Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны
325 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
 
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ
 
Зөвшөөрлийн нэр
1
Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжилт, судалгаанд гаргах хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн дүгнэлт
2
Караокений чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад өгөх тодорхойлолт
3
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид зөвшөөрөл олгоход цагдаагийн байгууллагаас гаргах тодорхойлолт
4
Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэхэд цагдаагийн байгууллагаас гаргах дүгнэлт
5
Соёлын төвийг улсын бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох
6
Төв замын "C", "B" зөвшөөрөл, Түр зөвшөөрөл "С", "В"
7
Интернэт, цахим тоглоомын үйлчилгээ эрхлэхийг хүссэн аж ахуйн нэгж, иргэнд цагдаагийн байгууллагаас олгох тодорхойлолт
8
Үржлийн мал, амьтан тэдгээрийн үр, үр хөврөл  экспортлох, импортлох үед урьдчилсан хяналт тавьж дүгнэлт гаргах
9
Үржлийн мал, амьтан тэдгээрийн үр, хөврөл экспортлох, импортлоход тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгахад дүгнэлт гаргах
10
Тарималжуулан ургуулсан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаадад гаргах гэрчилгээ
11
Тарималжуулан ургуулсан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаадаас оруулах гэрчилгээ
12
Бүтээгдэхүүнийг тохирлын үнэлгээнд хамруулах тухай мэдэгдэл
13
Мэдээлэл холбооны бүсийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл
14
Үүрэн холбооны сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл
15
Шуудан холбооны хот хоорондын сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл
16
Цахилгаан, шуудан холбооны үйлчилгээний цэг, салбарыг үндсэн сүлжээ эзэмшигчтэй буюу бусад үйлчлэгчтэй холболтын гэрээний үндсэн дээр түрээслэх буюу бие даан байгуулах тусгай зөвшөөрөл
17
Үүрэн телефон холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
18
Утасгүй телефон холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /WLL, PHS гэх мэт/
19
Улс хоорондын суваг, шугам түрээслүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
20
Мэдээлэл лавлагааны тусгай дугаарын менежментийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
21
Шуудангийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх, эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /шуудангийн хайрцаг, захидлын дугтуй, сав, баглаа боодол нийлүүлэх, үйлдвэрлэх/
22
Шуудангийн захиалгат хүргэлтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
23
Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 
24
Шуудангийн нэмэлт үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
25
Шуудангийн ложистик үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
26
Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээг чиглэсэн маршрутаар эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
27
Интернэтийн төв ажиллуулах тусгай зөвшөөрөл
28
Техник хангамж болон программ хангамж нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
29
Сүлжээний болон төгсгөлийн төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
30
Холбооны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх, угсрах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
31
Харилцаа холбооны зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
32
Электрон тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
33
Тусгай дугаар ашиглан лавлах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
34
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг хүлээн авч зөвшөөрөл олгох
35
Уулын ажлын тайланг хянаж зөвшөөрөх
36
Адууны ясны гурил импортлох, экспортлоход олгох гэрчилгээ
37
Загас экспортлоход олгох мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ
38
Зэрлэг шувуу экспортлоход олгох мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ
39
Тэжээвэр шувуунд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
40
Нохой, муурыг хилээр нэвтрүүлэхэд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
41
Төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрийн бүс тогтооход гаргах дүгнэлт
42
Хөнгөн үйлдвэрийн ажлын байрны дүгнэлт гаргах
43
Усны объектод хаягдал ус оруулах дүгнэлт гаргах
44
Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх үед тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргах
45
Импортын таримал ургамлын үрэнд урьдчилсан хяналт хийж дүгнэлт гаргах
46
Тарих үр, сортын чанарт хяналт тавьж дүгнэлт гаргах
47
Малын тэжээл үйлдвэрлэх, экспортлох, импортлоход тэжээлийн найрлага, шимт чанарт үнэлгээ өгч дүгнэлт гаргах
48
Өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэрт хяналт тавьж дүгнэлт гаргах
49
Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох үед аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд урьдчилсан хяналт тавьж дүгнэлт гаргах
50
Малын эмийн үйлдвэрлэлийн стандарт /GMP/-ын шаардлага хангасан талаар урьдчилсан хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах
51
Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын баталгаажилтад дүгнэлт гаргах
52
Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг экспортлох үед урьдчилсан хяналт тавьж дүгнэлт гаргах
53
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэгт тодорхойлолт гаргах
54
Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдах үед ажлын байранд хяналт хийж, дүгнэлт гаргах
55
Ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоог импортлохоос өмнө загвар дээжийг шинжилгээнд хамруулж дүгнэлт гаргах
 
56
Эм, биобэлдмэл, вакцин, оношлуур, эмийн түүхий эд, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлох, үйлдвэрлэхэд бүтээгдэхүүний дүгнэлт гаргах
57
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажлын байрны дүгнэлт
58
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чанарын талаар магадлал, итгэмжлэлд гаргах дүгнэлт
59
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгоход гаргах дүгнэлт
60
Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, зөвшөөрөл олгоход гаргах дүгнэлт
61
Биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн импортлолт, үйлдвэрлэл явуулахад бүтээгдэхүүнд гаргах дүгнэлт
62
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгоход байцаагчийн дүгнэлт
63
Хилийн боомтод баригдах барилга, байгууламжийн зураг төсөлд урьдчилсан дүгнэлт гаргах
64
Импорт, экспортын эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд дээж авч, дүгнэлт гаргах
65
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн импорт, үйлдвэрлэл явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох дүгнэлт
 
 
 
---оОо---

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны
325 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
  
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАД ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР
ХАРИУЦУУЛАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ
 
Зөвшөөрлийн нэр
1
Нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
2
Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
3
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн зааврыг хянаж баталгаажуулах зөвшөөрөл
4
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэжлийн зэрэг олгох зөвшөөрөл
5
Авто замын материал, туршилт шинжилгээний лаборантын мэргэжлийн үнэмлэх олгох зөвшөөрөл
6
Авто замын материал туршилт шинжилгээний лаборантын шинжилгээний дүгнэлт гаргах
7
Мэргэжлийн үнэмлэх /автогрейдерчин,  индүүчин/ олгох  зөвшөөрөл
8
Хүнсний үйлдвэрийн ажлын байранд дүгнэлт гаргах
9
Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
10
Авто тээврийн салбарын мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн гэрчилгээ олгох
11

Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох /ЗГ-ын 2013-12-21-ний 426-р тогтоолоор нэмсэн/

 
 
 
 
 
 
---
 
 
 
 
 
 
 
---оОо---

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 325 дугаар
тогтоолын 3 дугаар хавсралт
 
 
БАРИЛГА БАРИХ ЗӨВШӨӨРӨЛ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД
ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ
/ЗГ-ын 2012-12-1-ний 151-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/
 
 
 
Албан тушаалтан
Хугацаа
/хоногоор/
             1. Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газарт байршлын
                                           схем гаргах /7 хоногт/
1.1
Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
1
1.2
Дүүрэг хариуцсан архитектор
2
1.3
Дулааны инженер
1
1.4
Усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн
1
1.5
Цахилгаан хангамж, холбооны инженер
1
1.6
Нийслэлийн газар зохион байгуулагч
1
      2. Хот байгуулалтын мэргэжлийн комисс байршлын схем батлах /14 хоногт/
2.1.
Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор
4
2.2.
Нийслэлийн Газрын албаны дарга
2
2.3.
"Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК-ийн захирал
2
2.4.
Ус сувгийг удирдах газрын дарга
2
2.5.
"Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК-ийн захирал
2
2.6.
"Мэдээлэл, холбооны сүлжээ" ХХК-ийн захирал
2
3. Газар олгох буюу барилга барих тухай захирамж гаргах /14 хоногт/
3.1.
Нийслэлийн Засаг дарга
14
4. Газрын алба кадастрын зураг хийх, газар эзэмших гэрээ байгуулах,
газар эзэмших гэрчилгээ олгох /14 хоногт/
4.1.
Газрын байршлын кадастрын зураг хийх
7
4.1.1
Нийслэлийн Газрын албаны хэлтсийн дарга
4.2.
Газар эзэмших гэрээ байгуулах
5
4.2.1
Нийслэлийн Газрын албаны дарга
4.3.
Газар эзэмших гэрчилгээ олгох
2
4.3.1
Дүүргийн Газрын албаны дарга
5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлах /7 хоногт/
5.1.
Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор
4
5.2.
Дүүрэг хариуцсан архитектор
3
6. Эскиз батлах /7 хоногт/
6.1.
Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор
4
6.2.
Дүүрэг хариуцсан архитектор
3
7. Техникийн нөхцөл олгох /21 хоногт/
7.1.
Дулааны техникийн нөхцөл олгох
21
 
7.1.1
"Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК-ийн ерөнхий инженер
7.2.
Усны техникийн нөхцөл олгох
 
7.2.1
Ус сувгийг удирдах газрын дэд дарга
7.3.
Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох
 
 
7.3.1.
"Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК-ийн ерөнхий инженер
21
7.4.
Холбооны техникийн нөхцөл олгох
 
7.4.1
Кабель шугамын ашиглалтын албаны ерөнхий инженер
8. Ажлын зураг зөвшөөрөх /39 хоногт/
8.1.
Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
6
 
8.1.1
Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор
4
8.1.2
Авто замын инженер
2
8.2.
Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын гал түймэртэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хяналтын ахлах байцаагч
5
8.3.
"Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК-ийн ерөнхий инженер
7
8.4.
Ус сувгийг удирдах газрын ерөнхий инженер
7
8.5.
"Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК-ийн ерөнхий инженер
7
8.6.
"Мэдээлэл, холбооны сүлжээ" ХХК-ийн ерөнхий инженер
7
9. Барилгын зураг төсөлд экспертиз хийх /21 хоногт/
9.1.
Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар
 
9.1.1.
Хэлтэс, албаны дарга
21
9.1.2.
Архитектурын эксперт
9.1.3.
Хийцийн эксперт
9.1.4.
Хөрсний инженер, геологийн дүгнэлтийн эксперт
9.1.5.
Инженерийн шугам, сүлжээнүүдийн эксперт
9.1.6.
Улс, орон нутгийн төсөв болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын төслийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга байгууламжийн өртөг төсвийн эксперт
10. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах /14 хоногт/
10.1
Барилга, техник хяналтын улсын ахлах байцаагч
14
10.2
Өргөх машин, механизмын улсын ахлах байцаагч
10.3
Дулааны эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
10.4
Усан хангамж, ариутгах татуургын улсын байцаагч
10.5
Цахилгаан эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
10.6
Холбооны хяналтын улсын байцаагч
10.7
Хот, барилга архитектур төлөвлөлтийн хяналтын улсын байцаагч
11. Барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах улсын комисс /7 хоногт/
11.1
Улсын комиссын дарга
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
11.2
Техникийн комиссын дарга /Захиалагч/
11.3
Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл
11.4
Барилгын хяналтын улсын ахлах байцаагч
11.5
Байгаль орчин, газрын харилцаа, геодезийн хяналтын улсын ахлах байцаагч
11.6
Хот байгуулалтын хяналтын улсын ахлах байцаагч
11.7
Өргөх машин, механизмын улсын ахлах байцаагч
11.8
Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч
11.9
Цахилгаан эрчим хүчний байгууллагын төлөөлөл
11.10
Дулааны эрчим хүчний байгууллагын төлөөлөл
11.11
Ус сувгийн ашиглалтын байгууллагын төлөөлөл
11.12
Холбоо, дохиоллын байгууллагын төлөөлөл
11.13
Онцгой байдлын ерөнхий газрын төлөөлөл
11.14
Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
         
 
 
 
 
---оОо---