Хэвлэх DOC Татаж авах
Энэхүү өргөдлийг иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй буюу хууль ёсны төлөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн гаргана.
 

ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН  ГАЗАР  ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
 
_____________________ аймаг /нийслэл/-ийн
____________________ сумын газрын даамал
                        /дүүргийн Газрын алба/-д   
      
 
А. Өргөдөл гаргагч буюу төлөөлүүлэгч:
 
насанд хүрээгүй буюу 0-18 насны хүүхэд
 
насанд хүрээгүй буюу 0-18 насны бүтэн өнчин хүүхэд
 
сэтгэцийн өвчний улмаас шүүхийн шийдвэрээр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон иргэн
 
иргэний эрх зүйн чадамж нь шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлагдсан иргэн
 
гадаадад оршин сууж байгаа иргэн
 
хорих ял эдлэж байгаа иргэн
 
цэргийн алба хааж байгаа иргэн
 
эрүүл мэндийн хувьд болон өндөр настай болсны учир иргэний эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон иргэн
 
(Өргөдөл гаргагч нь эдгээр субъектын аль нь болохыг “” гэж тэмдэглэнэ үү.)    
 
  1. Овог  _________________________________
  2. Эцэг/эх/-ийн нэр   _____________________
  3. Нэр   _________________________________   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  1. Иргэний үнэмлэхийн  дугаар 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
5. Регистрийн дугаар
 
6.  Төрсөн аймаг, хот  _____________________ сум, дүүрэг ____________________________
7.  Үндэс угсаа ___________________________
8.  Оршин суугаа газрын хаяг ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9.  Утасны дугаар  /ажил/ ___________ /гэр/ __________ /хөдөлгөөнт утас/ __________________
10. Электрон шуудангийн хаяг       _______________
11. Өмчилж авах газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, байршил
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
      12. Өмчилж авахыг хүссэн газраа эзэмшиж байсан эсэх:  _________________________________
      13. Хүсэлт гаргасан газрын нийт хэмжээ:
 Урт _____________ м, Өргөн ____________________ м, Талбай _______________м2 /га/
______________________________________________________________________________
(Талбайн хэмжээ геометрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ.)
 
Б. Өргөдөл гаргагчийн хууль ёсны болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:
 
  1. Овог  _________________________________
  2. Эцэг/эх/-ийн нэр   _____________________
  3. Нэр   _________________________________   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  1. Иргэний үнэмлэхийн  дугаар 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
5. Регистрийн дугаар
 
6.  Төрсөн аймаг, хот  _____________________ сум, дүүрэг _____________________________
7.  Үндэс угсаа ___________________________
8.  Оршин суугаа газрын хаяг  ________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
9.  Утасны дугаар  /ажил/ ___________ /гэр/ __________ /хөдөлгөөнт утас/ __________________
10. Электрон шуудангийн хаяг       _______________
 
Та Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд зааснаар дараахь баримт бичгийг заавал хавсаргана:
 
1
Өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэх /төрсний гэрчилгээ/-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар
 
2
Өргөдөл гаргагчийн оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт
 
3
Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг
 
4
Өргөдөл гаргагчийн хууль ёсны төлөөлөгч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар
 
5
Хууль ёсны төлөөлөгч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ мөн болохыг нотлох баримт бичиг буюу хууль ёсны төлөөлөгчөөр томилсон Засаг даргын шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн хуулбар, итгэмжлэлийн эх хувь
 
Хэрэв өргөдөл гаргагч нь өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар дундаа хамтран өмчилсөн байсан бол дараахь баримт бичгийг хавсаргана:
 
6
Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар дундаа хамтран өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар эсвэл аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийн эх хувь
 
7
Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар дундаа хамтран өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх талаар гэр бүлийн гишүүдийн харилцан тохиролцож байгуулсан “Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх” гэрээний эх хувь
 
8
Гэрээний үндсэн дээр гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлсэн газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 
(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)
 
                    
 
Өргөдөлд  _____  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.
 
 
Өргөдөл хүлээн авсан:
Өргөдөл гаргасан:
______________________ аймаг /нийслэл/-ийн __________________________ сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан ________________________________ овогтой ______________________ хүлээн авч, өргөдөл бүртгэлийн ........... –д бүртгэв.
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
/гарын үсэг/ ______________________
/гарын үсэг/ ____________________
 
200__ оны ___ сарын ___ өдөр