Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Их Хурлын 2005 оны 74 дүгээр тогтоолын хавсралт          

 

 

 

“ЦАГААННУУР” ЧӨЛӨӨТ БYСИЙН ХИЛИЙН ЗААГ

 

 

“Цагааннуур “ чөлөөт бүсийн газрын эргэлтийн цэгүүдийн солбицол

 

 

       Цэгийн дугаар

           Өргөрөг

              Уртраг

                 2

         490 30’ 26.6”

          8944’ 28.7”

                 6

         490  30’ 12.4”

           8942’ 52.3”

                 7

         490  30’ 12.1”

            8939’ 55.1”

                 8

         490   31’ 04.2”

            8939’ 34.8”

                 1

          4930’ 58.2”

            8944’ 28.6”

                 3

          4930’ 28.0”

            8943’ 57.0”

                 4

          4930’ 53.5”

            8943’ 58.2”

                  5

          490   30’ 54.7”

             8943’ 27.8”