Хэвлэх DOC Татаж авах
/Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133
    дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралт
 
 
 
ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
 
_______________________________________________________________________-ны
(иргэний эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, хуулийн этгээдийн оноосон нэр)
бүртгэлийн ¹ ____ -д бүртгэгдсэн ____хуудас өргөдлийг 2______ оны ____ сарын ____ өдрийн ____ цаг ____ минутад ____________ аймаг (нийслэл) –ийн _________________ сум (дүүрэг)–ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан ________________________     
                                                                                                                  эцэг /эх/-ийн нэр
______________________________________      _________________________________
                                               нэр                                                                                                  гарын үсэг /тамга, тэмдэг/
хүлээн авав.