Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2004 оны 
                                        63 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт
 

СОЛЬЖ ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЙН ХЭРГИЙН АРХИВЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭ

 
            Хамрагдсан хугацаа  . . . . . .  . . . .
 
¹
Аймаг, нийслэл, дүүргийн нэр
Хуучин хувийн хэргийн нийт тоо
үүнээс шинэчилсэн хувийн хэргийн тоо
Тайлбар
1
Улаанбаатар ,  бүгд
 
 
 
 
Сонгинохайрхан
 
 
 
 
Чингэлтэй
 
 
 
 
Сүхбаатар
 
 
 
 
          Баянзүрх
 
 
 
 
          Хан-Уул
 
 
 
 
          Налайх
 
 
 
 
Багануур
 
 
 
 
    Багахангай
 
 
 
2
Архангай
 
 
 
3
Баян-Өлгий
 
 
 
4
Баянхонгор
 
 
 
5
Булган
 
 
 
6
Говь-Алтай
 
 
 
7
Говьсүмбэр
 
 
 
8
Дархан-Уул
 
 
 
9
Дорнод
 
 
 
10
Дорноговь
 
 
 
11
Дундговь
 
 
 
12
Завхан
 
 
 
13
Орхон
 
 
 
14
Өвөрхангай
 
 
 
15
Өмнөговь 
 
 
 
16
Сүхбаатар
 
 
 
17
Сэлэнгэ
 
 
 
18
Төв
 
 
 
19
Увс
 
 
 
20
Ховд
 
 
 
21
Хөвсгөл
 
 
 
22
Хэнтий
 
 
 
 
Нийт дүн
 
 
 
 

Мэдээ гаргасан . . . . .  . . .  . . . . . /                                /  .. он.. сар.. өдөр