Хэвлэх DOC Татаж авах

/Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

Энэхүү өргөдлийг шинээр газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн гаргана.

ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133

дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН  ГАЗАР  ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
 
_____________________ аймаг /нийслэл/-ийн
____________________ сумын газрын даамал
                        /дүүргийн Газрын алба/-д   
 
Өргөдөл гаргагчийн:
  1. Овог  _________________________________
  2. Эцэг/эх/-ийн нэр   _____________________
  3. Нэр   _________________________________   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  1. Иргэний үнэмлэхийн  дугаар 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
5. Регистрийн дугаар
 
6.  Төрсөн аймаг, хот  _____________________ сум, дүүрэг  ____________________________
7.  Үндэс угсаа ___________________________
8.  Оршин суугаа газрын хаяг ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9.  Утасны дугаар  /ажил/ ___________ /гэр/ __________ /хөдөлгөөнт утас/ __________________
10. Электрон шуудангийн хаяг       _______________
11. Өмчилж авах газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, байршил
__________________________________________________________________________________________________________________________________
      12. Өмчилж авахыг хүссэн газраа эзэмшиж байсан эсэх: _________________________________
      13. Хүсэлт гаргасан газрын нийт хэмжээ:
 Урт _____________ м, Өргөн ____________________ м, Талбай _______________м2 /га/
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(Талбайн хэмжээ геометрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ.)
 
        Та “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 20 дугаар зүйлд зааснаар дараахь баримт бичгийг өргөдөлдөө заавал хавсаргана:
 
1
Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар
 
2
Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт
 
3
Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь
 
4
Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг
 
(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)
 
 
Өргөдөлд  _____  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.
 
Өргөдөл хүлээн авсан:
Өргөдөл гаргасан:
______________________ аймаг /нийслэл/-ийн __________________________ сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан ________________________________ овогтой ______________________ хүлээн авч, өргөдөл бүртгэлийн ........... –д бүртгэв.
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
/гарын үсэг/ ______________________
/гарын үсэг/ ____________________
 
200__ оны ___ сарын ___ өдөр