Хэвлэх DOC Татаж авах
/ХЗДХС-ын 2018.01.25-ны 1-1/493 тоот албан бичгээр бүртгэлээс хассан/
 
Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын
2008 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн
163 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 
 
УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ХУРААСАН ЭД ЗҮЙЛИЙГ УЛСЫН ОРЛОГО БОЛГОХ, ҮНЭЛЭХ, ХУДАЛДАХ, УСТГАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР
 
 
…оны…сарын…-ны өдөр                           Дугаар…                          Улаанбаатар хот