Хэвлэх DOC Татаж авах

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар хасаж, хөдөлгөөн хийсэн.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын

2002 оны 271 дүгээр тушаалын хавсралт

 

 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ХӨТЛӨХ ДАНС, БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН ТЭНЦЛИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагааны явцад битүүмжилсэн, хураасан, худалдан борлуулсан хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, бэлэн мөнгө, гадаад валют, үнэт металл, бараа материал, түүх дурсгалын хосгүй болон бусад үнэт зүйлс, мал, тэжээвэр амьтан зэрэгт анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхөд Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон энэ журмыг мөрдөнө.

Хоёр. Данс, бүртгэл

2.1.Шийдвэр гүйцэтгэлийн газар, алба нь энэ журмыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн тайлан тэнцлийг Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасан хугацаа, энэ журмын дагуу гаргана.

2.2.Шийдвэр гүйцэтгэлийн газар, алба нь нягтлан бодох бүртгэлийн ажил гүйлгээг давхар бичилтийн зарчмаар бүртгэнэ.

2.3.Нягтлан бодох бүртгэлийн нэгж нь төгрөг, мөнгө байна.

2.4.Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд дараахь дансыг хөтлөнө.

 

¹

Дансны бүлэг, нэр

Дансны үндсэн ангилал

Дэд ангилал

Дансны дэд ангилалд код өгөх чиглэл

Нэг. Хөрөнгө

1

Мөнгөн хөрөнгө

Кассад байгаа бэлэн мөнгөний орлого, зарлага

10

01

Ши

йдвэр гүйцэтгэлийн данснаас төгрөг болон валютыг бэлнээр төлбөр авагчдад олгосон буюу төлбөр төлөгчөөс бэлнээр хураан авсан мөнгөн гүйлгээг зориулалтаар нь ангилна

2

Банкинд байгаа бэлэн мөнгөний орлого, зарлага

11

01

Төлбөр төлөгчөөс шийдвэр гүйцэтгэлийн дансанд орж ирсэн буюу гарсан төгрөг валютын гүйлгээг зориулалтаар ангилна

3

Авлагын данс

Байгууллага, иргэн, төсөвтэй хийх тооцоо

12

01

Төлбөр төлөгчийн төлөх ёстой төлбөр нь шийдвэр гүйцэтгэх газар /алба/-ын дансанд шилжин орж ирээгүй нөхцөлд гүйцэтгэх хуудасны үнийн дүнгээр авлага үүсгэн бүртгэл хөтөлнө

4

Бараа материал

Түүхий эд материал үнэт зүйлс

14

01

Төлбөр төлөгчөөс шүүхийн шийдвэрээр төлбөрт хураан авсан түүхий эд, бараа материал, үнэт зүйлсийг эд хариуцагч нярав тус бүрээр гаргана

5

Мал, тэжээвэр амьтан

15

01

Шүүхийн шийдвэрээр төлбөр төлөгчийн төлбөрт хураан авсан мал, тэжээвэр амьтныг нэр төрлөөр нь ангилна

6

Дараа тооцогдох авлага

Дараа тооцогдохоор урьдчилан дансанд тусгасан авлага

18

01

Шүүхийн шийдвэр гарч үйл ажиллагаа явагдаагүй байгаа гүйцэтгэх хуудасны дүнгээр бичилт хийнэ

7

Биет хөрөнгө

үндсэн хөрөнгө

20

01

Шүүхийн шийдвэрээр төлбөр төлөгчөөс төлбөрт зориулан хураан авсан үйлдвэрлэлийн болон орон сууцны барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, тавилга, багаж хэрэгсэл, тээврийн хэрэгслийг нэр төрлөөр нь ангилан бүртгэнэ

Хоёр. Өр төлбөр

8

Өр төлбөр

Дансны өглөг

31

01

Шүүхийн шийдвэрээр аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсээс төлбөрт нь хураан авч төлбөр авагч аж ахуйн нэгж байгууллага, төсөвт төлөх төлбөр, хувь хүмүүст өгөх өглөг гэж ангилан бүртгэнэ

 

Гурав. Эд хөрөнгийн бүртгэл

3.1.Эд хөрөнгө гэж төлбөр төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсээс шүүхийн шийдвэрийн дагуу хураан авсан мөнгөөр хэмжигдэх боломжтой эд зүйлсийг хэлнэ.

3.2.Мөнгөн хөрөнгө гэж төлбөр төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсээс шүүхийн шийдвэрийн дагуу гаргуулсан Шийдвэр гүйцэтгэлийн газрын касс болон харилцан дансанд байгаа үндэсний мөнгөн тэмдэгт болон гадаад валютын хэлнэ.

3.3. Мөнгөн хөрөнгийг нэрлэсэн үнээр бүртгэнэ.

3.4.Гадаад валютыг тухайн өдрийн Монголбанкны албан ханшаар төгрөгт шилжүүлэн бүртгэнэ.

 

Дөрөв. Авлага

4.1.Авлага гэж шүүхийн шийдвэрээр гарсан боловч гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаа хийгээгүй байх үед урьдчилан олгосон төлбөрийг хэлнэ.

4.2.Авлага нь урьдчилан олгосон мөнгөн дүнгийн хэмжээгээр үнэлэгдэнэ.

4.3.гадаад валютаар авах авлагыг тухайн өдрийн Монгол банкны албан ханшаар төгрөгт шилжүүлэн бүртгэнэ.

 

Тав. Бараа материал

5.1.Шүүхийн шийдвэрээр аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсийн хөрөнгөөс битүүмжилсэн буюу шүүхийн шийдвэрээр худалдан борлуулах, төлбөр авагчдад нь үнэ тохиролцон төлбөрт нь өгөх зорилгоор хураан авсан эд хөрөнгийг бараа материа гэнэ.

5.2.Бараа материалын өртөг нь уг бараа материалыг хураан авахдаа төлбөр төлөгчтэй тохиролцсон актын үнэ байна.

5.3.бараа материалыг хураан авч, нэг бүрчлэн бүртгэх бөгөөд худалдагдсан үнээр зарлага болгоно

Зургаа. Үндсэн хөрөнгө

6.1.Үндсэн хөрөнгийг анхны өртөг болон төлбөр төлөгчтэй тохиролцсон актыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэлийн дансанд тусгана.

6.2.Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлбөр төлөгчийн үндсэн хөрөнгийг битүүмжилсэн тохиолдолд актны үнээр бүртгэлд тусгана.

6.3.Шүүхийн шийдвэрийн дагуу үндсэн хөрөнгийг хураан авч төлбөр авагчид өгөх тохиолдолд үндсэн хөрөнгөнд мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагаар дахин үнэлгээ хийлгэх бөгөөд төлбөр авагчийн төлбөрийн хэмжээнээс хэтэрсэн хэсгийг төлбөр төлөгчид буцаан олгоно.

Долоо. Өглөг

7.1.Өглөг гэж шүүхийн шийдвэрийн дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүнээс гаргуулсан төлбөрийг хэлнэ.

7.2.Шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөртэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүс тус бүрээс гаргуулсан төлбөрийн бүртгэлийг хөтлөх бөгөөд гүйцэтгэх хуудсанд бичигдсэн үнийн дүнгээр өглөгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгана.