Хэвлэх DOC Татаж авах
/Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН  ГАЗАР  ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
 
_____________________ аймаг /нийслэл/-ийн
____________________ сумын газрын даамал
                        /дүүргийн Газрын алба/-д   
Өргөдөл гаргагчийн:
  1.  Овог _________________________________
  2. Эцэг/эх/-ийн нэр   _____________________
  3. Нэр   _________________________________   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  1. Иргэний үнэмлэхийн  дугаар 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
5. Регистрийн дугаар
 
6.  Төрсөн аймаг, хот  _____________________ сум, дүүрэг _____________________________
7.  Үндэс угсаа ___________________________
8.  Оршин суугаа газрын хаяг ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9.  Утасны дугаар  /ажил/ ___________ /гэр/ __________ /хөдөлгөөнт утас/ __________________
10. Электрон шуудангийн хаяг       _______________
11. Өмчилж авах газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, байршил
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________
      12. Өмчилж авахыг хүссэн газраа эзэмшиж байсан эсэх:  _________________________________
      13. Хүсэлт гаргасан газрын нийт хэмжээ:
 Урт _____________ м, Өргөн ____________________ м, Талбай _______________м2 /га/
______________________________________________________________________________
(Талбайн хэмжээ геометрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ.)
 
Та Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд зааснаар дараахь баримт бичгийг заавал хавсаргана:
 
1
Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар
 
2
Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт
 
3
Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг
 
4
Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар дундаа хамтран өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар эсвэл аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийн эх хувь
 
5
Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар дундаа хамтран өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх талаар гэр бүлийн гишүүдийн харилцан тохиролцож байгуулсан “Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх” гэрээний эх хувь
 
6
Гэрээний үндсэн дээр гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлсэн газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 
 (Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)
 
Өргөдөлд  _____  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.
 
Өргөдөл хүлээн авсан:
Өргөдөл гаргасан:
______________________ аймаг /нийслэл/-ийн __________________________ сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан ________________________________ овогтой ______________________ хүлээн авч, өргөдөл бүртгэлийн ........... –д бүртгэв.
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
/гарын үсэг/ ______________________
/гарын үсэг/ _____________________