Хэвлэх DOC Татаж авах
СХЗГ-ын 2018.09.06-ны А/286-р хүчингүй болсон
 
Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн
2011 оны 27 тоот тогтоолын хавсралт
 
 
 
ТОХИРЛЫН YНЭЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН
ТОГТОЛЦОО- YНДСЭН ДYРЭМ
 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 
1 дүгээр  зүйл.  Хамрах хүрээ
 
Энэхүү дүрэм нь “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулиар тогтоосон тохирлын үнэлгээний байгууллага (цаашид ТҮБ гэх)-ыг итгэмжлэх,  үндэсний итгэмжлэлийн тогтолцоог  хэрэгжүүлэх  харилцаанд хамаарна.
ТҮБ-ын итгэмжлэлийг энэхүү дүрэм, ТҮБ-ыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад тавих шаардлага болон итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон стандарт, норматив техникийн  баримт  бичиг, эрхзүйн бусад  актуудаар  зохицуулна.
Энэхүү дүрмээр ТҮБ-ын үндэсний итгэмжлэлийн тогтолцоог тодорхойлон, итгэмжлэлийн байгууллага болон итгэмжлэлийн тогтолцооны бусад оролцогсдын эрх,  үүрэг, итгэмжлэлд тавигдах нийтлэг шаардлагыг тогтооно.
 
2 дугаар  зүйл. Тодорхойлолт 
 
Итгэмжлэлийн үйл явцад дараахь баримт бичигт заасан тодорхойлолтыг мөрдөнө. Үүнд:
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль;
ISO/IEC 17000, Тохирлын үнэлгээ-тайлбар толь, ерөнхий зарчим;
ISO/IEC 17011, Тохирлын үнэлгээ–Тохирлын үнэлгээний байгууллагыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага.
 
дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн зорилго
 
Дараахь зорилгоор ТҮБ-ын итгэмжлэлийг хэрэгжүүлнэ. Yүнд:
-          Тохирлын үнэлгээ явуулж байгаа байгууллагын  чадавхийг  нэмэгдүүлэх;
-          Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын үйл ажиллагаа, үр дүнг үндэсний болон бүс нутаг, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөх нөхцлийг бүрдүүлэх;
-          Итгэмжлэлийн үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх нөхцлийг бүрдүүлэх замаар худалдааг хөнгөвчлөх, зах зээл,  хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах;
-          Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ыг сонгох боломжийг үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, худалдан авагч, хэрэглэгчид олгох, тэдний  итгэлийг хангах.

 

4 дүгээр зүйл.  Итгэмжлэлийн хамрах хүрээ

 
Итгэмжлэл нь  заавал болон сайн дурын гэсэн хэлбэртэй байна.
4.1 Заавал итгэмжлэгдэх ТҮБ
Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй объектод тохирлын үнэлгээ явуулах дараахь байгууллагууд орно:  
-                   бүтээгдэхүүний сорилт, туршилт, шинжилгээний лаборатори;
-                   стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгч;
-                   бүтээгдэхүүний сорилт, туршилт, шинжилгээний лаборатори;
-                   хүн, мал эмнэлгийн лаборатори;
-                   хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, шалгалт тохируулгын лаборатори;
-                   техникийн хяналтын байгууллага;
-                   бүтээгдэхүүн (үйлчилгээ)-ий баталгаажуулалтын байгууллага
4.2 Сайн дурын үндсэн дээр итгэмжлэгдэх ТҮБ
4.1-д зааснаас бусад дараахь ТҮБ нь сайн дурын үндсэн дээр итгэмжлэгдэнэ. Үүнд:
- Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллага (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, GMP, GLP, HACCP гэх мэт);
- Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллага;

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН  ТОГТОЛЦОО
 
5  дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн тогтолцооны бүрдэлт
 
5.1 Итгэмжлэлийн тогтолцоо нь итгэмжлэлийн ажлыг хэрэгжүүлэх удирдлага, үйл ажиллагааны дүрэм, журамтай итгэмжлэлийн тогтолцоонд оролцогч талуудаас бүрдсэн байна.
5.2 Итгэмжлэлийн байгууллага нь итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдэг, таних тэмдэгтэй байна. Итгэмжлэлийн тогтолцоонд хамрагдаж байгаа ТҮБ итгэмжлэлийн таних тэмдэг хэрэглэх эрхийг итгэмжлэлийн гэрчилгээний хамт авна. Энэхүү таних тэмдэг нь зөвхөн итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д хамааралтай.

 

6 дугаар  зүйл. Итгэмжлэлийн тогтолцооны үндсэн зарчмууд

 

Итгэмжлэлийн байгууллага нь ТҮБ-ын итгэмжлэлд  дараахь  зарчмыг  баримтална:

6.1. Итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, эрхзүйн болон өмчийн хэлбэр, байршлаас үл хамааран  нээлттэй  байх;
6.2. Стандартаар тогтоогдсон техник  хангамж, мэргэжлийн, мэргэшсэн боловсон хүчнээр хангагдсан байхаас гадна  шаардлагатай тохиолдолд ур чадвартай мэргэжилтнийг  татан оролцуулах замаар итгэмжлэлийг гүйцэтгэх чадавхитай  байх;
6.3. Итгэмжлэлийн шийдвэрт худалдаа, санхүү, удирдлагын болон бусад аргаар нөлөөлөх боломжгүй бүтэц, зохион байгуулалтыг бүрдүүлж хараат бус, бие даасан байдлыг хангах;
6.4. Итгэмжлэлд оролцогч болон сонирхогч талуудыг итгэмжлэлийн дүрэм, журам, шалгуур үзүүлэлт, итгэмжлэгдэх нөхцлийн талаарх мэдээллээр бүрэн хангах замаар олон нийтэд хүртээмжтэй байлгах;
6.5. Итгэмжлэлийн ажлыг гүйцэтгэх явцад олж авсан хувь хүн, бизнес, худалдааны мэдээллийн нууцыг хадгалах.
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.  ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООНД
ОРОЛЦОГЧИД  БА ТЭДГЭЭРИЙН БҮРЭН ЭРХ
 

7 дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн үндэсний тогтолцоонд оролцогч талууд

 

7.1 Итгэмжлэлийн тогтолцоо нь итгэмжлэлийн байгууллага, маргаан шийдвэрлэх комисс, итгэмжлэлийн техникийн хороод, итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний   байгууллага, итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч байгууллагаас тус тус бүрдэнэ.

7.2 Итгэмжлэлийн үнэлгээний ажилд техникийн шинжээчийг гэрээний үндсэн дээр  татан  оролцуулж болно.
 
8  дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн  байгууллага,  түүний бүрэн эрх
 
8.1 Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн тогтолцоог Засгийн газрын нэрийн өмнөөс удирдан зохицуулах үүргийг Стандартчиллын төв байгууллага хүлээх бөгөөд тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн ажлыг Итгэмжлэлийн хэлтэс хариуцан гүйцэтгэнэ.
8.2  Итгэмжлэлийн байгууллага нь Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 13.6, 22.2-т заасан дараахь бүрэн эрхийг эдэлнэ:
-  итгэмжлэлийн асуудлаар  олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улсыг төлөөлөх;
-  гадаад орон,  Олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран ажиллах, итгэмжлэлийн үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх ажлыг зохион байгуулах;
-  Монгол улсад тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг  удирдан  зохион байгуулах;
- итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч байгууллагад үнэлгээ явуулж, шийдвэрлэх;
-  Итгэмжлэлийн техникийн хороодыг зохион байгуулан ажиллуулах;
-  итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч, тохирлын үнэлгээний ажилтан  бэлтгэх сургалт зохион байгуулах, бүртгэлийг хөтлөх;
-  сорилтын дүнгийн талаархи итгэмжлэгдсэн байгууллага хоорондын маргааныг шийдвэрлэх;
-  итгэмжлэлийн шийдвэртэй холбогдолтой маргааныг хүлээн авч “Маргаан шийдвэрлэх комисс”-т танилцуулан шийдвэрлүүлэх.
 

 9  дүгээр зүйл. Итгэмжлэлийн техникийн хороо

 
9.1 Итгэмжлэлийн байгууллага нь итгэмжлэлийн тогтолцооны дүрэм  журмыг хэрэгжүүлж, эрхэлсэн асуудлаараа мэргэжлийн дүгнэлт гаргах эрх бүхий орон тооны бус итгэмжлэлийн техникийн хороог байгуулан ажиллуулна.
9.2 Итгэмжлэлийн Техникийн хороо нь дараахь эрх, үүрэгтэй байна:
-  итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан болон итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д хийсэн үнэлгээ, магадлан шалгалтын тайланг хэлэлцэж мэргэжлийн  дүгнэлт гаргах;
-  итгэмжлэлийн тогтолцоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр  баримт бичиг, дүрэм, журам боловсруулахад оролцох;
-  итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны хэтийн чиглэл, хөтөлбөр боловсруулахад оролцох.
9.3 Итгэмжлэлийн техникийн хороо нь тухайн салбарын онолын өргөн мэдлэг, ажлын дадлага туршлагатай, ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэргэжилтнүүдээс бүрдэх ба  оролцогч, сонирхогч талуудын тэнцвэртэй оролцоог хангасан байна.
9.4 Итгэмжлэлийн техникийн хорооны мэргэжлийн дүгнэлтийг үндэслэн, итгэмжлэлийн байгууллага шийдвэр гаргана.

 

10 дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн маргаан шийдвэрлэх комисс

 
10.1 ТҮБ-аас итгэмжлэлтэй холбоотой гарсан маргааныг таслах зорилготой  орон тооны бус маргаан шийдвэрлэх комисс ажиллана.
10.2 Маргаан шийдвэрлэх комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 13.12-т заасны дагуу стандартын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
10.3 Тухайн байгууллага, хувь хүн маргаан шийдвэрлэх комиссоос гарсан шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  шүүхэд хандах эрхтэй.

 

11 дүгээр зүйл. Итгэмжлэлийн байгууллагатай холбоотой ажилтан

 
11.1 Итгэмжлэлийн байгууллага нь орон тооны болон орон тооны бус ажилтнуудтай байна.
11.2 Итгэмжлэлийн байгууллагатай холбоотой ажилтан нь тогтоосон журмын дагуу итгэмжлэл явуулах чиглэлээр тусгай сургалтанд хамрагдаж, итгэмжлэлийн байгууллагаас гэрчилгээжсэн, тодорхой салбараар мэргэшсэн,  дадлага, туршлагатай байвал зохино.
11.3 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга буюу ахлах менежер, ахлах мэргэжилтэн буюу асуудал хариуцсан чанарын болон техникийн менежер, үнэлгээний мэргэжилтэн, итгэмжлэлийн техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга зэрэг нь орон тооны ажилтан байна.
11.4 Итгэмжлэлийн үйл явцад оролцох орон тооны бус техникийн шинжээчтэй гэрээ байгуулна. 
11.5 Итгэмжлэлийн байгууллагатай холбоотой ажилтан нь Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 13.7-д заасны дагуу дараахь эрх, үүрэгтэй байна:
11.5.1 итгэмжлэлийн байгууллагаас тогтоосон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах;
11.5.2 итгэмжлэлийн байгууллагаас тогтоосон дүрэм, журмын дагуу асуудалд бодитой, шударга хандах;
11.5.3 итгэмжлэлийн объект болох ТҮБ-тай хөдөлмөрийн болон бусад хэлбэрийн харьцаатай бол итгэмжлэлийн ажилд оролцохоос татгалзах;
11.5.4 итгэмжлэлийн эцсийн дүгнэлт гарахаас өмнө тодорхой асуудлаар хувийн үнэлгээ, байр сууриа илэрхийлэхгүй байх.
 
 
12 дугаар зүйл. Итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч байгууллага
12.1 Итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч нь зохион байгуулалтын болон өмчийн хэлбэрээс үл хамааран, тохирлын үнэлгээний тодорхой  салбарт өөрийн үйл ажиллагааныхаа чадавхийг хүлээн зөвшөөрүүлэхээр  албан ёсны хүсэлтээ   итгэмжлэлийн байгууллагад гаргасан дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд байж болно.
12.2 Тодорхой салбарт тохирлын үнэлгээг 6 сараас доошгүй хугацаанд гүйцэтгэж байгаа хүсэлт гаргагч ТҮБ нь энэхүү дүрэм, холбогдох стандартуудад заасан шаардлагыг хангасан байна. 
 

13 дугаар  зүйл. Итгэмжлэгдсэн байгууллага

 13.1 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтвортой ханган, итгэмжлэлийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаанд итгэмжлэлийн гэрээгээр  хүлээсэн  дараахь үүргийг биелүүлнэ. Үүнд:
13.1.1 Итгэмжлэлээр тогтоосон хүрээнд гүйцэтгэсэн тохирлын үнэлгээний үр дүнг илэрхийлэхэд итгэмжлэлийн нэр хүндийг ашиглах;
13.1.2 Өөрийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, голлох ажилтан, байр ба тоног төхөөрөмжийн хангамж зэрэг итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангахад  нөлөөлөхүйц өөрчлөлт орсон тохиолдолд  Итгэмжлэлийн байгууллагад 14 хоногийн дотор мэдэгдэх;
13.1.3 Итгэмжлэлийн байгууллагаас  үнэлгээ явуулах, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих ажлыг хэрэгжүүлэхэд дараахь  нөхцөл, бололцоогоор хангах;
-          байраар хангаж, хамтран ажиллах;
-          үнэлгээ явуулах, итгэмжлэлийг хэвээр хадгалахад шаардлагатай баримт бичиг, бүртгэл, тайлантай танилцах бололцоогоор хангах;
-          ТҮБ нь Стандартчилал, хэмжил зүйн асуудал хариуцсан байгууллагын хэсэг бол харьяалагдах байгууллагааас түүний хараат бус байдлын түвшин, шударга байдлыг харуулах баримт бичигтэй танилцах боломжоор хангах;
-          шаардлагатай тохиолдолд тохирлын үнэлгээний үйлчилгээг гэрчлэх ажлыг зохион байгуулах.
13.1.4 Итгэмжлэлийн ажил, үйлчилгээний жишиг хэмжээг стандартын болон төсөв санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран тогтоосон төлбөр, хураамжийг тогтоосон хугацаанд төлөх
13.2 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь дараахь эрхтэй. Үүнд:
- итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг хэрэглэх;
- үйл ажиллагааг өөрийн хүсэлтээр зогсоох.
 
14  дүгээр зүйл.  Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
 
14.1 ТҮБ-ын ажиллагаанд зориулан  олон улсын стандартын байгууллагаас баталсан стандартыг итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур болгох ба дараахь шаардлагыг баримтална.
- ТҮБ буюу түүний харьяалагдах байгууллага нь хуулийн этгээд байх;
- тохирлын үнэлгээг бодитой, үнэн зөв явуулах  техникийн  чадавхитай байх;
- тохирлын үнэлгээний ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах ажлын туршлага, мэдлэг, чадвар бүхий хангалттай тооны  боловсон  хүчинтэй байх;
- тохирлын үнэлгээний ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай тогтвортой санхүүгийн нөөцтэй байх;
- тохирлын үнэлгээг явуулах чадавхиа хангах чанарын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлсэн байх;
- тохирлын үнэлгээний үр дүнгийн шударга, бодитой байдалд харшлах бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхгүй байх;
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ
 
15 дугаар  зүйл. Итгэмжлэлийн ажлыг гүйцэтгэх
 
15.1 Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлөөс итгэмжлэл явуулах журам, зааврыг сонирхогч талуудын оролцоотой тогтооно.
15.2 Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа дараахь үе шаттай байна:
- өргөдөл, хүсэлтийг  хүлээн авах;
- итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч байгууллагаас ирүүлсэн баримт бичигт үзлэг шүүлт хийх;
- шаардлагатай бол хүсэлт гаргагч байгууллагад урьдчилсан үзлэг хийх;
- үнэлгээ явуулах багийн гишүүдийн нэрсийг хүсэлт гаргагч байгууллагад үнэлгээний ажил эхлэхээс ажлын 10-аас доошгүй хоногийн өмнө албан ёсоор мэдэгдэж санал авах;
- үнэлгээний баг нь ажлын удирдамж, хөтөлбөрийг ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө хүсэлт гаргагчид мэдэгдэх;
- газар дээр нь үнэлгээг гүйцэтгэх;
- үнэлгээний үр дүнг итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн  итгэмжлэлийн талаархи мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах;
- итгэмжлэлийн шийдвэр гаргах;
- гэрчилгээ олгох;
- магадлах шалгалт хийх;
- давтан үнэлгээ явуулах.
15.3 Үнэлгээ хийсэн сүүлчийн өдрөөс хойш ТҮБ нь илэрсэн үл тохирлыг 3 сарын дотор залруулаагүй тохиолдолд үнэлгээг хүчингүйд тооцно.
15.4 Үнэлгээ дууссан өдрөөс хойш ажлын 20 хоногт багтаан итгэмжлэлийн талаархи шийдвэрийг гаргана.
15.6 Итгэмжлэгдсэн байгууллагад хийх газар дээрх үнэлгээг 2 жил тутам явуулна.
15.7 Итгэмжлэгдсэн байгууллага нь гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 3 сарын өмнө давтан итгэмжлүүлэх өргөдөл хүсэлтийг гаргасан байна. 
 
16 дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн гэрчилгээ
 
16.1 Гэрчилгээ нь Стандартчиллын төв байгууллагын өмч байх ба итгэмжлэлийн талаар гарсан шийдвэрийг баталгаажуулан Газрын дарга гарын үсэг зурна. 
16.2 Итгэмжлэлийн тогтолцооны хүрээнд олгосон итгэмжлэлийн гэрчилгээ нь Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж, хүлээн зөвшөөрөгдөнө.
16.3 Итгэмжлэлийн гэрчилгээ нь итгэмжлэгдсэн байгууллага тохирлын үнэлгээний тодорхой чиглэлийн ажлыг гүйцэтгэх чадавхиа нотлон итгэмжлүүлснийг албан ёсоор гэрчилсэн баримт бичиг бөгөөд улсын нэгдсэн бүртгэлд орсон байна. 
16.4 Итгэмжлэлийн гэрчилгээний  хүчинтэй байх хугацаа 4 хүртэл жил байна.
16.5 Итгэмжлэлийн гэрчилгээ нь итгэмжлэлийн талаархи шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Итгэмжлэлийн гэрчилгээний салшгүй хэсэг нь итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт болно.
 
17 дугаар зүйл. Итгэмжлэгдсэн байгууллагад тавих хяналт
 
17.1 Итгэмжлэлийн байгууллага нь итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагад  магадлан шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.  Магадлах шалгалтын дүнг шаардлагатай тохиолдолд  Итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн зохих дүгнэлтийг гаргуулна.
17.2 Энэ дүрмийн 13, 14 дүгээр зүйлээр тогтоосон үзүүлэлт хангагдаагүй байдал илэрвэл  итгэмжлэлийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг зогсоох, түр зогсоох эсвэл итгэмжлэлийн хүрээг өөрчлөх шийдвэрийг итгэмжлэлийн  байгууллага гаргана.
17.3 Итгэмжлэлийн байгууллагаас хэрэгжүүлсэн ажлын дүнгээр итгэмжлэгдсэн байгууллагад  хугацаатай үүрэг даалгавар өгч болно.
 
18 дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн гэрчилгээг түр зогсоох, эсвэл хүчингүй болгох
 
18.1 Дараахь тохиолдолд итгэмжлэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно:
1/  Энэхүү дүрмийн 14 дүгээр зүйлд заасан шаардлагад нийцэхгүй, засаж өөрчлөх боломжгүй нөхцөлд;
2/ Итгэмжлэгдсэн байгууллага татан буугдсан, бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд  өөрчлөгдсөн нөхцөлд;
3/  Энэ дүрмийн 17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан дагуу үл тохирлыг хугацаанд нь  засаж залруулж чадаагүй тохиолдолд;
            4/ Өөрийн хүсэлтээр итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн итгэмжлэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно.
Итгэмжлэлийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацааг түр зогсоох, эсвэл хүчингүй болгох шийдвэрийг Итгэмжлэлийн байгууллагаас гаргах бөгөөд Улсын нэгдсэн бүртгэлд энэ өөрчлөлтийг  хийсэн байна.
 
19 дүгээр дугаар зүйл. Итгэмжлэлийг сунгах
 
19.1 Итгэмжлэгдсэн байгууллагын итгэмжлэлийн гэрчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд давтан үнэлгээ явуулна.
19.2 Итгэмжлэлийн давтан үнэлгээг анхны үнэлгээтэй адил явуулна. 
 
20 дугаар  зүйл. Итгэмжлэлийн гэрчилгээг солих
 
20.1 Итгэмжлэлийн гэрчилгээг солих ажиллагааг Итгэмжлэлийн байгууллага хэрэгжүүлнэ. Энэхүү дүрмийн 18 дугаар зүйлийн 1.2-т заасантай зөрчилдөхгүйгээр итгэмжлэгдсэн байгууллагын зөвхөн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд итгэмжлэлийн гэрчилгээг сольж олгоно.   
 
21 дүгээр зүйл. Маргааныг  шийдвэрлэх
 
21.1 Итгэмжлэлд оролцогч талуудад итгэмжлэлтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд асуудлыг  Маргаан шийдвэрлэх комисст гаргаж шийдвэрлүүлнэ.     
 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.   БУСАД ЗҮЙЛ
 
22 дугаар зүйл. Итгэмжлэлийн ажлын санхүүжилт
22.1 Итгэмжлэлийн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн жишиг хэмжээг стандартын болон төсөв санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран тогтоосон тарифыг үндэслэн,  “Итгэмжлэлийн гэрээ”-ний дагуу итгэмжлэгдсэн байгууллага хариуцан төлнө.
22.2 Энэхүү дүрмийн 9.1, 10.1-д заасан  зардлыг “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний хууль”- ийн 26.1-д заасан дагуу улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.
 
23 дугаар зүйл. Гадаадын итгэмжлэлийн байгуулагын итгэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа
 
23.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТҮБ нь олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдэн элссэн орны Засгийн газрын эрх бүхий итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн тохиолдолд гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрч, бүртгэнэ.
23.2 Итгэмжлэлийн байгууллага нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар гадаад улсын ижил төрлийн байгууллага, олон улсын болон бусад байгууллагатай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, Монгол улсын сайдын тогтоосон журмыг үндэслэн гэрээ, хэлэлцээр байгуулан хамтран ажиллана. 
23.3 Бүс нутаг, олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл бүхий гадаад улсын итгэмжлэлийн байгууллага нь Монгол улсад тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулахын тулд Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн байна. 
 
24 дүгээр  зүйл. Итгэмжлэлд оролцогч талуудын хариуцлага
 
24.1 Итгэмжлэлийн тогтолцоонд оролцогч талууд энэхүү дүрмийн шаардлагыг       зөрчсөн тохиолдолд “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний хууль”-ийн зохих заалт, бусад хууль, тогтоомжийн  дагуу хариуцлага хүлээнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
------------оОо---------------