол
O-xylene
95-47-6
 -
2902.42.00
м-Ксилол
M-xylene
108-38-3
 -
2902.43.00
п-Ксилол
P-xylene
106-42-3
 -
2902.44.00
Ксилолын изомерийн холимог
Mixed Xylene Isomers
1330-20-7
C8H10
21
2914.11.00
Ацетон
Acetone
67-64-1
(CH3)2 CO
10 
22
 
Спиртүүд:
Alcohols:
-
R-OH
10
2207.10.00
Этилийн хувилаагүй спирт: 80% буюу түүнээс дээш хатуулагтай
2207.20.00
Этилийн спирт:   хувилсан болон бусад спирт
2208.90.10
Этилийн  хувилаагүй спирт: 80%-иас бага хатуулагтай
29.05
Цагираг бус спирт ба түүний галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
29.06
Цагираг спирт ба түүний галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
29.07
Фенол: фенолспирт
29.08
Фенол буюу фенолспиртийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
3823.70.00
Үйлдвэрлэлийн аргаар гаргасан тосон спирт
 
23
 2909.60.00 
Кетонууд:
Кетоны хэт исэл тэдгээрийн  галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
Ketones:
-
RC(=O)R
10
2914.12.00
Бутанон (метилэтилкетон)
2914.13.00
4-метилпентан-2он (метилизобутикетон)
2914.19.00
Бусад кетон:
Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй цагираг бус
2914.21.00
Камфор
2914.22.00
Циклогексанон ба метилциклогексанон
2914.23.00
Ионан болон метилионон
2914.29.00
Бусад  кетон: хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй циклан, циклен буюу циклотерпений кетон
2914.3 
Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй аромат кетон
2914.40.00
Кетон-спирт ба кетон-альдегид
2914.50.00  
Кетон-фенол ба хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэгтэй кетон
2914.70.00  
Галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
2918.30.00  
Альдегидын буюу кетоны үүрэг бүхий бүлэгтэй карбоксилийн хүчил түүний ангидрид, галид хэт исэл, хэт исэлт хүчил, тэдгээрийн уламжлал
2922.3  
Амин-альдегид, аминкетон ба аминохинон (нэгээс илүү төрлийн хүчилтөрөгчийн үүрэгт бүлэг агуулснаас бусад); тэдгээрийн давс
 
24
 29.09
Энгийн эфирүүд:
Энгийн эфир, энгийн эфир-спирт, энгийн эфир-фенол, энгийн эфир-спирт-фенол, спиртийн хэт исэл, энгийн эфирийн хэт исэл, кетоны хэт исэл, ба тэдгээрийн  галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
Ethers:
-
R-O-R
10
25
 
Гликолууд (2 атомт спиртүүд, диолууд):
Glycols:
-
R-(OH)2
10
2905.31.00
Этиленгликоль (этандиол)
2905.32.00
Пропиленгликоль (Пропан-1,2-диол)
2909.41.00
2,2-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, диголь)
2909.43.00
Этиленгликоль буюу диэтиленгликолийн монобутил эфир
2909.44.00
Этиленгликоль буюу диэтиленгликолийн бусад моноалкил эфир
2918.19.00
Фенилгликолийн хүчил, нийлмэл эфир
 
 
---оОо---