Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
 тогтоолын 11 дүгээр хавсралт
 
Спирт үйлдвэрлэх технологийн дамжлагын хорогдлын норматив, бүтээгдэхүүний гарцын бүлэглэсэн норм
 
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
1. Нэг тонн цардуулаас авах спиртийн гарцын бүлэглэсэн нормыг 657 литрээр тогтооно.
 
2. Спирт үйлдвэрлэлийн явцад гарах цардуул, элсэн чихэр, спиртийн хорогдол:
 
Технологийн дамжлага
Хорогдлын төрөл
Хорогдлын хэмжээ
Түүхий эд бэлтгэх
Тариаг тээрэмдэх үеийн цардуулын хорогдол үр тарианы цардуулын
0.3 хувиас ихгүй
 
 
 
 
 
 
 
Чаналга бэлтгэх
 
-Үр тариа болон төмсөөр чаналга
 бэлтгэхэд, чаналгад орж байгаа
 түүхий эдийн
4 хүртэл хувь
үүнээс тодорхойлох боломжгүй элсэн чихрийн  хорогдол
0.3 хувь
Үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа технологи, тоног төхөөрөмжөөс хамааруулан спиртийн гарцыг дараахь байдлаар нэмэгдүүлэн тооцно:
 
-Соёолжийг гүний аргаар
 өсгөвөрлөсөн микроорганизмаар
 бүрэн сольсон бол
0.7 дал/тн
хэсэгчлэн сольсон бол
0.35 дал/тн
-Соёолжийг гадаргуугийн аргаар
 өсгөвөрлөсөн микроорганизмаар
 бүрэн сольсон бол
0.3 дал/тн                    
хэсэгчлэн сольсон бол
0.2 дал/тн
 
 
 
 
 
 
Исгэх
 
-Цардуулын нийт хорогдол түүхий
 эдийн цардуулын хувиас
4 хувь
үүнээс дрожжийн биомассын нийлэгжилтэд
1.5 хувь
глицерин үүсгэхэд
2.5 хувь
-Нүүрсхүчлийн хийтэй хамт
 гадагшлах хорогдол, нийт спиртийн
0.8 хувь
-Исгэлтийн ган нь тагтай,
 битүүмжлэлтэй, спирт баригчтай
 байх бөгөөд энэ тохиолдолд
 спиртийн хорогдол, нийт спиртийн
0.2 хувь
-Исэх явцад эрчимтэй хутгадаг бол
 хорогдол
0.1 дал/тн
-Исэлтийг 24 цаг богиносгоход
0.8 дал/тн
дараагийн 6 цаг тутамд
0.2 дал/тн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Нэрэх
Хүйтний болон дулааны улиралд нэрсэн спиртийн нэрэх үеийн хорогдлыг спиртийн чанар, ангиллаас хамааруулан дараахь томъёогоор тооцно:
Дээд спирт:  
Хүйтний улиралд /10 дугаар сараас–  3 дугаар сар/
  П=0.44 + 0.025 (n - 2) + 180/А
             
Дулааны улиралд /4 дүгээр сараас– 9 дүгээр сар/
 П=0.58 + 0.025 (n - 2) + 210/А 
 
П-хорогдлын норматив, нэрлэгэд орсон
  спиртийн усгүй спиртийн хувиар
n-колонкийн тоо (бражкийн колонк ороогүй)
А-Нэрэх төхөөрөмжийн хоногийн дундаж 
  бүтээмж дал/хон  
 
Тансаг болон  онцгой спирт:  
Хүйтний улиралд
 П=0.49 + 0.025 (n - 2) + 180/А
Дулааны улиралд
 П=0.63 + 0.025 (n - 2) + 210/А 
 
 
 
 
3.      Спиртийг гадаа ил татсан шугам хоолойгоор дамжуулахад гарах хорогдлын хэмжээ
 
 
 
¹
Дамжуулах хоолойн урт
 
Хорогдлын норм
 
10 дугаар сараас
3 дугаар сар
4 дүгээр сараас
9 дүгээр сар
1
Шахуургаар
100 м, түүнээс доош
0.017
0.025
2
100 м–ээс дээшх 10 м тутамд
0.006
0.008
3
Өөрийн урсгалаар
100 м, түүнээс доош
0.010
0.020
4
100 м–ээс дээшх 10 м тутамд
0.005
0.007
 
 
Тайлбар: Энэ нормыг спирт, архины үйлдвэрийн
         аль алинд нь мөрдөнө.
 
4.      Спиртийг үйлдвэрлэлийн дотор шилжүүлэх үеийн хорогдол
 
¹
Хорогдлын хувь тогтоох үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
Хорогдлын норм
1
Хэмжигчээс галт тэрэг, автоцистерн буюу хадгалах саванд юүлэх
а/шахуургаар:
Шилжүүлж буюу юүлж байгаа усгүй спиртээс хорогдох хувь
 
 
  хүйтний улиралд
0.049
  дулааны улиралд
0.070
б/өөрийн урсгалаар:
 
  хүйтний улиралд
0.030
  дулааны улиралд
0.050
2
Галт тэрэгнээс хэмжүүр буюу өөр саванд юүлэх
а/шахуургаар:
 
  хүйтний улиралд
0.070
  дулааны улиралд
0.110
б/өөрийн урсгалаар:
 
  хүйтний улиралд
0.050
  дулааны улиралд
0.070
3
Байнгын суурилагдсан сав буюу автоцистернээс галт тэрэгний цистернд юүлэх
а/шахуургаар:
 
  хүйтний улиралд
0.040
  дулааны улиралд
0.070
б/өөрийн урсгалаар:
 
  хүйтний улиралд
0.030
  дулааны улиралд
0.070
4
Хэмжүүрээс  торх саванд,  торх савнаас хэмжүүрт юүлэх
 
  хүйтний улиралд
0.090
  дулааны улиралд
0.100
5
Галт тэрэгний цистернээс цистернд буюу өөр саванд юүлэх
 
  хүйтний улиралд
0.070
  дулааны улиралд
0.110