Хэвлэх DOC Татаж авах
/Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН АЖ АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР  ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
_____________________ аймаг /нийслэл/-ийн
____________________ сумын газрын даамал
                        /дүүргийн Газрын алба/-д     
Өргөдөл гаргагчийн:
  1. Овог  __________________________________
  2. Эцэг/эх/-ийн нэр     _____________________
  3. Нэр   __________________________________   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  1. Иргэний үнэмлэхийн  дугаар 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
5. Регистрийн дугаар
 
6.  Төрсөн аймаг, хот   _________________________ сум, дүүрэг ______________________________
7.  Үндэс угсаа  _________________________________
8.  Оршин суугаа газрын хаяг _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9.  Утасны дугаар  /ажил/ ___________ /гэр/ _____________ /хөдөлгөөнт утас/ ______________________
10. Электрон шуудангийн хаяг  ______________________
11. Өмчилж авах газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, байршил
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
      12. Өмчилж авахыг хүссэн газраа эзэмшиж байсан эсэх:  ________________________________________
      13. Хүсэлт гаргасан газрын нийт хэмжээ:
 Урт _____________ м, Өргөн ____________________ м, Талбай _______________м2 /га/
_____________________________________________________________________________________
(Талбайн хэмжээ геометрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ.)
    14. Хамтран өмчлөхийг хүсэгч:
Д/д
Хэний хэн
Төрсөн он, сар
Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний дугаар
Регистрийн дугаар
Гарын үсэг
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
/18 насанд хүрсэн хүн бүр гарын үсэг зурна. Шаардлагатай бол энэ хэсгийг хавсралтаар өгч болно./
Та Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд зааснаар дараахь баримт бичгийг заавал хавсаргана:
1
өргөдөл гаргач болон түүнтэй хамтран өмчлөхөөр өргөдөл гаргасан хүмүүсийн иргэний үнэмлэх /төрсний гэрчилгээ/-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар
 
2
оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт
 
3
Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг
 
4
газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь
 
 (Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)
                                Өргөдөлд  _____  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.
Өргөдөл хүлээн авсан:
Өргөдөл гаргасан:
______________________ аймаг /нийслэл/-ийн __________________________ сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан ________________________________ овогтой ______________________ хүлээн авч, өргөдөл бүртгэлийн ........... –д бүртгэв.
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
/гарын үсэг/ ______________________
/гарын үсэг/ _____________________
200__ оны ___ сарын ___ өдөр