Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2010 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралт


ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ МОНГОЛ УЛСААС АЛБАДАН ГАРГАХ БОЛОН
МОНГОЛ УЛСАД ДАХИН ОРУУЛАХГҮЙ БАЙХ ХУГАЦАА ТОГТООХ ЖУРАМ

(Засгийн газрын 2021 оны 193 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2021-8-16-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)


Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37.1-д заасан үндэслэлээр гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн (цаашид “гадаадын иргэн” гэх)-ийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон албадан гаргах гадаадын иргэнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.2.Албадан гаргах гадаадын иргэн нь Монгол Улсаас гарч яваагүй шалтгаан, нөхцөлөө тайлбарлах эрхтэй.

Хоёр. Албадан гаргах ажиллагаа

/Энэ гарчгийг Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн/

2.1.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37.1-д заасан зөрчил илрүүлсэн хяналтын улсын байцаагч нь тухайн гадаадын иргэний талаар хууль зүйн үндэслэл бүхий дүгнэлт үйлдэн гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргад танилцуулна. /Энэ хэсэгт Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

2.2.Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга нь энэ журмын 2.1-д заасан дүгнэлтийг үндэслэн гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэр гаргана. Албадан гаргах шийдвэрт тухайн иргэнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг заана.

2.3.Гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэр гарсан тохиолдолд хяналтын улсын байцаагч дараахь арга хэмжээ авна:

2.3.1.Монгол Улсаас албадан гаргах болсон тухай шийдвэрийг тухайн гадаадын иргэнд танилцуулан холбогдох зардлыг өөрөө хариуцахыг мэдэгдэх;

2.3.2.албадан гаргах гадаадын иргэний оршин суух хаяг тодорхойгүй буюу бүртгүүлсэн хаяг дээрээ байхгүй, эсхүл тухайн гадаадын иргэн албадан гаргах ажиллагаанд саад учруулсан тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын тусламжтайгаар түүнийг олж тогтоох, шаардлагатай гэж үзвэл түүнийг албадан гаргах хүртэл түр саатуулах;

2.3.3.албадан гаргах гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох баримт бичгийг Монгол Улсаас гарах хүртэл хугацаанд түр хадгалах, баримт бичиггүй тохиолдолд баримт бичиг олгуулах асуудлыг тухайн этгээдийг харьяалах орны дипломат төлөөлөгчийн газарт тавьж шийдвэрлүүлэх, хэрэв тухайн этгээдийн харьяалах орны дипломат төлөөлөгчийн газар тус улсад байхгүй тохиолдолд гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар дамжуулан шийдвэрлүүлэх;

2.3.4.гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэрийг гарснаас нь хойш 24 цагийн дотор гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон хил хамгаалах байгууллагад хүргүүлэх;

2.3.5.албадан гаргах гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох баримт бичигт Монгол Улсаас албадан гаргасан тухай дардас дарж, уг иргэний гарын хурууны хээ, гэрэл зураг бүхий мэдээллийг тухайн гадаадын иргэний хувийн хэрэг болон гадаадын иргэний мэдээллийн нэгдсэн санд нэн даруй оруулах; /Энэ заалтад Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор хасалт хийсэн/

2.3.6.албадан гаргахтай холбоотой зардлыг тухайн гадаадын иргэнээс гаргуулах, түүний зорчих олон улсын тээврийн хэрэгслийн тийз захиалах, худалдан авах ажлыг зохион байгуулах;

2.3.7.албадан гаргах гадаадын иргэн нь зардлаа өөрөө хариуцах санхүүгийн боломжгүй нь тогтоогдсон тохиолдолд албадан гаргахад шаардагдах зардлыг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын албадан гаргах ажиллагааны зардлаас гаргуулах;

2.3.8.шаардлагатай тохиолдолд албадан гаргах гадаадын иргэнийг түүнийг харьяалах, эсхүл холбогдох улсад хуяглан хүргэх;

2.3.9.гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн тухай дүнг уг шийдвэрийг хэрэгжүүлж дууссанаас хойш ажлын 3 өдөрт багтаан гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулах.

2.4.Гадаадын иргэнийг албадан гаргах тухай шийдвэрийг хүлээн авсан гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь үүргийг хүлээнэ:

2.4.1.гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэрийг хүлээн авмагц энэ талаар тухайн гадаадын иргэнийг харьяалах орны дипломат төлөөлөгчийн газарт албан ёсоор мэдэгдэж, шаардлагатай бол тайлбар өгөх;

2.4.2.гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэрт заасан Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаанд уг гадаадын иргэнд виз олгохгүй байхыг тус улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт мэдэгдэх.

2.5.Гадаадын иргэнийг албадан гаргах тухай шийдвэрийг хүлээн авсан цагдаагийн байгууллага дараахь үүргийг хүлээнэ:

2.5.1.шаардлагатай тохиолдолд албадан гаргах гадаадын иргэнийг хилийн боомт хүртэл хуяглан хүргэх ажлыг зохион байгуулах;

2.5.2.гадаадын иргэнийг албадан гаргах ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад нисэх онгоцны болон галт тэрэгний буудалд олон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн хүч хэрэгслээр хамгаалалт зохион байгуулах, автомашинаар хүргэх үед зам тээврийн осол гарахаас сэргийлж, шаардлагатай тохилдолд хамгаалалт хийх.

2.6.Гадаадын иргэнийг албадан гаргах шийдвэрийг хүлээн авсан хил хамгаалах байгууллага дараахь үүргийг хүлээнэ:

2.6.1.албадан гаргаж байгаа гадаадын иргэний талаар Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хилийн шалган нэвтрүүлэх байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, хамтран ажиллах;

2.6.2.албадан гаргаж байгаа гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас гарах үед хилээр нэн даруй нэвтрүүлэх ажиллагааг зохион байгуулах;

2.6.3.албадан гаргах гадаадын иргэнийг шаардлагатай үед хилийн боомтод байрлуулах, хамгаалах, хоол, хүнсээр хангах, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авах;

2.6.4.албадан гаргах шийдвэрт заасан Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаанд гадаадын иргэнийг тус улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй байх;

2.7.Хяналтын улсын байцаагч Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 41.7.4-т заасан гадаадын иргэнийг албадан гаргасан шийдвэрийг цуцлах тухай үндэслэл бүхий санал гарган гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргад танилцуулна. /Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

2.8.Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга нь энэ журмын 2.7-д заасан саналыг үндэслэлтэй гэж үзвэл гадаадын иргэнийг албадан гаргасан шийдвэрийг цуцлах тухай шийдвэр гаргана. Цуцлах тухай шийдвэр гарсан өдрөөс тухайн иргэний Монгол Улсад нэвтрэх эрх нь сэргэнэ. /Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

Гурав. Албадан гаргах гадаадын иргэнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа

3.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр бус буюу хуурамч бичиг баримтаар нэвтэрсэн нь нотлогдсон бол тухайн гадаадын иргэнийг албадан гаргасан өдрөөс хойш 5 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.2.Гадаадын иргэний Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дууссан боловч тус улсаас гарч явахаас зайлсхийсэн бол албадан гаргасан өдрөөс эхлэн дор дурдсан хугацаагаар Монгол Улсад дахин оруулахгүй:

3.2.1.оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг 2 сараас 6 сар хүртэл хугацаагаар хэтрүүлсэн бол 1 жил;

3.2.2.оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар хэтрүүлсэн бол 2 жил;

3.2.3.оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг 1 жилээс дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн бол 3 жил.

3.3.Түр ирэгч нь виз, бүртгэлийн журмыг нэг жилд 2 буюу түүнээс дээш удаа зөрчиж Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан захиргааны шийтгэл хүлээсэн бол 1 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.4.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан гадаадын иргэнийг 10 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.5.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуулийн 11.3-т заасан үндэслэл бий болсон буюу эрүүл мэндийн байгууллага сэтгэцийн өвчтэй болохыг нь тогтоосон гадаадын иргэнийг 10 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй. /Энэ хэсэгт Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор хасалт хийсэн/

3.6.Хуурамч бичиг баримт ашиглаж виз, оршин суух зөвшөөрөл авсан, эсхүл виз, оршин суух зөвшөөрлийг засварласан буюу хуурамчаар үйлдсэн нь тогтоогдсон гадаадын иргэнийг 7 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.7.Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхэлсэн, ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулсан нь тогтоогдсон гадаадын иргэнийг 3 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.8.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 35.1-д заасны дагуу Монгол Улсаас сайн дураараа гарах сануулгыг биелүүлээгүй гадаадын иргэнийг 1 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.9.Нийгмийн хэв журмыг 2 буюу түүнээс дээш удаа зөрчиж захиргааны шийтгэл хүлээсэн гадаадын иргэний талаар цагдаагийн байгууллагаас үндэслэл бүхий санал ирүүлсэн бол түүнийг 1 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.10.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж болзошгүй этгээд гэж холбогдох байгууллагаас үзсэн бол тухайн гадаадын иргэнийг 10 жилийн хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй.

3.11.Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан хорих ял оногдуулсан болон хорих ял оногдуулахаар заагаагүй гэмт хэрэгт шүүхээр ял шийтгэгдсэн гадаадын иргэн ялаа эдэлж дууссан буюу ялаас чөлөөлөгдсөн, эсхүл Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу түүнийг харьяалах улсад нь шилжүүлэхээр болсон тохиолдолд дор дурдсан хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй:

3.11.1.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид хорих ялын дээд хэмжээг 5 жил, түүнээс доош хугацаагаар оногдуулахаар тогтоосон, эсхүл хорих ял оногдуулахаар заагаагүй гэмт хэрэгт 1 жил;

3.11.2.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 2-оос дээш жил 8 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял оногдуулахаар тогтоосон гэмт хэрэгт 3 жил;

3.11.3.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 5-аас дээш жил 12 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял оногдуулахаар тогтоосон гэмт хэрэгт 5 жил;

3.11.4.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 8-аас дээш жил 15 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял оногдуулахаар тогтоосон гэмт хэрэгт 7 жил;

3.11.5.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 12-20 жил хүртэл хугацаагаар, эсхүл бүх насаар нь хорих ял оногдуулахаар тогтоосон гэмт хэрэгт 10 жил.

/Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/

3.12.Түр ирэгч визийн хугацааг хэтрүүлсэн бол албадан гаргасан өдрөөс эхлэн дор дурдсан хугацаанд Монгол Улсад дахин оруулахгүй:

3.12.1.визийн хугацааг 2 сараас 6 сар хүртэл хугацаагаар хэтрүүлсэн бол 1 жил;

3.12.2.визийн хугацааг 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар хэтрүүлсэн бол 2 жил;

3.12.3.визийн хугацааг 1 жилээс дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн бол 3 жил.

3.13.Гадаадын иргэнийг шүүх хугацаанаас өмнө ялгүйд тооцсон тохиолдолд түүнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоох, дахин оруулахгүй байх хугацааг богиносгох эсэх асуудлыг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга хянан шийдвэрлэнэ.

Дөрөв. Албадан гаргасан гадаадын иргэнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа дуусах, Монгол Улсад дахин нэвтрэх

4.1.Албадан гаргасан гадаадын иргэний дахин Монгол Улсад нэвтрэх эрх нь уг иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргасан шийдвэрт заасан тус улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн сэргэнэ.

4.2.Энэ журмын 3.2.3, 3.4-3.7, 3.9, 3.10, 3.12.3-т заасан үндэслэлээр Монгол Улсаас албадан гаргасан гадаадын иргэнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа дууссан тохиолдолд гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга Монгол Улсад нэвтрэх эрхийг сэргээх эсэх асуудлыг хянан үзээд уг хугацааг албадан гаргах шийдвэрт зааснаас илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно.

4.3.Онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн үндэслэлээр Монгол Улсаас албадан гаргасан гадаадын иргэнийг Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа дууссан тохиолдолд гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга Монгол Улсад нэвтрэх эрхийг нь сэргээх эсэх асуудлыг хянан үзээд уг хугацааг албадан гаргах шийдвэрт зааснаас илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно. /Энэ хэсэгт Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 147 дугаар тогтоолоор хасалт хийсэн/

Тав. Бусад

5.1.Албадан гаргах гадаадын иргэний Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг албадан гаргах шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн тоолно.

5.2.Монгол Улсаас албадан гаргах дардасны загварыг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага баталж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ.

5.3.Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь албадан гаргасан гадаадын иргэний тухай мэдээллийг сар бүр дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд танилцуулна.


--- o0o ---