Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын  Засгийн газрын 2012 оны 104 дүгээр
                                                                                                                   тогтоолын хавсралт
 
 
ХҮННҮГИЙН ЯЗГУУРТНЫ ДУРСГАЛТ ЦОГЦОЛБОР ГАЗРЫН
ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН ХИЛИЙН ЦЭГҮҮД
(СОЛБИЦЛЫН ЖАГСААЛТ)
 
 
Байршил
Цэгийн дугаар
Байршлын солбицол
Талбай
(га)
Уртрагийн (Х)
Өргөрөгийн (У)
73.8
 
1
 
Төв аймгийн Борнуур сум,
Ноён уулын Сүжигтийн ам-1
Хүннүгийн язгууртны дурсгалт газар
1
480 33’ 33.3"
1060 29’ 43.8’’
2
480 33’ 22.9"
1060 29’ 54.0’’
3
480 33’ 41.3"
1060 31’ 00.1’’
4
480 33’ 58.4"
1060 30’ 41.2’’
2
Төв аймгийн Борнуур сум,
Ноён уулын Сүжигтийн ам-2
Хүннүгийн язгууртны дурсгалт газар
1
480 33’ 32.2"
1060 29’ 24.7’’
5.3
2
480 33’ 18.2"
1060 29’ 26.4’’
3
480 33’ 22.3"
1060 29’ 20.7’’
4
480 33’ 13.1"
1060 29’ 32.5’’
 
3
Төв аймгийн Батсүмбэр сум,
Ноён уулын Зурамтын амны
Хүннүгийн язгууртны дурсгалт газар
1
480 33’ 08.2"
1060 31’ 40.7’’
7.1
2
480 33’ 08.3"
1060 31’ 50.2’’
3
480 32’ 56.6"
1060 31’ 42.7’’
4
480 32’ 56.9"
1060 31’ 52.5’’
4
Төв аймгийн Батсүмбэр сум,
Ноён уулын Хужиртын амны
Хүннүгийн язгууртны дурсгалт газар
1
480 32’ 57.6"
1060 32’ 55.1’’
43.4
2
480 33’ 02.9"
1060 33’ 01.9’’
3
480 32’ 12.7"
1060 34’ 12.8’’
4
480 32’ 07.8"
1060 34’ 06.7’’
5
Архангай аймгийн
Өндөр-Улаан сумын
Хануй багийн Балгасын тал дахь Хүннүгийн язгууртны дурсгалт газар
1
480 30’ 00.7"
1010 13’ 30.6"
4.0
2
480 00’ 00.7"
1010 12’ 00.5"
3
470 59’ 52.3"
1010 13’ 31.5"
4
470 59’ 56.6"
1010 13’ 30.9"
    Нийт
133.6