Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
 2006 оны 11 дүгээр тушаалын Хоёрдугаар хавсралт
 
Зарим байгууллагуудын код
 
¹
Байгууллагын нэр
Код
1
Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар
0000001
2
Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар
0000002
3
БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага
0000003