Хэвлэх DOC Татаж авах
НЭМЭЛТ 1
 
 
НИСЛЭГИЙН БАРИМТ БИЧИГ
(Flight documentation)
 
(Бүлэг 9.-ийг үзнэ үү)
 
 
 
ЗАГВАР 1.
Стандарт изобар гадаргын өндрийн салхи, температур – Тэгш өнцөгт хэлбэрийн
(Upper wind and temperature chart for standard isobaric surface – Mercator projection)
ЗАГВАР 2.
 
Стандарт изобар гадаргын өндрийн салхи, температур – Туйлын хэлбэрийн
(Upper wind and temperature chart for standard isobaric surface – Polar steorographic projection)
ЗАГВАР 3.
Өндрийн онгоцонд зориулсан цаг агаарын онцгой үзэгдлийн зураг – Туйлын хэлбэрийн
(Significant weather chart for high level flights – Polar steorographic projection)
ЗАГВАР 4.
Өндрийн нислэгт зориулсан НИ-5 хуудас
(NI-5 information sheet for medium(high) level flights)
ЗАГВАР 5.
Нам өндрийн нислэгт зориулсан НИ-5 хуудас
(NI-5 information sheet for low level flights)
ЗАГВАР 6.
Нислэгийн баримт бичигт ашигласан тэмдэглэлийн тайлбар хуудас
(Sheet of notations used in flight documentation)
 
 
                                   
 
                                   
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАГВАР 1.
 
СТАНДАРТ ИЗОБАР ГАДАРГын ӨНДРИЙН САЛХИ, ТЕМПЕРАТУРтэгш өнцөгтХЭЛБЭРИЙН  проект
(Upper wind and temperature chart for standard isobaric surface – Mercator projection)
 
ЗАГВАР 2.
 
СТАНДАРТ ИЗОБАР ГАДАРГын ӨНДРИЙН САЛХИ, ТЕМПЕРАТУРтуйлын  ХЭЛБЭРИЙН проект
(Upper wind and temperature chart for standard isobaric surface – Polar steorographic projection)
 
 
 
ЗАГВАР 3.
 
ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ЦАГ АГААРЫН ОНЦГОЙ ҮЗЭГДЛИЙН ЗУРАГТУЙЛЫН ХЭЛБЭРИЙН ПРОЕКТ
(Significant weather chart for high level flights – Polar steorographic projection)
 
 
 
ЗАГВАР 4.
 
ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН НИ-5 ХУУДАС
(NI-5 information sheet for medium(high) level flights)
 
 
 
ЗАГВАР 5.
 
НАМ ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН НИ-5 ХУУДАС
(NI-5 information sheet for low level flights)
 
 
 
ЗАГВАР 6.
 
НИСЛЭГИЙН БАРИМТ БИЧИГТ АШИГЛАсан ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР ХУУДАС
(Sheet of notations used in flight documentation)