Хэвлэх DOC Татаж авах
Тєрийн ємчийн хорооны 2009 оны
01 дїгээр сарын 21–ний єдрийн 
12 дугаар тогтоолын хавсралт
 
ТЇРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ
/протоколын хамт хїчин тєгєлдєр байна./
 
Гэрээний хугацааг .............. оны ............ дїгээр сарын .......... –ны єдрєєс ............... оны ............ дїгээр сарын ........... –ны єдрийг хїртэл  ............  жил /сар/ -ийн хугацаагаар сунгав.
 
Энэхїї сунгалт нь 20............. оны .................... тоот тїрээсийн гэрээний салшгїй хэсэг байна.
 
Тїрээслэгч байгууллагын нэр
Талбайн хэмжээ
Тєлбєр
1м2
Нийт
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Тєрийн ємчийн хороог тєлєєлж:                                Тїрээслїїлэгчийг тєлєєлж:
 
Хангамж, їйлчилгээний хэлтсийн                              ............................................................
дарга                                                                              .............................................................
                                                                                        .............................................................
/............................./
 
Хангамж, їйлчилгээний хэлтсийн                                                  /....................................../
мэргэжилтэн                                                                                    
 
                                    /............................../

Тїрээслэгчийг тєлєєлж:
 
...........................................................................
..........................................................................
...........................................................................