Хэвлэх DOC Татаж авах

 

КХ-03

 

 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

 
 
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдлийг хүлээн  
авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
 
....................................................................................... -ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдөр бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/  төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ,
УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
 
 
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдлийг хүлээн  
авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
 
....................................................................................... -ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдөр бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/  төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../

 

КХ-03

                                                Гарын үсэг                          Нэр

 

            Өргөдлийн бүртгэлийн код:

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн   
авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
....................................................................................... - ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл хүссэн  өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдрийн .... цаг.... мин-д бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/ төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
Өргөдөл бүртгэгдсэнээс хойш ажлын 20 хоногийн дотор өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх  мэдэгдлээ авна уу.
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
 
 
Мэдэгдлийг дээр заасан хугацаанд биечлэн ирж аваагүй тохиолдолд өргөдлийг бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрч байна.
     
Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 

 

КХ-01

 

 
 
 

 

 

       Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ,
УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн  
авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
....................................................................................... - ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл хүссэн  өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдрийн .... цаг.... мин-д бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/ төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
Өргөдөл бүртгэгдсэнээс хойш ажлын 20 хоногийн дотор өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх  мэдэгдлээ авна уу.
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
 
 
Мэдэгдлийг дээр заасан хугацаанд биечлэн ирж аваагүй тохиолдолд өргөдлийг бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрч байна.
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 
 

 

КХ-01

 

 

КХ-02
                Өргөдлийн бүртгэлийн код:

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

 
Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг
хүлээн авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
....................................................................................... - ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдрийн .... цаг.... мин-д бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/ төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
Өргөдөл бүртгэгдсэнээс хойш ажлын 30 хоногийн дотор өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх  мэдэгдлээ авна уу.
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
 
Мэдэгдлийг дээр заасан хугацаанд биечлэн ирж аваагүй тохиолдолд өргөдлийг бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрч байна.
     
 
Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 
 
 
 
 
 

 

 

                   Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ,
УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
 
Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг
хүлээн авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
....................................................................................... - ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдрийн .... цаг.... мин-д бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/ төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
Өргөдөл бүртгэгдсэнээс хойш ажлын 30 хоногийн дотор өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх  мэдэгдлээ авна уу.
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
 
Мэдэгдлийг дээр заасан хугацаанд биечлэн ирж аваагүй тохиолдолд өргөдлийг бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрч байна.
 
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр

 

КХ-02

 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

 
 
Тусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдлийг хүлээн  
авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
 
....................................................................................... -ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдөр бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/  төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ,
УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
 
 
Тусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдлийг хүлээн  
авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
 
....................................................................................... -ээс / аас / Тусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдөр бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/  төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../

 

КХ-04

                                                Гарын үсэг                          Нэр

 
 
 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
 
 
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцаан өгөх
 өргөдлийг хүлээн авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
 
....................................................................................... -ээс / аас / Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцаан өгөхийг хүсэж гаргасан өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдөр бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/  төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 
 
 
 
 

 

КХ-05
 
 
 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ,
УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
 
 
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцаан өгөх
 өргөдлийг хүлээн авсан тухай тодорхойлолт
 
Дугаар……
 
 
....................................................................................... -ээс / аас / Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцаан өгөхийг хүсэж гаргасан өргөдлийг хүлээн авч ........ оны .... дугаар /дүгээр/ сарын .... өдөр бүртгэж, үйлчилгээний хөлсөнд ................ төгрөг / ам доллар/  төлсөн баримтыг хүлээн авсныг тодорхойлов.
 
 
 
       Тодорхойлолт хүлээлгэн өгсөн: ................................................. /............................................................../
                                                  Гарын үсэг                          Нэр
 
........ оны .... сарын .... –ны /ний/ өдөр
 
      Тодорхойлолтыг хүлээн авсан: ................................................. /............................................................../

 

КХ-05
                                                Гарын үсэг                          Нэр
 
 

 

                Өргөдлийн бүртгэлийн код:
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ,
УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС