Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                                                             Монгол Улсын  Засгийн газрын 2012 оны 15 дугаар 
                                         тогтоолын хавсралт
 
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НИЙТЛЭГ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
 
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг Шалгуур үзүүлэлт
Анхдагч эх үүсвэр
Харьцуулах үзүүлэлтүүд
Нэг. Хүүхэд  эсэн мэнд, аюулгүй амьдрах орчин
1
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн зарчимд нийцсэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамж
ЗДТГ
1. Хүүхдийн эрхийн  тухай конвенцийн 
    зарчимд нийцсэн   иргэдийн  Төлөөлөгчдийн     
    Хурлын    Тэргүүлэгчдийн     тогтоол,    Засаг      
    даргын захирамжийн тоо
2. Иргэдийн          Төлөөлөгчдийн           Хурлын  
    Тэргүүлэгчдийн     тогтоол,    Засаг     даргын 
    захирамжийн нийт  тоо
2
Шинээр мэндэлсэн  хүүхдийн  бүртгэл   
ЗДТГ
1. Хугацаандаа бүртгэгдсэн шинээр мэндэлсэн
    хүүхдийн тоо
2. Амьд төрсөн нийт хүүхэд
3
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай  өрхийн  хүүхэд
ЗДТГ
1. Нийгмийн   халамжийн  дэмжлэг,  туслалцаа  
    зайлшгүй   шаардлагатай   өрхөд    амьдарч
    байгаа хүүхдийн тоо
2. 0-18 хүртэл насны нийт хүүхдийн тоо
4
Эхийн эндэгдэл
Хүн эмнэлэг
1. Эндсэн эхийн тоо
2. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо
5
Нялхсын эндэгдэл
Хүн эмнэлэг
1. 1 хүртэлх насны эндсэн хүүхдийн тоо
2. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо
6
5 хүртэлх   насны  хүүхдийн эндэгдэл 
Хүн эмнэлэг
1. 5 хүртэлх насны эндсэн хүүхдийн тоо
2. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо
7
Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
Цагдаа
1. Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо
2. Нийт гэмт хэргийн тоо
8
Эмнэлгийн мэргэжилтэн эх барьсан төрөлт
Хүн эмнэлэг
1. Эмнэлгийн мэргэжилтэн эх барьсан
    төрөлтийн тоо
2. Тухайн орон нутагт төрсөн нийт эхийн тоо
9
Өсөлт хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхэд
Хүн эмнэлэг
1. Өсөлт хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн
    тоо
2. 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо
10
Шүд цоорох өвчний тархалт
Хүн эмнэлэг
1. Шүд цоорох өвчтэй 5, 6 настай хүүхдийн тоо
2. Үзлэгт хамрагдсан 5, 6 настай нийт хүүхдийн
    тоо
11
Эмнэлэгт         хэвтэж эмчлүүлсэн     хүүхэд 
Хүн эмнэлэг
1. Эмнэлэгт  хэвтэж  эмчлүүлсэн  хүүхдийн тоо 
2. Нийт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо
12
Эрсдэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлсэн           тусламж,  үйлчилгээ
 
ЗДТГ
1. Давагдашгүй  хүчин зүйлийн  эрсдэлд  өртөн
    тусламж,  үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн
    тоо
 2. Давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлд өртсөн
     нийт хүүхдийн тоо
 
13
Осол гэмтэлд өртсөн хүүхэд
Цагдаа,  эмнэлэг
1. Осол   гэмтэлд   өртөн  амиа  алдсан хүүхдийн
    тоо
2. Осол гэмтэлд өртсөн нийт хүүхдийн тоо
Хоёр. Хүүхдийн  сурч, хөгжих орчин
14
Сургуулийн       өмнөх боловсролын хамралт
Цэцэрлэг,
ЗДТГ
1. Сургуулийн   өмнөх   боловсролд   хамрагдсан
    хүүхдийн тоо
2. Сургуулийн өмнөх насны (2-5)  нийт  хүүхдийн
    тоо
15
Суурь боловсролд хамрагдалт
Сургууль,
ЗДТГ
1. Суурь боловсролд хамрагдаж байгаа
    хүүхдийн тоо
2. Суурь боловсролд хамрагдвал зохих  насны
    (12-15) хүүхдийн тоо
16
Боловсролд   хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн  хамрагдалт
 
Сургууль,
ЗДТГ
1. Боловсролын  үйлчилгээнд  хамрагдаж байгаа
    хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо
2. Хамрагдвал    зохих    2-18    хүртэлх     насны
    хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо
17
Бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн  тооны харьцаа
 
Сургууль
1. Бүрэн    дунд     боловсрол   эзэмшиж    байгаа
    охидын тоо
2. Бүрэн    дунд    боловсрол    эзэмшиж    байгаа
    хөвгүүдийн  тоо
18
1 дүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар анги төгсөгч хүүхэд
 
Сургууль
1. 5 дугаар анги төгссөн хүүхдийн тоо
2. 5 жилийн  өмнө  1  дүгээр  ангид  элсэн  орсон
    хүүхдийн тоо
19
Дүйцсэн хөтөлбөрт 15 хүртэлх насны хүүхдийн хамрагдалт
 
Сургууль,
ЗДТГ
1. Дүйцсэн   хөтөлбөрт   хамрагдсан  15  хүртэлх
    насны хүүхдийн тоо
2. Сургууль завсардсан  болон сургуулийн гадна
    байгаа нийт хүүхдийн тоо
20
 
Номын сангаар үйлчлүүлдэг хүүхэд
ЗДТГ
1. Сум,  дүүргийн   номын   сангаар  үйлчлүүлсэн
    хүүхдийн  тоо
2. 6-18 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо
21
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалд зориулсан хөрөнгө оруулалт
ЗДТГ
1. Хүүхдийн    хөгжил     хамгаалалд    зориулсан
    хөрөнгө оруулалтын дүн
2. Тухайн   жилийн   улсын   болон  орон  нутгийн
    төсвийн  хөрөнгө оруулалтын  хэмжээ
22
Хөгжүүлэх сургалт, хөтөлбөрт  хамрагдсан хүүхэд
Сургууль
1. Хичээлээс  гадуур  клуб,  дугуйлан,  хөтөлбөрт 
    сургалтад хамрагддаг хүүхдийн тоо
2. Бүрэн дунд сургуулийн нийт сурагчийн тоо
                                    Гурав. Хүүхдийг дарамт, хүчирхийлэл, үл хайхрах,
                                                     ялгаварлахаас  хамгаалах орчин
23
Хүүхдийн асрамж халамжийн хувилбарт үйлчилгээний хүртээмж
ЗДТГ
1. Асрамж  халамжийн  хувилбарт  үйлчилгээнд
    хамрагдсан хүүхдийн тоо
2. Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн тоо
24
Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоосон        шүүхийн
шийдвэрийн биелэлт
Шүүхийн шийдвэр   гүйцэтгэгч
1. Хүүхдийн   тэтгэлэг   барагдуулсан  хуудасны
    тоо
2. Хүүхдийн     тэтгэлэг      тогтоосон    шийдвэр     
    гүйцэтгэх хуудасны тоо
 
25
Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйлчилгээ
 
Цагдаа, нэгж
1. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдсан 
    хүүхдийн тоо
2. Тухайн орон нутгийн  18 хүртэлх насны нийт
    хүүхдийн тоо
26
Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрөөс  хүүхдийг хамгаалах
 
ЗДТГ
1. Тэвчишгүй  хэлбэрийн   хөдөлмөрөөс   бүрэн
     хөндийрсөн хүүхдийн тоо
2. Тэвчишгүй    хэлбэрийн    хөдөлмөр    эрхэлж
    байгаа нь бүртгэгдсэн нийт хүүхдийн тоо
27
Хууль зөрчсөн насанд хүрээгүй иргэн
 
Цагдаа
1. Эрүүгийн     хариуцлага    хүлээсэн     насанд
    хүрээгүй иргэний тоо
2. Гэмт    хэрэг,   зөрчилд   холбогдсон   насанд
    хүрээгүй иргэний тоо
28
Насанд хүрээгүй иргэний өмгөөлөлд зарцуулсан хөрөнгө
 
ЗДТГ
1. Насанд  хүрээгүй иргэний өмгөөлөлд төрөөс
    зарцуулсан хөрөнгө
2. Төлбөрийн  чадваргүй   иргэдийн  өмгөөлөлд
    төрөөс зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ
29
Хүүхдийг дарамт, хүчирхийллээс сэргийлэх  иргэдийн хандлага
 
ЗДТГ
1. Хүүхдийг  дарамт,  хүчирхийллээс  сэргийлэх
    мэдлэг, хандлагатай иргэдийн тоо
2. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо
Дөрөв. Хүүхдийн оролцоог дэмжих орчин
30
Өөрийн удирдлагын байгууллагад хамрагдсан  хүүхэд 
Сургууль,
ЗДТГ
1. Хүүхдийн  өөрийн  удирдлагын  байгууллагад
    хамрагдсан  хөвгүүдийн тоо
2. 12-18 хүртэлх насны хүүхдийн тоо
31
Хүүхдийн чөлөөт цагийн орчин  
 
ЗДТГ
1. Амьдарч   байгаа    сум,   хороонд  нь  чөлөөт
    цагаа өнгөрүүлэх   орчин   бүрдсэн  гэж  үзэж    
    буй хүүхдийн тоо
2. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдийн тоо
32
Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг
 
Сургууль
1. Төрөөс   санхүүгийн  дэмжлэг  авч ажилласан  
    хүүхдийн  өөрийн  удирдлагын  байгууллагын
    тоо
2. Хүүхдийн      өөрийн      удирдлагын       нийт
    байгууллагын тоо
33
Хүүхдэд зориулсан  нэвтрүүлэг
 
ЗДТГ
1. Радио, телевизийн  7  хоног  тутмын  хүүхдэд
    зориулсан   нэвтрүүлгийн  дундаж  хугацаа
2. 7 хоногийн нэвтрүүлгийн дундаж хугацаа
34
Хүүхдийн саналыг шийдвэртээ тусгасан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  тогтоол
 
 
ЗДТГ
1. Хүүхдээс      гарсан     саналыг     шийдвэртээ
    тусгасан   иргэдийн  Төлөөлөгчдийн   Хурлын
    тогтоол
2. иргэдийн     Төлөөлөгчдийн     Хурлын     нийт
    шийдвэрийн тоо
35
Хурал нь тогтмолжсон Хүүхдийн төлөө зөвлөл
 
ЗДТГ
1. 75-аас   дээш   хувийн ирцтэй хүүхдийн төлөө
    зөвлөлийн хурлын тоо
2. Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн  нийт хурлын тоо
36
Хүүхдээс хүлээж авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт
 
ЗДТГ
1. Хүүхдээс хүлээж авч шийдвэрлэсэн өргөдөл,
    гомдлын тоо
2. Хүүхдээс  ирүүлсэн  нийт  өргөдөл,  гомдлын
    тоо
 
37
Хүүхдийн төлөө байгууллагын  үйл ажиллагаанд  хүүхдийн өгсөн үнэлгээ
 
ЗДТГ
1. Хүүхдийн       төлөө     хэлтэс,     газрын     үйл
    ажиллагааг  "хангалттай, хэвийн" гэж үнэлсэн
    хүүхдийн тоо
2. Үнэлгээнд оролцсон хүүхдийн тоо
38
Иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоо
 
ЗДТГ
1.  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр төрийн
     зарим    чиг   үүргийг    гэрээгээр   гүйцэтгэсэн
     иргэний нийгмийн байгууллагын тоо
2. Хүүхдийн  эрхийг хамгаалах чиглэлээр төрийн
    зарим    чиг   үүргийг   гэрээгээр   гүйцэтгэхээр
    саналаа      ирүүлсэн      иргэний      нийгмийн
    байгууллагын тоо
 
 
-----oOo-----