Хэвлэх DOC Татаж авах
/Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
ХАРИУ ӨГӨХ МЭДЭГДЭЛ
_______________________________________________________________________-ны
(иргэний эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, хуулийн этгээдийн оноосон нэр)
бүртгэлийн ¹ __________ -д бүртгэгдсэн ______________ хуудас өргөдлийг хүлээн авч, хянан үзэхэд _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________үндэслэлээр таны гаргасан өргөдлийг буцаав. _________________аймаг (нийслэл) –ийн ________________________ сум (дүүрэг)–ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан                                                                                                                 
_________________________      ________________________      ___________________
                     эцэг /эх/-ийн нэр                                                                        нэр                                                 гарын үсэг /тамга, тэмдэг/
 
 
2________ оны _____ сарын _____ өдөр