Хэвлэх DOC Татаж авах
Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын
2008 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн
163 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт
 
 
 
ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР
 
 
2008 оны … дүгээр                                    ¹                                                   Улаанбаатар
сарын . . .-ны өдөр                                                                                                     хот
 
Нэг талаас Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг Худалдан борлуулах комиссыг төлөөлж, комиссын дарга ....................................... (цаашид “Худалдагч” гэх) нөгөө талаас ­.......................... -ийг төлөөлж, ................................................................................... албан тушаал бүхий ....................................... –ийн .............................................. нар УМХГ-ын Захиргааны журмаар хураасан эд зүйлийг улсын орлого болгох, үнэлэх, худалдах, устгах зөвлөлийн 200... оны ... дүгээр сарын  ...-ны өдрийн “..................................................”
/шийдвэрийн нэр/
дүгээр шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараахь нөхцөлөөр харилцан тохиролцож, энэхүү гэрээг байгуулав.
НЭГ. Гэрээний гол нөхцөл
1.1. Худалдагч дор дурьдсан хэмжээ, үнэ бүхий ...............................................
                                                                                                            (эд зүйлийн нэр)
худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх, худалдан авагч    _________________________     (_________________________________________)
/Тоогоор/                                                          /үсгээр/
төгрөгийг худалдагчид шилжүүлэх үүргийг тус тус хүлээнэ.
Эд зүйл
Хэмжих нэгж
Хэмжээ
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
ХОЁР. Худалдагчийн эрх, үүрэг
2.1. Гэрээнд заасан хэмжээ, үнэ бүхий ...............................................................                                                                                                     (эд зүйлийн нэр)
худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлнэ. 
2.2. бусад шаардлагатай эрх, үүргийг нэмж тусгаж болно.
ГУРАВ. Худалдан авагчийн эрх, үүрэг
3.1. Худалдан авагч ......................................................................... үнийг төлж
                                                                        (эд зүйлийн нэр)
хүлээн авна.
3.2. Худалдан авагч худалдагчаас ..................................................................... 
                                                                                                (эд зүйлийн нэр)
хүлээн авахдаа тоо хэмжээтэй тохирч буй эсэхийг шалгана.
3.3. Худалдан авагч ................................................................ .............................
 (эд зүйлийн нэр)
Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын зөвшөөрлийн хуудсаар тогтоосон хугацаанд хүлээн авна.
3.4. бусад шаардлагатай эрх, үүргийг нэмж тусгаж болно.
ДӨРӨВ. Бусад зүйл 
4.1. Худалдан авагч тал гэрээний үнийг  ........................................ банк дахь ............................................................ тоот дансанд шилжүүлнэ.
4.2. Гэрээний үнийг төлж, барааг шилжүүлснээр үүрэг гүйцэтгэсэнд тооцно.
4.3. Гэрээтэй холбоотой гарсан маргаантай асуудлыг талууд эв зүйгээр шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
4.4. Гэрээг 2 хувь үйлдэх ба талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.
 
ГЭРЭЭ  БАЙГУУЛСАН:
 
    Худалдагч тал                                                                    Худалдан авагч тал
....................................                                                      .....................................
         /Албан тушаал, нэр/                                                          /Албан тушаал, нэр/  
 
        Хаяг:........................................                             Хаяг:......................................
        Утас: .......................................                             Утас: .....................................
 
Гэрээ байгуулахад байлцсан:
Худалдан борлуулах комиссын гишүүд:
 
1.  ...................................                            ........................................
                                     /Нэр/                                   /Гарын үсэг/
2. ...................................                            ........................................
                                     /Нэр/                                   /Гарын үсэг/
3. ...................................                            ........................................
                                     /Нэр/                                   /Гарын үсэг/
 
Хөндлөнгийн гэрч:
1. ...................................                            ........................................
                                     /Нэр/                                   /Гарын үсэг/
2. ...................................                            ........................................
                         /Нэр/                                             /Гарын үсэг/
 
Хяналт тавьж оролцсон:
 
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга          .........................................
/Гарын үсэг/